Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise Healthwise

Faculty of Economics and Business
Centre of Expertise Healthwise Expertise

Projecten

Open book

Healthy Ageing wijkaanpak
Healthy Ageing wijkaanpak in Selwerd verbeteren
Prof. dr. Manda Broekhuis, Prof. dr. Kees Ahaus

Onder leiding van prof. dr. Manda Broekhuis en prof. dr. Kees Ahaus wordt i.s.m. de gemeente Groningen de Healthy Ageing wijkaanpak in de Groningse wijk Selwerd verbeterd. Momenteel bereikt de gemeente de meest kwetsbare groep nog onvoldoende. Broekhuis en Ahaus gaan met hun team, in opdracht van ZonMw, een drietal zaken onderzoeken. Ten eerste wordt over een periode van 10 jaar een vergelijkende analyse gemaakt van aanpakken in diverse wijken in de gemeente Groningen om ‘werkzame’ bestanddelen in de aanpak te vinden. Ten tweede onderzoeken zij hoe informele structuren en formele structuren in de wijk elkaar ondersteunen. Tot slot gaan zij kijken hoe de kwaliteit en coördinatie van het zorg- en service aanbod aan wijkbewoners kan worden verbeterd.

Op basis van onder meer de zelfredzaamheid van de wijkbewoners gaan zij profielen van wijkbewoners maken met relatief overeenkomstige behoeften, waarna voor specifieke segmenten een geïntegreerd en vraaggericht aanbod kan worden ontwikkeld en ontvangen. Centraal staat dat de regie wordt teruggebracht naar de bewoner met zijn of haar behoeften en zo wordt de wijkaanpak meer vraaggestuurd dan aanbodgestuurd.

In samenwerking met Gemeente Groningen

Logistieke organisatie van acute zorg
De logistieke organisatie van de acute zorg voor mensen met een beroerte verbeteren
Prof. dr. Erik Buskens (UMCG-epidemiologie, FEB), dr. ir. Durk-Jouke van der Zee (FEB), dr. Maarten Lahr (UMCG-epidemiologie), dr. Maarten Uyttenboogaart (UMCG-Neurologie), dr. Gert-Jan Luijckx (UMCG-Neurologie), en Willemijn Maas MSc (UMCG-Neurologie-Epidemiologie)

Binnen het landelijke project CONTRAST (COnsortium for New TReatments of Acute STroke) worden nieuwe behandelingen voor acute beroerte (herseninfarct of hersenbloeding) onderzocht. Dit grootschalige vijfjarige project vindt plaats in opdracht van de Hartstichting en in samenwerking met de Hersenstichting en diverse internationale bedrijven. Deelnemers in het project zijn alle academische medische centra en veel topklinische ziekenhuizen. Voortbouwend op een eerdere succesvolle samenwerking onderzoekt een team van onderzoekers van FEB en UMCG de organisatie van de acute zorgketen, uitgaande van reeds bestaande en de nieuwe behandelingen.

Betrokken onderzoekers zijn prof. dr. Erik Buskens (UMCG-epidemiologie, FEB), dr. ir. Durk-Jouke van der Zee (FEB), dr. Maarten Lahr (UMCG-epidemiologie), dr. Maarten Uyttenboogaart (UMCG-Neurologie), dr. Gert-Jan Luijckx (UMCG-Neurologie) en Willemijn maas Msc (UMCG-Neuologie-Epidemiologie). Het team onderzoekt op basis van simulatiemodellen hoe zij de ketenlogistiek kunnen optimaliseren; hoe laat je de schakels zo goed mogelijk op elkaar aansluiten en waar valt nog tijdswinst te behalen, die hier zo cruciaal is? Daarnaast onderzoeken zij de netwerktopologie, oftewel hoe de spreiding van faciliteiten in Nederland het best – kosteneffectief - kan worden ingericht. Bijzonder aspect in dit project is dat reeds voordat een innovatie in de zorg wordt geïmplementeerd bijbehorende zorgnetwerken worden ontworpen en getoetst.

