Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Internationalisering

Branch campus Yantai

Internationale studenten

De Rijksuniversiteit Groningen wil als eerste Nederlandse universiteit een branch campus in China beginnen. In samenwerking met de China Agricultural University uit Beijing vestigt de RUG zich in de stad Yantai op een reeds grotendeels ontwikkelde campus.

Het is een initiatief dat vergelijkbaar is met andere branch campuses, zoals die van de Engelse University of Nottingham in Ningbo en de Amerikaanse New York University in Shanghai. Het openen van een branch campus is voor de RUG een kans om de status van global university uit te bouwen. Dat trekt topstudenten, topwetenschappers en onderzoeksopdrachten aan. En dat zorgt uiteindelijk ook voor financiering.

We willen in Yantai bachelor-, master- en PhD-programma’s aanbieden met significante research-activiteiten en samenwerking met bedrijven. Na een voorbereidend jaar zullen Chinese en andere internationale studenten in Yantai beginnen aan een RUG-studie en uiteindelijk een-RUG diploma behalen. De branch campus biedt kansen voor studenten en docenten uit Groningen om buitenlandervaring op te doen in China en voor onderzoekers om in China baanbrekend onderzoek te doen.

Waarom gaat de RUG naar China?

Met deze branch campus kan de RUG zich ontwikkelen tot een mondiale universiteit. Omdat de RUG de branch campus onderzoeksintensief wil maken, is de campus ook aantrekkelijk voor wetenschappers die hun carrière willen voortzetten in Azië binnen de onderzoeksomgeving van een Europese universiteit. Hierdoor ontstaan er aantrekkelijke stageplekken voor studenten en postdocs van de RUG en Tenure Track-posities voor jonge wetenschappers.

De campus kan bovendien de huidige medewerkers van de RUG de mogelijkheid bieden om een tijdje in een andere omgeving te werken. Tenslotte kunnen de onderzoeksfaciliteiten leiden tot samenwerkingen met Nederlandse en internationale bedrijven die hun onderzoek en productontwikkeling willen uitvoeren in een omgeving waarin hun intellectuele eigendom is gegarandeerd.

De campus richt zich daarnaast ook op internationale studenten die kunnen worden geselecteerd voor een uitwisselingsprogramma met Groningen, terwijl studenten van de RUG als uitwisselingsstudent gebruik kunnen maken van de veilige, aantrekkelijke omgeving van de branch campus. Hierdoor wordt de RUG aantrekkelijker voor Nederlandse en Europese studenten die geïnteresseerd zijn in het opdoen van ervaring in Azië.

De branch campus biedt bovendien een uitstekende mogelijkheid om initiatieven als de ‘international classroom’, ‘electronic learning’ en ‘learning communities’ al meteen vanaf het begin in te zetten. Een andere interessante mogelijkheid is een focus op Sustainability.

Demografische ontwikkelingen

Als gevolg van demografische ontwikkelingen zullen in Nederland en Europa in 2020 minder 18-jarigen zijn. Gezien de huidige tendens in inschrijvingen voor de middelbare school is het niet waarschijnlijk dat een hoger percentage van de 18-jarigen een universitaire opleiding zal volgen.

Minder studenten betekent minder geld, minder geld betekent minder staf, minder staf betekent minder onderzoekssubsidies, minder onderzoekssubsidies betekent nog minder staf. Je komt in een neerwaartse spiraal. We hebben buitenlandse studenten nodig. We willen niet perse dat de RUG verder groeit, maar de universiteit moet niet kleiner worden.

Daarnaast wordt algemeen aangenomen dat het aantal internationale studenten, met name uit Azië en Afrika, zal toenemen. Tegelijkertijd zal de concurrentie met universiteiten in andere Europese en Angelsaksische landen toenemen, terwijl ook een land als China steeds meer internationale studenten verwelkomt. De VS heeft onlangs besloten om zich te richten op het verdubbelen van het aantal internationale studenten en landen als Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en de Scandinavische landen bieden steeds meer opleidingen in het Engels aan. Veel van deze landen zijn bovendien gunstiger voor internationale studenten dan Nederland in termen van lager of geen collegegeld en een betere reputatie.

