Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekOnderzoek Faculteit der LetterenKenniscentrum Landschap

Fundamenteel onderzoek: Masterscripties

Scriptie-onderzoek studenten

De uitvoering van een eigen onderzoek ten behoeve van de eindscriptie vormt voor iedere master- of research master-student een belangrijke eerste stap op het terrein van het wetenschappelijk landschapsonderzoek.Soms vormt dit onderzoek ook de opmaat voor een promotie-onderzoek of andersoortig vervolgproject. Sinds 2008 zijn bij het Kenniscentrum Landschap diverse scripties afgerond en in bewerking.

Overzicht van masterscripties Landschapsgeschiedenis RUG

Afgerond

Anne Wolff - Biografie van een eendenkooi. Afgerond in september 2007.

Jeroen Zomer - Landschapsgeschiedenis van Roderwolde: Een interdisciplinair onderzoek naar de natuurlijke landschapsgenese, kolonisatie en ontginning van een woldgebied in de Kop van Drenthe. Afgerond in juni 2009. (downloaden)

Annelien Kapper - De Goudkust van Suriname. Historisch-landschappelijke ontwikkeling, ruimtelijke opbouw en cultureel erfgoed van suiker- en koffieplantages langs de Commewijne-rivier in Suriname (1667-1863). Afgerond in november 2010. (downloaden)

Christina Vlasma - Het ‘land van Mauve’: utopie of werkelijkheid? De vorming van een ideaal landschapsbeeld van het Gooi gedurende 1880-1920 en de invloed ervan op het landschapsbeheer. Afgerond in november 2010. (downloaden)

Martijn Horst - Van hout delen naar aandelen. Landschap, organisatie en beheer van de maalschap van het Gortelsche Bos op de Noordoost-Veluwe - 1618-1907. Afgerond mei 2011. (downloaden)

Truus Veldhuis - Nederzettings- en ontginningsgeschiedenis van Vredewold in het Westerkwartier van de provincie Groningen (ca 700- ca 1500 ad). Afgerond augustus 2011. (downloaden)

Willemieke Ottens - Hoe beheert de huidige landgoedeigenaar zijn bezit? Een analyse van de motivaties en tradities van landgoedbeheer door particuliere eigenaren en terreinbeherende organisatie. Afgerond augustus 2011. (downloaden)

Jori Wolf - Wildernis in Nederland, tussen droom en werkelijkheid: Een onderzoek naar de fysieke wildernis en de beeldvorming over wildernis in Nederland in verleden en heden. Afgerond maart 2012 (downloaden)

Oscar Borsen - Landschapsopbouw en landgebruik van de groenlanden langs de middenloop van de Overijsselse Vecht tussen 1800 en 1950. Afgerond mei 2012 (downloaden)

Annemarie Zijlstra - De kaart van het bisdom Utrecht, ca. 1524. Onderzoek naar de houtsnedefragmenten 'Oestvrieslant' en 'Toversticht'. Afgerond juli 2012 (downloaden)

Irina Churylova - Historische waterbuurten op het Friese platteland. Typologie, ruimtelijke structuren en methoden voor reconstructie en waardering van pre-industriële niet-agrarische bebouwingsconcentraties in Friese dorpen aan het water. Afgerond juli 2012 (downloaden)

Dennis Worst - Agrarische veenontginningen in oostelijk Opsterland (900-1700 AD). Een interdisciplinair onderzoek naar de natuurlijke landschapsopbouw, de kolonisatie- en ontginningsgeschiedenis en het agrarische landgebruik langs de boven- en middenloop van het Koningsdiep. Afgerond juli 2012 (downloaden)

Rieja Raven - Strijd om de ruimte? Het landschap van Grolloo in het krachtenveld van landbouw, recreatie, natuur en wonen tussen 1950 en 2010. Afgerond juli 2012 (downloaden)

Niek Grupstra - Prothocoll van Loenerbosch. De verandering in landgebruik en -beheer in de marke van Loenen en Zilven 1595 - 1893. Afgerond november 2012 (downloaden)

Annelies Vermue - Noordbroek. Een interdisciplinair onderzoek naar de vorming en ingebruikname van de kleilanden in de 15e en 16e eeuw. Afgerond oktober 2012 (downloaden)

Esgo Kuiper - Holtinge en het Holtingerveld. Een interdisciplinair onderzoek naar de landschapsontwikkeling van een esgehucht en veldgrondencomplex in Zuidwest-Drenthe. Afgerond februari 2012 (downloaden)