In samenwerking met het UMCG en de Hartstichting

Klinische audits
De effectiviteit van klinische audits
Lisanne Hut-Mossel MSc, Prof. Dr. Rijk Gans, Prof. Dr. Kees Ahaus, Dr. Gera Welker
Klinische audits richten zich specifiek op verbetering van de kwaliteit door middel van systematisch onderzoek van de geboden zorg en vervolgens op voortgezet toezicht nadat de verbeteringen in de zorg zijn doorgevoerd. Tot nu toe is er nog weinig bewijs met betrekking tot de mechanismen en effectiviteit van klinische audits. Het doel van dit onderzoek is te bepalen welke factoren van invloed zijn op de doeltreffendheid van audits en te beoordelen wat de effecten zijn van klinische audits op de kwaliteit van de gezondheidszorg.
In samenwerking met het UMCG, Centre of expertise on Quality and Safety

Klinisch bestuur
Klinisch bestuur en motivatie
Gepke Veenstra MSc., Prof. Dr. Erik Heineman, Prof. Dr. Eric Molleman, Dr. Gera Welker
Gepkes PhD-onderzoek is toegespitst op klinisch bestuur, wat een organisatiebrede strategie is om de resultaten van gezondheidszorg te verbeteren door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg erbij te betrekken. De resultaten van gezondheidszorg hangen voor een groot deel af van het gedrag van deze beroepsbeoefenaren; daarom spelen zij een belangrijke rol bij de verbetering van de kwaliteit. Omdat gedrag uit motivatie voortkomt, sluit Gepkes onderzoek aan bij de zelfbeschikkingstheorie om te begrijpen welke factoren van invloed zijn op de resultaten van gezondheidszorg als gevolg van de motivatie van beroepsbeoefenaren.
In samenwerking met het UMCG, Centre of expertise on Quality and Safety

Continuïteit van de zorg
Zorgoverdracht
Piet Penninga, Prof. Dr. Jan de Vries, Prof. Dr. Cees van der Schans, dr. Jac Christis
Zorgoverdracht is essentieel voor de continuïteit van het zorgverleningsproces, maar schijnt een van de zwakste schakels in de zorgketen te zijn. Zorgoverdracht is een complexe functie waarbij informatie, communicatie, verantwoordelijkheid en de aard van de organisatie met elkaar in wisselwerking staan. Het is uit het vakgebied Operations Management bekend dat deze elementen van belang zijn voor het functioneren van een keten. Het doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van multidisciplinaire wetenschappelijke kennis en van een instrument waarmee de kwaliteit van overdracht kan worden gemeten om de overdracht van zorg te beschrijven, te analyseren, te verbeteren en opnieuw vorm te geven.
In samenwerking met de Hanzehogeschool

E-gezondheid
TeleBalance
dr. Fred van Blommestein, dr. Gerdien Regts, dr. Els Maeckelberghe
Onderzoek naar autonomieperceptie en autorisatieprogramma's voor ouderen door middel van 'serious games'.
In samenwerking met een softwarebedrijf
Sprint@Work
Anne Bonvanie MSc , Marlon de Jong MSc, Charissa Roosien MSc, Sander Spook MSc
Vergroting van zelfsturing van de gezondheid op het werk door onopvallende metingen
In samenwerking met 12 toeleveranciers, 5 pilotorganisaties, 3 kennisinstellingen
Verzoamelstee
Dr. Eveline Hage
De relatie tussen het gebruik van sociale media en sociale verbondenheid
In samenwerking met verschillende gemeenten
Verkenning van de "verstorende" rol van sociale media in de gezondheidszorg
Edin Smailhodzic MSc, prof. dr. Albert Boonstra, dr. David Langley
Het project verkent het gebruik van sociale media door patiënten ten behoeve van zaken die met de gezondheid te maken hebben, de invloed daarvan op de relatie tussen arts en patiënt en hoe zorgaanbieders op dit opkomende verschijnsel reageren.
In samenwerking met TNO
Verwezenlijking van de "Verzoamelstee": gebruik van ICT-diensten om de welvaart, leefbaarheid en zelfredzaamheid bij oudren te vergroten.