Het ontwikkelen van een branch campus in China is voor de RUG dus een uitgelezen kans om de universiteit te profileren als mondiale topuniversiteit en om in te spelen op de demografische ontwikkelingen in Nederland.

Financiering

Alle UGY kosten worden betaald uit de tuition fees, de stad Yantai staat garant voor de investeringen in gebouwen en voorzieningen. De RUG heeft een akkoord bereikt met China Agricultural University (CAU) en de stad Yantai over de financiering van de branch campus in Yantai. Met de overeenkomst is de financiële basis voor de campus gelegd. De stad Yantai staat garant voor de kosten van de bouw en inrichting van de onderwijs- en researchfaciliteiten op de campus en voor de tekorten in de begroting. Het akkoord werd op maandag 26 oktober 2015 ondertekend in aanwezigheid van Koning Willem-Alexander en de Chinese president Xi Jinping.

De ministeries van onderwijs van Nederland en van China hebben beide hun instemming betuigd met de onderliggende begroting. Hiermee kunnen de benodigde research faciliteiten gerealiseerd worden, kan onderzoek gedreven onderwijs worden aangeboden en toponderzoek worden geëntameerd. Dat is wat deze branch campus onderscheidt van andere branch campussen.

Bedrijven kunnen investeren in het onderzoek dat aan UGY wordt gedaan.

Ondertekening van de overeenkomst in het bijzijn van ZM Koning Willem Alexander en president van de Volksrepubliek China Xi Jinping. Copyright ANP
Ondertekening van de overeenkomst in het bijzijn van ZM Koning Willem Alexander en president van de Volksrepubliek China Xi Jinping. Copyright ANP

Organisatie University of Groningen Yantai

De University of Groningen Yantai is een Chinese rechtspersoon met de officiële juridische status van Independent International Joint University. In Europa noemen we dit een branch campus, maar het is dus een aparte rechtspersoon. Er gaat geen geld van de RUG, of de Nederlandse belastingbetaler naar China. De financiering van de branch campus komt van de stad Yantai en de studenten die zich in China inschrijven voor het onderwijs van de UGY. Het onderzoek wordt deels gefinancierd door (Nederlandse) bedrijven die met de RUG in China willen samenwerken en deels door de stad Yantai.

Welke opleidingen gaat de RUG aanbieden in Yantai?

Het College van Bestuur heeft in overleg met alle decanen van de RUG een definitieve lijst met opleidingen vastgesteld die als eerste worden aangeboden in Yantai. Deze lijst is opgenomen in de aanvraag voor het oprichten van de University of Groningen Yantai (UGY) die door samenwerkingspartner China Agricultural University (CAU) ter goedkeuring is voorgelegd aan het Chinese Ministerie van Onderwijs. De eerste 6 opleidingen starten in september 2018 met een voorbereidend jaar. In 2019 gaan de academische opleidingen van start.

We starten met 4 Bsc-opleidingen en 2 Msc-opleidingen van de faculteiten Wiskunde en Natuurwetenschappen en Ruimtelijke wetenschappen. Het gaat om de bacheloropleidingen Chemistry, Industrial Engineering & Management, Life Sciences & Technology en Mathematics. De masteropleidingen zijn Chemical Engineering en Environmental and Infrastructure Planning. Per bacheloropleiding willen we 100 studenten aantrekken, voor de masteropleidingen geldt een streven van 50 studenten. Elk jaar zullen een aantal opleidingen toegevoegd worden van verschillende faculteiten, tot een totaal aantal van 20 BA opleidingen en 10 MA opleidingen. We willen een brede research-universiteit stichten.

Hoe borgen we de kwaliteit van het onderwijs?