Bibi van de Klundert - Boerenlandschap van Terschelling. De ruimtelijke opbouw en historische ontwikkeling van de Terschellinger polder en haar landbouw tussen 1800 en 1930 Afgerond februari 2013 (downloaden)

Ineke Noordhoff - Grazen in stuivende duinen. De relatie tussen het historisch gebruik en verstuiving van de Terschellinger duinen met speciale aandacht voor het oerol (1500 - heden). Afgerond maart 2013 (downloaden)

Diana Spiekhout - Het kastelenlandschap van het Gorecht (ca 1150 – ca 1350). Een interdisciplinaire studie naar de samenhang tussen landschappelijke ligging, verschijningsvorm en historische functie van middeleeuwse kastelen in het voormalige Gorecht (provincie Groningen).. Afgerond juni 2013 (downloaden)

Marjan Vroom - Gras upt werp. Landschapsbiografie en draagvlakanalyse voor het huidige beheer van het kwelderlandschap van Noord-Friesland Buitendijks. Afgerond augustus 2013 (downloaden)

Svende Reeskamp - De Weerribben aan het einde van de Vroege Middeleeuwen (800-1000 AD). Het natuurlijke landschap en zijn weerslag op de ontginningen. Afgerond augustus 2013 (downloaden)

Jeroen Wiersma - Open akkercomplexen in Friesland. Een interdisciplinair onderzoek naar verspreiding, genese en gebruik (1640-1830), met een detailstudie van de ikkers van Westergeest. Afgerond november 2013 (downloaden)

Thomas van den Brink - Hoe Molkwerum vrijwel van de kaart verdween. De langetermijngevolgen van een sociaal-economische transitie op het landschap van Molkwerum (Zuidwest-Friesland) vanaf de achttiende eeuw. Afgerond november 2013 (downloaden)

Geert Volders - Het enige en afdoende middel tot bloei en welvaart. Mens en landschap tijdens de lange weg naar een gekanaliseerd Westerwolde, 1880-1920. Afgerond mei 2014 (downloaden)

Sterre Brummel - Naar Oudgebruijck: het Boeregt van Empts en Westendorp. Een interdisciplinair onderzoek naar het gemeenschappelijke grondgebruik en landschapsbeheer in de Noordoost-Veluwse buurschap Emst en Westendorp (1722-1886). Afgerond juni 2014 (downloaden)

Catherine Lee - From Roman Port to Monastic Domain. The Evolution, Management and Legacy of the Monastic Landscape of the Abbey of Santa Maria di Pero in Monastier di Treviso in the Veneto. Afgerond juni 2014 (downloaden)

Merit Snoeijer - Landscape changes and the effect of decollectivisation in the municipalities Răteşti and Stăncuţa (Southeastern Romania) during the post-communist period (1989-now). Afgerond juni 2014 (downloaden)

Anna Berkhof - Notion and appearance of home and nature in Tokyo street gardens. Afgerond augustus 2014 (downloaden)

Arjan Conijn - Landscape dynamics as a result of the sustainability discourse. How the sustainability discourse has influenced landscape development from 1960 to now. Afgerond augustus 2014 (downloaden)

Leo Dijkstra - De begraafplaats leeft.Een onderzoek naar de historisch-landschappelijke ontwikkeling, ruimtelijke inrichting en cultuurhistorische betekenis van begraafplaatsen in Groningen en Ten Boer tussen 1900 en heden. Afgerond november 2014 (downloaden)

Erik van den Berg - Bossen van de Drentsche Aa. Een historisch-ecologische studie naar de verschillende bostypen en hun gebruik in de Late Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd (circa 1250-1800). Afgerond februari 2015 (downloaden)

Eugenie van Heijgen - De Veluwe als jachtlandschap. Een onderzoek naar de locatiekeuze en ruimtelijke inrichting van jachtgebieden op de Veluwe tussen 1650 en 1930. Afgerond maart 2015 (downloaden)

Jeroen Grift - Veen in de Vallei. Een interdisciplinair onderzoek naar de veenontginningen in de Noordelijke Gelderse Vallei en de ontginning Zwartebroek. Afgerond april 2015 (downloaden)

Richtsje van Berkum - De moestuin en de stad. Een interdisciplinair onderzoek naar de historisch-ruimtelijke ontwikkeling van moestuinen in Leeuwarden van circa 1600 tot heden. Afgerond april 2015 (downloaden)

Gerrit van Oosterom - Gronden van vermaak. Een reconstructie van de ontwikkeling van de buitenplaatscultuur en het buitenplaatslandschap langs de Oude Rijn tussen Leiden en Utrecht (1600-1900) Afgerond mei 2015 (downloaden)