Dr. Eveline Hage, dr. Marjolein van Offenbeek, Prof. Dr. Albert Boonstra, prof. Dr. Ir. Hans Wortmann

Het doel van de Verzoamelstee was het welbevinden van ouderen in plattelandsgebieden te bevorderen, o.a. door de toepassing van 'IS-applicaties' waarmee zowel diensten op het gebied van welzijn als andere diensten geleverd kunnen worden. De toepassing daarvan moet ouderen, ook de meest kwetsbare, in staat stellen zelfstandig te wonen en de sociale cohesie binnen de deelnemende dorpen bevorderen.

In samenwerking met UMCG, Vereniging Groninger Dorpen, Menzis, Organisatie Samenwerkende Ouderenbonden (OSO), Zorgbelang, Gemeente Winsum, Gemeente Ten Boer, Gemeente Bedum

Inkoop van gezondheidszorg
Beheer van de relatie tussen inkoper en aanbieder in de COPD-zorgketen

Bart Noort MSc, Prof. Dr. Ir. Kees Ahaus, dr. Taco van der Vaart

In dit onderzoek bekijken we hoe een zorginkoper (zorgverzekeraar) zijn unieke positie in de zorgketen kan gebruiken om de taakverdeling en samenwerking in een COPD-zorgketen te verbeteren. We richten ons vooral op de rol van contractuele en relationele bestuursmechanismen die in de relatie tussen de inkoper en de aanbieders gebruikt worden.

In samenwerking met de Maatschap Friese Longartsen, De Friesland Zorgverzekeraar

Zorgconsumptie en ouder worden
Kwantitatief onderzoek naar uitgaven voor zorg voor en ondersteuning van ouderen

Dr. Raun van Ooijen

In dit project wordt onderzocht wat het belang is van met de gezondheid samenhangende kosten gedurende de hele levenscyclus. We brengen in kaart hoe de samenstelling van de uitgaven verandert naarmate de gezondheid verslechtert. We verkrijgen inzicht in de bereidheid van mensen om met de gezondheid samenhangende kosten te betalen en hoe zich dat verhoudt tot de financiële situatie van huishoudens en de beschikbaarheid van informele zorg.

In samenwerking met Netspar

Motivatie
De kunst van de overreding

Dr. Susanne Täuber

Het is belangrijk mensen ervan te overtuigen dat ze gezond moeten leven, maar wat gebeurt er als goedbedoelde pogingen daartoe een averechtse uitwerking hebben? Als gezond zijn als een morele plicht wordt gezien, kan er defensief gedrag optreden. Ik onderzoek de effecten van morele oordelen op de zelfredzame participatiemaatschappij waar we naar streven.

In samenwerking met FitGaaf!

Nieuwe medische beroepen
Effectevaluatie ziekenhuisarts pilot - traject II

dr. Marjolein van Offenbeek, dr. Roel Bakker , dr. Gerdien Regts-Walters, dr. Oskar Roemeling, dr. Janita Vos,

In samenwerking met SOZG, subsidieverstrekker het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
De opleiding tot Ziekenhuisarts: Eindrapportage van een procesevaluatie

dr. Marjolein van Offenbeek, dr. Annemiek Visser, Dr. Roel Bakker

In samenwerking met SOZG, subsidieverstrekker het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zelfsturing van de gezondheid
SPRINT@Work: zelfsturing van de gezondheid van werknemers en de rol van met het werk samenhangende autonomie

Anne Bonvanie-Lenferink MSc, dr. Manda Broekhuis, Prof. Dr. Ir. Hans Wortmann, Dr. Els Maeckelberghe

Een groot aantal werknemers met door de werkgever ter beschikking gestelde 'zelfsturingsinstrumenten' wordt geïnterviewd, waarna een maat wordt ontwikkeld voor met het werk samenhangende autonomie die gebruikt wordt tijdens het onderzoek bij Nij Smellinghe.

In samenwerking met een grote werkgever in Noord-Nederland
SPRINT@Work: zelfsturing van de gezondheid van werknemers

Anne Bonvanie-Lenferink MSc, dr. Manda Broekhuis, Prof. Dr. Ir. Hans Wortmann, Dr. Els Maeckelberghe

Bij Nij Smellinghe dragen 150 werknemers een bandje dat hun activiteiten bijhoudt (‘activity tracker’) en terugkoppeling geeft op hun gedrag. Ons doel is na te gaan hoe verschillende soorten terugkoppeling van invloed zijn op de effectiviteit van het zelfsturingsinstrument en wat de randvoorwaarden zijn voor effectieve zelfsturing van de gezondheid.

