Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekSustainable Society - linking SSH research to societySustainable SocietyKADO - Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling

Critical review

KADO faciliteert in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een critical review over het effect van de gaswinning in de provincie Groningen op de waarde van woningen. Er is inmiddels veel onderzoek gedaan naar dit effect, met zowel verschillen als overeenkomsten in methode en conclusies. Wetenschappers, (maatschappelijke) instanties, bewonersorganisaties en geïnteresseerden worden uitgenodigd om hierover in dialoog te treden.

Q: Wat is een critical review?
A: Een critical review is een middel om onderzoek naar een thema waarover (nog) geen eenduidige conclusies kunnen worden getrokken tegen het licht te houden. Voor een critical review worden zoveel mogelijk belanghebbenden uitgenodigd. Het doel is om duidelijkheid te scheppen over standpunten van wetenschappers en andere betrokkenen. Dat gebeurt door eerst een aantal kernvragen te benoemen en op basis daarvan in een open dialoog samen inzicht te krijgen in overeenkomsten en verschillen. Een critical review draagt bij aan de kennis over een lopend vraagstuk en aan het vaststellen van de agenda voor vervolgonderzoek.

Q: Waar gaat de critical review over?

A: Dit is de eerste keer dat binnen het dossier gaswinning een critical review wordt georganiseerd. De vraag die tijdens deze eerste critical review centraal staat is “wat is het effect van gaswinning op de waarde van vastgoed in de Provincie Groningen?”

Q: Welke resultaten zijn er te verwachten?

A: Beoogde resultaten van de critical review zijn:

  • Een overzicht van alle bestaande vragen
  • Een visie van wetenschappers op de vragen
  • Een conclusie met 1) punten waarover overeenstemming bestaat, 2) punten waarover geen overeenstemming bestaat, 3) oorzaken van het ontbreken van overeenstemming
  • Evaluatie
Q: Hoe ziet de critical review eruit?

A: De critical review start met het ophalen van alle vragen. Welke vragen roepen onderzoeken op, over welke conclusies bestaat twijfel, wat willen onderzoekers en belanghebbenden graag weten? Alle vragen worden vervolgens aan de betrokken onderzoekers voorgelegd. Hen wordt gevraagd een visie op de vragen te geven. Tijdens een bijeenkomst met alle belanghebbenden worden vervolgens alle vragen en visies besproken. Aan het eind van die bijeenkomst is helder waar belanghebbenden het over eens zijn en waar eventueel ook niet en waarom.

Q: Wie is de voorzitter van de critical review?
A: Het voorzitterschap van de critical review is in handen van prof. Dr. Wim Derksen.

Q: Wat is de planning van de critical review?
A: Op 12 januari 2017 staat het ophalen van vragen bij onderzoekers gepland. In een gezamenlijke sessie treden de onderzoekers met elkaar in gesprek over gebruikte methoden, conclusies en vragen die daarover bestaan. Op 13 januari worden vragen bij instanties, bewonersorganisaties en andere belanghebbenden in het aardbevingsgebied opgehaald. Eén voor één worden ze geconsulteerd en krijgen ze de ruimte om te vertellen waar onduidelijkheid over bestaat. In de periode daarna krijgen de onderzoekers de tijd om hun visie op de opgehaalde vragen te verwoorden. Op vrijdag 10 februari 2017 vindt vervolgens het gezamenlijke gesprek plaats. Uiterlijk in maart verschijnt een verslag met conclusies en vindt evaluatie van de critical review plaats.

Q: Wie zijn de deelnemers van de critical review?
A: Alle onderzoekers die vooralsnog onderzoek doen of hebben gedaan naar het effect van gaswinning op de waarde van het vastgoed worden uitgenodigd. Verder wordt een aantal personen werkzaam bij of betrokken bij relevante instanties, netwerken en bedrijven uitgenodigd. In de bijlage is een overzicht van genodigden toegevoegd. Indien iemand van mening is dat personen of organisaties in dit overzicht ontbreken: neemt u gerust contact op met onderstaande contactpersoon.

Q: Aan wie kan ik mijn vragen stellen over de critical review?
A: Voor vragen of opmerkingen over de critical review kunt u contact opnemen met Mariëlle Gebben, onafhankelijk organisator van de critical review. Telefoon: 0641237338, mail: mail@mrll.nl.

Documenten Critical review:
- Digitale verslag van de Critical Review n.a.v. bijeenkomsten in januari en februari (gepubliceerd op 2 maart 2017)
- Links naar en artikelen over waarde woningen aardbevingsgebied

Laatst gewijzigd:11 april 2017 11:58