Mandy van Kouwen - Historisch en actueel waterbeheer van de Dinkel. Een interdisciplinair onderzoek naar transities en inzet van watererfgoed van de Dinkel 1815-2015. Afgerond juli 2015 (downloaden)

Ietse-Jan Stokroos - Graven in het landschap. Vormgeving en inrichting van begraafplaatsen in Nederland in het interbellum. Afgerond in april 2015. (downloaden)

Jeanet Wiersma - Bakstain. Een onderzoek naar de baksteenfabricage op het Hoogeland en Noordoost-Fivelingo en het Centrale Woldgebied (provincie Groningen) in de periode circa 1550-1960 met speciale aandacht voor de steenbakkerijlocaties en tichellanderijen. Afgerond augustus 2015. (downloaden)

Willemien Vlas - Gasfabrieksterreinen in Nederland: van energielandschap naar herbestemming. Afgerond augustus 2015.

Maurice Paulissen - Kinkenwegen en kinkenvoerders. Handel en vervoer per lastdier in Zuid-Limburg en het Land van Herve in de 18e en 19e eeuw. Afgerond augustus 2015. (download)

Dorien Haagsma - Landaanwinning in het Friese kustgebied. Een verklarend theoretisch model voor de zestiende- en zeventiende-eeuwse landaanwinning, getoetst aan de hand van een detailstudie van het Workumer Nieuwland in de periode 1556-1700. Afgerond augustus 2015. (downloaden)

Nienke Welle - Een landgoedbedrijf avant la lettre? - Eigendoms- en exploitatiegeschiedenis van het landgoed Scherpenzeel vanuit landschappelijk, financieel-juridisch en sociaal-economisch perspectief (1793-1956). Afgerond september 2015. (downloaden)

Tessa de Ruyter - De Hunze tussen Zuidlaardermeer en Stad. Holocene ontwikkeling van de Hunze en het cultuurlandschap van de Onnerpolder en de Oeverpolder. Afgerond: september 2015. (downloaden)

Anita Pigmans - Het recreatielandschap van het Drentsche Aa-gebied. Een interdisciplinair onderzoek naar de historische ontwikkeling van de relatie tussen de recreatie en het landschap in het Drentsche Aa-gebied tussen 1901 en 1980. Afgerond oktober 2015. (downloaden)

Marnix Deterd Oude Weme - Landschapsgenese van het Gorechter Hunzedal. Reconstructie en ontwikkeling van het Esser corpus- en provincieland (1215-1766). Afgerond december 2015. (downloaden)

Marloes Fransen - Kansen voor de kloostertuin. Een integrale analyse-, waarderings-, en herbestemmingsmethode voor kloostercomplexen, getoetst aan de hand van twee case studies in Zuid-Limburg. Afgerond januari 2016. (download)

Wessel van VlietThe future of relics from a military past. A study to the history, contemporary role and future development of 20th century military heritage at the waterfront of Tallinn, Estonia. Afgerond maart 2016. (download)

Charlotte WitteStuifzandbestrijding op de Veluwe 1500-1884 . De invloed van gewestelijk overheidsbeleid op het functioneren van de buurschap Harskamp als collectieve institutie. Afgerond mei 2016 (download)

Bjorn van Snippenburg - Spoaje oan de koaje. Inventarisatie van de kades in het polderdistrict Over-Betuwe en hun ontwikkeling tussen 1952 en 2002. Afgerond augustus 2016. (download)

Rodin de Lange - Landschap en sociale gelaagdheid. Een vergelijkende studie naar het grondbezit, landgebruik en cultuurlandschap van verschillende maatschappelijke groepen in de marken Denekamp en Groot Driene (Oost-Twente) vóór en na de markenverdelingen (ca 1800 tot ca 1850). Afgerond oktober 2016. (download)

Anne-Elisabeth Chardon - De oostweide. Een interdisciplinair onderzoek naar de landschaps- en landbouwhistorie van de Oostweide, de akkerbouwpercelen ten oosten van de Ennemaborg in Midwolda in de periode circa 1830-1930. Afgerond januari 2017. (download)

Loes Scholtens - Van Veen naar Veenkolonie. Een reconstructie van het ontwerp- en inrichtingsproces van het veenlandschap naar het veenkoloniale landschap van de Bargervenen in Zuidoost-Drenthe (1845 – 1950). Afgerond januari 2017. (download + bijlage)