In samenwerking met Nij Smellinghe, Drachten

Veiligheid van patiënten
De houding van artsen tegenover juridische procedures - een opstapje naar veiligheid van patiënten

Erik Renkema MSc

Deze studie bevat verschillende onderzoeken naar de relatie tussen de houding van artsen tegenover juridische procedures en hun gedragingen in verband met de veiligheid van patiënten. Er is zowel onderzoek gedaan naar de voorwaarden die op deze relatie van invloed zijn als naar de openheid van artsen over medische incidenten.


Preventie
Moralization of Obesity

Dr. Leatitia Mulder, prof. dr. ir. Koert van Ittersum, Rowan Leerentveld

In het domein van voeding en gezondheid gebruiken we tegenwoordig strategieën waarbij het slachtoffer de schuld krijgt als we individuen willen motiveren een gezond leven te leiden. Uit een eerste onderzoek blijkt dat die strategieën nadelig uitpakken voor het eetgedrag van mensen met obesitas, maar niet bij mensen met een normaal gewicht. Bovendien zijn er in dit onderzoek aanwijzingen gevonden dat het voor de gewichtsbeheersing van mensen met obesitas gunstig kan zijn om de schuld bij een externe partij te leggen, maar dat dat niet geldt voor mensen met een normaal gewicht. Er wordt aanvullend onderzoek gedaan om een diepgaander inzicht te krijgen in het onderliggende mechanisme.

Gezonde winkelmandjes

Prof. dr. ir. Koert van Ittersum, Mark van der Heide, dr. Jenny van Doorn, prof. Dr. Tammo Bijmolt

In samenwerking met PLUS Retail doen we onderzoek om consumenten te helpen de inhoud van hun winkelmandjes gezonder te maken. Om consumenten hierbij te kunnen helpen als ze boodschappen doen, is het van belang inzicht te hebben in het proces van boodschappen doen. Het doel van dit project is een beter begrip te verkrijgen van het proces van boodschappen doen met behulp van laboratorium-, veld- en natuurlijke experimenten in samenwerking met de winkelier.

In samenwerking met PLUS supermarkt
Het effect van gezond keuzegedrag op voedselverspilling

Dr. Jenny van Doorn, Marit Drijfhout, Prof. dr. ir. Koert van Ittersum

Verspilling van voedsel is een belangrijk maatschappelijk probleem met negatieve gevolgen voor de voedselzekerheid, het milieu en het welbevinden van de consument. Elk jaar raakt een derde van alle eetbare voedingsmiddelen voor menselijke consumptie kwijt, of wordt verspild, in de toeleveringsketen, terwijl tegelijkertijd ongeveer een miljard mensen op aarde ondervoed zijn. In dit onderzoeksproject gaan we na of en hoe gezond keuzegedrag effect kan hebben op voedselverspilling.

Sportkantines veranderen voor een beter snackgedrag bij kinderen

Prof. dr. ir. Koert van Ittersum

In samenwerking met onder andere de KNVB willen we met deze onderzoekslijn de keuze van gezond voedsel in sport- en bedrijfscafetaria's bevorderen door het assortiment te verbeteren en de omgeving te veranderen, zodat het makkelijker wordt gezonde keuzes te maken. In het eerste project, waarbij twee MSc-studenten - Sasja van der Leeuw en Esther Kooistra - waren betrokken, is onderzocht wat het effect op de keuze voor een gezonde snack was van de introductie van een gezonde tussendoortjesdoos voor kinderen in een sportkantine van de KNVB.

In samenwerking met de KNVB
Het effect van gezondheidsondersteunende programma's op gezonde manieren van leven.