Het uitgangspunt voor de RUG is dat de opleidingen in Yantai dezelfde kwaliteitsgaranties hebben als de opleidingen in Groningen. Tegelijkertijd willen we voorkomen dat incidenten aan de ene kant gevolgen hebben voor de accreditatie aan de andere kant. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft een voorstel ingediend tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Het voorstel is inmiddels door de Raad van State openbaar gemaakt. Deze nieuwe wet en de bijbehorende regelingen maken het mogelijk om een ‘firewall’ te creëren tussen de RUG-opleidingen in Groningen en die in Yantai. Het Bureau van de Universiteit en het ministerie van Onderwijs werken samen op dit vlak. De RUG en de minister hebben hetzelfde doel voor ogen, namelijk het waarborgen van de onderwijskwaliteit en het opzetten van een effectieve governancestructuur voor transnationaal onderwijs zonder dat de accreditatie van de opleidingen in Nederland in gevaar wordt gebracht. Regelmatig hebben erbijeenkomsten tussen het ministerie en de RUG plaatsgevonden en er is een werkgroep opgezet bestaande uit ambtenaren van beide organisaties. De RUG heeft verschillende advocatenkantoren en accountants om onafhankelijk juridisch advies gevraagd. Het advies van deze juristen en accountants is gebruikt om de contracten (MoU) tussen de RUG en haar Chinese partners zo op te stellen dat de Nederlandse wetgeving hierop van toepassing is.

Wat is de invloed van de Chinese overheid op ons onderwijsaanbod?

In de Chinese wetgeving is vastgelegd dat de overheid zich niet mag bemoeien met de inhoud van het onderwijs van buitenlandse instellingen. In het bestuur van de universiteit in Yantai is de vice-chancellor verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod. Deze functionaris is per definitie een Nederlander, dat wordt vastgelegd in de afspraken met de Chinese overheid. Het is voor de RUG een harde voorwaarde om de universiteit in Yantai te stichten. Op de campus zijn wij de baas. Het zijn onze programma’s. Als academische vrijheid niet is gegarandeerd, dan gaat het niet door.

Wat is de invloed van de medezeggenschap op de plannen voor een branch campus in Yantai?

De medezeggenschapsraden van de RUG worden continu betrokken bij het besluitvormingsproces. Alle informatie die beschikbaar is, wordt gedeeld met de faculteitsraden en de universiteitsraad. Daarnaast spreekt het college van bestuur meerdere keren per maand met de universiteitsraad over dit plan. Tijdens de Universiteitsraadvergadering van 25 juni 2015 is uitgebreid gesproken over het voornemen een Branch Campus in Yantai te starten en is ingestemd met de strategische keuze voor het principe van een Branch Campus en meer specifiek voor een Branch Campus in Yantai.

Toezeggingen aan de UR

 1. De gedane toezeggingen zullen aan de faculteitsraden worden gecommuniceerd.
 2. Voor de RUG bestaat geen direct financieel risico aangezien er geen RUG (financiële) middelen geïnvesteerd zullen worden in UGY. De WHW stelt dat er geen eerste geldstroom middelen geïnvesteerd mogen worden.
 3. Adviesrecht voor de UR bij majeure wijzigingen ten opzichte van het huidige plan.
 4. Adviesrecht op GO/NO-GO na akkoord van Chinese Ministry of Education.
 5. Adviesrecht op voordracht voor vice-chancellor UGY.
 6. Het gevoelen van de faculteitsraden wordt, indien negatief, gemotiveerd beantwoord en zo nodig gemotiveerd afgewezen door de betrokken faculteitsbesturen.
 7. RUG studenten zullen tegen het Nederlandse collegegeld op exchange kunnen naar UGY
 8. De betrokken faculteitsbesturen (in casu de decaan) hebben beschikking over alle, al dan niet vertrouwelijke, informatie die aan de universiteitsraad wordt verstrekt en het staat hen vrij om naar eigen inzicht deze informatie te delen met betrokken faculteitsraden. Het CvB stimuleert het vroegtijdig informeren en betrekken van de medezeggenschap, al dan niet in vertrouwelijkheid.
 9. De UR zal in het licht van het harmoniemodel continu betrokken blijven bij het besluitvormingsproces. Binnen en buiten officiële vergaderingen.
 10. Er zullen meerdere informatiebijeenkomsten georganiseerd blijven worden voor betrokken faculteiten, de universiteit en haar medewerkers en studenten.
 11. Afgevaardigden van de studentenfracties zullen in samenwerking met de afdeling Communicatie de communicatie richting studenten doorlichten en updaten.
 12. De zeggenschap over de (internationale) instroom in RUG programma’s ligt bij de faculteiten en de opleidingen.
 13. Het synchroniseren van UGY programma’s na wijzigingen in RUG programma’s zal verder worden uitgewerkt. UGY programma’s zullen dezelfde zijn als de RUG programma’s.
 14. De recruitment van staf voor UGY en bestaande vacatures binnen betrokken faculteiten zal worden opgeschaald en gediversifieerd. De staf zal minstens van dezelfde kwaliteiten zijn, dezelfde kwaliteitseisen zullen gelden. Vertrek van (oud-)stafleden mag niet leiden tot vermindering van de onderwijskwaliteit in Groningen en het aantal vertrekkende stafleden wordt zoveel mogelijk beperkt tot het aantal dat nodig is voor UGY programma’s. Er zal tijdig worden gestart met het werven en inwerken van nieuwe stafleden.
 15. Gescheiden accreditaties voor RUG en UGY, hierover is de RUG in gesprek met OCW en NVAO/andere accreditatieinstellingen. Hiermee zal de RUG de onderwijskwaliteit in Groningen waarborgen. De kwaliteitszorg aldaar zal hetzelfde zijn als aan de RUG, de rol voor de examencommissies zal verder uitgewerkt worden, er zal één persoon vanuit de RUG plaatsnemen in de examencommissie(s) in UGY.