Lisa TimmermanMiddeleeuwse agrarische veenontginningen in de Vier Noorder Koggen. Een interdiscilinair onderzoek naar de opbouw van het natuurlijke landshap en de kolonisatie- en ontginningsgeschiedenis van West-Friesland (800 - 1300). Afgerond april 2017. (download)

Iris Koppert - Hooiwegen. Interdisciplinair landschapsonderzoek naar de ligging, de ontwikkeling en het gebruik van historische hooi- en madewegen in Noord-Nederland vanaf de 18e eeuw. Afgerond april 2017. (download)

In voorbereiding

Betsie PinkertHistorisch-landschappelijke ontwikkeling en ruimtelijke inrichting van de broekgebieden in het stroomgebied van de Berkel in de Gelderse Achterhoek (circa 1600-1950)

Marlous DiederiksNederzettings- en ontginningsgeschiedenis van het kampenlandschap rond Putten, Nijkerk-Appel en Voorthuizen (Noordelijke Gelderse Vallei) tijdens de middeleeuwen.

Susanne Coppens – Biografie van de Amersfoortseweg ten oosten van Apeldoorn.

Joris ErnstEssen in het Land van Winterswijk.

Jetske Evenhuis - Dijkdorpen in de Marne (Noord-Groningen).

Annemiek Hendriks - Landschapsgeschiedenis van havezathe De Klencke bij Oosterhesselen (Zuidoost-Drenthe).

Dirk Schaap - Het landgoed Oldengaerde bij Dwingeloo (Zuidwest-Drenthe) in de 19e eeuw

Machiel Koman - Het landgoed Rosendael in de 20e eeuw: versnippering van eigendom en de invloed op beheer en beleving.

Chris van Eunen - Dijkdoorbraken en doorbraakkolken in de voormalige Zuiderzeedijk tussen Vollenhove en Kuinre van de 16de eeuw tot heden. (werktitel)

Jetske Evenhuis - Een gewiekste streek: cultuurlandschap, eigendomsrechten en sociaal-economische structuur van de Warffumer Oudendijk op het Groninger Hogeland (1500 - 1832)

Marina Fijten - Lijnvormige beplantingen in en rondom Beekvliet (Gelderse Achterhoek) vanaf de late middeleeuwen tot 1843. Een landschapshistorisch verklaringsmodel voor hun ruimtelijke patronen, morfologie en ecologie.

Shera van den Wittenboe r - Veranderend platteland: de ruimtelijke impact van agrarische modernisaties op het Twentse landschap en de beleving hiervan (1800-nu)

Ron Kamperman -Verleden, heden en toekomst van kleine landschapselementen in het klei-op-veenlandschap van het Nijbroek in de IJsselvallei (1800-heden)

Mark Reysoo - Natuurontwikkeling in Nederland: rekenschap en borging van cultuurhistorie in planning en praktijk.

Cora Jongsma - Landschapsmorfologie en ontginningsgeschiedenis van de Lionserpolder (Greidhoeke, Friesland)

Nienke Voskuilen - Koning Willem I’s groote wegen - De voorbereiding en aanleg van de aftakking van de Groote Weg der Eerste Klasse nummer één ten noorden van Zwolle

Koen Olde Monnikhof - Het industrielandschap van het voormalige Suikerunie-terrein in Groningen (1913-heden): geschiedenis en mogelijkheden voor herontwikkeling

Grytsje Kunst - De schop geschouderd: ontstaan, gebruik en beheer van de Workumerwaard (1926-1980)

Charlotte Mooij - Historische ecologie van het zeedorpenlandschap rond Wijk aan Zee en Egmond

Malou Fraza - Verleden, heden en toekomst van kleine landschapselementen in het Kromme Rijnlandschap rond Werkhoven en ’t Goij

Hans Kijk in de Vegte - Jonge heideontginningen in Zuidwest-Drenthe; met een case study van het Echtener en Koekanger Veld

Robin Weiland - Relaties tussen beroepsstructuur, bezitsverhoudingen en sociale gelaagdheid op Ameland

Sazya Zeefat - Kunstenaarsdorp Zweeloo: hoe kunstenaars geïnspireerd werden door het Drentse landschap

Sabine Akkerman - Biografie van een veenborg. Een onderzoek naar de landschapsgeschiedenis en sociaal-economische geschiedenis van Welgelegen (1647-2017)

Marijke Molema - Hooiwinning in de IJsseldelta: landschap en landbouw

Contactpersoon

prof.dr.ir. Theo Spek

Laatst gewijzigd:09 juni 2017 23:43