Prof. dr. ir. Koert van Ittersum, prof. Dr. Tammo Bijmolt

In samenwerking met Menzis. Onderzocht wordt of en hoe gezondheidsondersteunende programma's (bijv. Samen Gezond) van invloed zijn op de mate waarin de levensstijl van deelnemers gezond is. Een eerste project, met MSc-student Ruben van Brug, is afgerond en een tweede student zal deze onderzoekslijn voortzetten.

In samenwerking met Menzis
Overneming van drastisch gewijzigd gedrag

Jan Koch MSc, dr. Jan Willem Bolderdijk, Prof. dr. ir. Koert van Ittersum

Onderzoek naar wat van invloed is op de overneming van drastisch gewijzigd gedrag (bijv. het eten van insecten).

Gezondheidssegmentatie

Dr. Jenny van Doorn, Prof. dr. ir. Koert van Ittersum

In samenwerking met Stichting Voedingscentrum en MSc-studenten Renée van Dijk en Janneke Schippers hebben we onderzocht of waardevolle segmenten van de consumentengezondheid vastgesteld kunnen worden op basis van waardeoriëntaties van mensen.

In samenwerking met het Voedingscentrum
HeadsUp -onderzoek: hoe goede steun aan jongeren goed is voor de maatschappij

Goed voor de jeugd zorgen is een efficiënte manier om een sterke samenleving op te bouwen waarin volwassenen een gelukkig leven leiden. Een aspect van goede zorg is het geven van de beste bewezen behandeling en steun aan kinderen die dat nodig hebben.

Hoe sneller kinderen goede hulp ontvangen, hoe groter de kans dat zij tot evenwichtige volwassenen opgroeien die zowel in sociaal als economisch opzicht een bijdrage aan de samenleving leveren. Volwassenen die voor zichzelf kunnen zorgen, niet verslaafd zijn en niet in de criminaliteit belanden. Volwassenen die de maatschappij geen overlast bezorgen en, zakelijk uitgedrukt, minder geld kosten.

Empirisch onderbouwde jeugdzorg lost niet alleen de problemen van vandaag op, maar voorkomt ook problemen in de toekomst.

Efficiënter, goedkoper en beter

Onderzoeksprogramma Heads Up is opgezet rondom de vraag:

wat zijn precies de maatschappelijke en financiële opbrengsten van goede jeugdzorg, hoe berekenen we ze en hoe staan ze in verband met de kosten van de zorg?

Met de instrumenten die HeadsUP oplevert kunnen de baten van zorg op langere termijn inzichtelijk gemaakt worden. Gemeenten kunnen met die informatie beter sturen en instellingen kunnen beter beoordelen welke zorgontwikkelingen prioriteit verdienen. Zo wordt de zorg voor jeugd efficiënter, goedkoper én beter.

Samenwerking RUG en Accare

HeadsUP maakt deel uit van Expertisecentrum Healthwise, waarbinnen tentallen onderzoeken worden gedaan op het gebied van gezondheids(zorg)management en de economie van de gezondheidszorg. In HeadsUP werkt de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen nauw samen met de wetenschappelijke tak van Accare.

Bezoek de aftrap van HeadsUP.

ROM
De rol van Routine Outcome Monitoring (ROM) in de geestelijke gezondheidszorg en de evaluatie van een op ROM gebaseerd computersupportsysteem ten behoeve van klinische besluitvorming om de kwaliteit van de zorg te verhogen

Magda Tasma, Prof. dr. Albert Boonstra; drs. Stynke Castelein; Philippe Delespaul

In samenwerking met Lentis

Organisatie van de gezondheidszorg
Organisatiemodellen voor trombolyse bij acute ischemische beroertes: een simulatievoorbeeld

Dr. Maarten Lahr, Prof. Erik Buskens, Dr. Gert Jan Luijckx, Dr. Patrick Vroomen, Dr. van der Zee

Het doel van deze dissertatie was om voor patiënten met een acute ischemische beroerte door middel van een observatiestudie een gecentraliseerd met een gedecentraliseerd organisatiemodel te vergelijken. Daarna hebben we een simulatieonderzoek verricht om vast te stellen welke obstakels en kansen op verbetering er zijn bij een acute beroerte.

Laatst gewijzigd:25 februari 2019 15:47
printView this page in: English
Follow us ontwitter linkedin