Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze positieKwaliteitszorg

Instellingstoets RUG

De instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) is een periodieke, externe en onafhankelijke beoordeling van de interne kwaliteitszorg van een instelling. Bij deze toets wordt vastgesteld dat het interne kwaliteitszorgsysteem in samenhang met de kwaliteitscultuur verzekert dat de eigen visie op goed onderwijs wordt gerealiseerd. De instellingstoets wordt elke zes jaar afgenomen.

De centrale vraag is: verzekert de kwaliteitszorg de realisatie van de visie op goed onderwijs en werkt de instelling duurzaam aan ontwikkeling en verbetering?

Besluit

In 2013 heeft NVAO op aanvraag van de RUG aan de universiteit een ‘instellingstoets kwaliteitszorg’ uitgevoerd. Die resulteerde in een positief besluit onder voorwaarden (zie website NVAO). Na een hersteltraject heeft de RUG in 2014 een positief besluit over de Instellingstoets Kwaliteitszorg ontvangen (zie website NVAO). Een inhoudelijke verrijking door de organisatie van de Bestuurlijke Overleggen en het schrijven van facultaire Onderwijsmonitor hebben gezorgd voor een sluitende PDCA-cyclus. Er is voldoende aandacht voor de kwalitatieve aspecten van onderwijskwaliteit. Daarnaast is er een duidelijk overzicht van de organisatie- en beslisstructuur en is de rol van de Universiteitsraad en de Raad van Toezicht goed vastgelegd.

Visitatie in 2019

In 2019 zal de RUG opnieuw gevisiteerd gaan worden. Daarbij zal het onderwerp Internationalisering speciale aandacht krijgen. De voorbereidingen voor de volgende cyclus zijn inmiddels gestart.

Bij deze nieuwe accreditatieronde zal de centrale vraag worden beantwoord aan de hand van vier samenhangende vragen die het uitgangspunt vormen voor de instellingstoets kwaliteitszorg:

  1. Is er voldoende draagvlak voor de visie en het beleid van de instelling ten aanzien van de kwaliteit van haar onderwijs in de brede zin en vindt hierover voldoende externe en interne afstemming plaats?
  2. Hoe realiseert de instelling deze visie op kwaliteit?
  3. Hoe monitort de instelling dat zij de visie op kwaliteit realiseert?
  4. Hoe werkt de instelling aan verbetering?


Met de diverse stakeholders zullen de verschillende stappen tijdig gecommuniceerd en doorlopen worden.

Zie ook

Laatst gewijzigd:21 juli 2017 16:58
printOok beschikbaar in het: English