Waarom kiest de RUG voor China Agricultural University (CAU)?

CAU is een zogenaamde 985-universiteit in China. Tot deze categorie behoren de 39 beste research universiteiten van China. Alleen deze universiteiten mogen de beste 2% van de Chinese studenten rekruteren. CAU staat bovendien bekend als een van de beste landbouwuniversiteiten ter wereld. Dat maakt het voor de RUG extra interessant, omdat agrifood een van de speerpunten is in het strategisch plan. We zien veel mogelijkheden in de samenwerking op dit gebied. De universiteit heeft twee campussen in Beijing en sinds 2003 een campus van 110 ha in Yantai. Op de website van CAU lees je meer informatie over de universiteit.

Waarom kiest China Agricultural University (CAU) voor de RUG?

CAU ziet de RUG als een interessante partner. We zijn een snel stijgende internationale top 100-universiteit, met al een groot aantal Engelstalige bacheloropleidingen. CAU was op zoek naar een samenwerkingspartner met deze kenmerken om de campus in Yantai te ontwikkelen.

Wat maakt de stad Yantai aantrekkelijk?

De toekomstige campus van University of Groningen Yantai ligt midden in een hightech-zone van 38 km², waar veel hoogwaardige industrie, bedrijven en research-instituten zijn gevestigd. Dat biedt veel kansen voor hoogwaardige werkgelegenheid en samenwerking op het gebied van onderzoek. Yantai is een van de meest groene steden van China en bovendien een aantrekkelijke toeristische bestemming en telt 1,8 miljoen inwoners. Het is een gebied met een prettig klimaat, dat vergelijkbaar is met de Nederlandse omstandigheden. Yantai ligt in de provincie Shandong, waar 97 miljoen mensen wonen. Dit betekent een groot potentieel aan toekomstige studenten.

Hoeveel medewerkers van de RUG gaan naar Yantai?

We richten ons op flexibele inzet van RUG personeel, zodat ze voor langere of kortere tijd naar Yantai kunnen gaan. We willen een internationale mix van de staf in Yantai, waarbij de verdeling is dat 1/3 uit Nederland (niet alleen de RUG) komt, 1/3 uit China en 1/3 uit andere landen. Per opleiding willen we twee RUG medewerkers voor langere tijd in Yantai stationeren. Dit wordt aangevuld met RUG medewerkers die voor een korte periode ondersteuning bieden. RUG medewerkers worden vanzelfsprekend niet gedwongen. Iedereen is vrij om zelf te kiezen of ze naar Yantai willen gaan. Wij zien het als een mooie kans om internationale ervaring op te doen. Maar de keus is aan de medewerkers.

Hoe gaat de RUG personeel werven?

De werving van personeel is nog niet gestart. Het inzetten van medewerkers gaat in nauw overleg met de betreffende faculteiten en diensten. Samen met de betrokken faculteiten werken we aan een wervingsplan om ervoor te zorgen dat we voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar hebben voor de opleidingen in Yantai.

Hoe worden studenten geworven?

University of Groningen Yantai is verantwoordelijk voor de werving van studenten. Zij maken hiervoor een plan dat ze met de RUG afstemmen. De werving van studenten is nog niet gestart.

Laatst gewijzigd:12 januari 2017 16:11