Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsMedische WetenschappenOnderwijsTandheelkundeVerkorte Bachelor
University Medical Center Groningen

Leerstof toelatingsexamen 2018

Het toelatingsexamen is op 17 of 18 februari 2018 en bestaat uit meerdere toetsen.

De definitieve vorm en inhoud van de toetsing zal eind 2017 bekend zijn.

Om u een indruk te geven over de toetsing staat hieronder de planning en leerstof van het jaar 2018.

Dagindeling op 18 februari 2018; onder voorbehoud

9.00 – 9.30 Aanmelden
10.00 Guyton toets (1)
12.30 pauze
13.00 Tandheelkundige Kennis toets (2)
14.30 pauze
15.00 Non-cognitieve toets (3)
16.30 einde

Toets 1: Medische-biologie

De leerstof voor deze schriftelijke toets uit de (geadviseerde) Textbook of Medical Physiology van Arthur C. Guyton 13de druk is hoofdstuk 1 t/m 9, 14, 16 en 61.

Of (voor deze schrfiftelijke toets eventueel ook te gebruiken) Textbook of Medical Physiology van Arthur C. Guyton 12de druk is hoofdstuk 1 t/m 9, 14, 16 en 60 (alleen het laatste hoofdstuk is dus verschillend).

Echter, er is niet voor niets een nieuwe druk, dus studeren met behulp van de 12e druk doe je op eigen risico.

De schriftelijke toets voor medisch-biologische kennis duurt 2 -2 1/2uur.

De toets bestaat uit multiple choice vragen en enkele open/essay vragen.

Toets 2: Basis Tandheelkundige kennis

Leerdoelen voor toets Basis Tandheelkundige Kennis zijn gebaseerd op het theoretisch onderwijs dat wordt gegeven in het eerste studiejaar van de reguliere opleiding.

Onderstaand vind u een selectie van leerdoelen uit het eerste jaar van tandheelkunde. Deze leerdoelen bestrijken de specifieke kennis betreffende de opbouw, functies en pathologie in het orofaciale gebied

De toets bestrijkt de onderstaande leerdoelen. Als hulpmiddel is de boekenlijst van jaar 1 meegegeven. Kennis van betreffende leerdoelen is echter ook in andere literatuur te vinden.

NB: de beschrijving van de onderwijseenheid (OWE) is uitgebreider dan de leerdoelen. De leerdoelen zijn leidend!

OWE Zicht op beroep en vakgebied

Aan de hand van vakinhoudelijke thema’s wordt het vakgebied toegelicht. Onder het thema ‘beleving van mond en aangezicht’ worden de vele facetten van mondgezondheid, zowel in tandheelkundig als sociaalpsychologisch en ethisch-wetenschappelijk opzicht toegelicht. Verder komen acute problemen, medische aspecten en de disciplines die daarvoor de basis vormen aan de orde. Om te begrijpen wat ‘mondzorg’ eigenlijk is worden diverse aspecten van het werken in de mondzorg, waaronder samenwerkingsverbanden, communicatie en risico’s toegelicht en uitgediept.

Ook komen diverse keuzemogelijkheden in het beroep van tandarts, zoals differentiaties, specialisaties en typen praktijkvoering aan de orde.

De student:

-    is zich bewust van de functies van mond en aangezicht

-    heeft kennis van de anatomie van het menselijk lichaam, specifiek schedelanatomie en het centraal zenuwstelsel.

-    heeft kennis van de gebitsmorfologie.

-    heeft overzicht van de beroepsgroep en hun activiteiten

OWE Levensloop

Aan de hand van problemen uit verschillende levensfasen van de patiënt wordt de ontwikkeling van het gebit en aangezicht, en in samenhang daarmee de lichaams-en psychosociale ontwikkeling toegelicht. Thema’s die aan de orde komen, zijn het volwassen gebit, een nadere studie van de functies, en een introductie van de concepten occlusie en articulatie en opbouw en functie van spieren vanuit de (macroscopische en microscopische) anatomie en celbiologie.

De oudere mens dient zich aan als tweede thema. Problemen door verandering van vorm en functie van het tandkaakstelsel staan daarbij centraal. Het concept veroudering krijgt ook gestalte op psychosociaal en celbiologisch niveau. Het derde thema gaat terug naar het prille begin en staat in het kader van afwijkingen in het hoofd/halsgebied als gevolg van een verstoorde embryonale ontwikkeling, de aanleg en ontwikkeling van het lichaam, aangezicht en gebit, van macroscopisch tot aan moleculairbiologisch niveau. De noodzaak van een multidisciplinaire aanpak van de zorg voor een patiënt met een aangeboren afwijking wordt duidelijk door verdieping in casus en een symposium met sprekers uit de schisis-werkgroep van het Universitair Medisch Centrum Groningen. De ontwikkeling van baby tot volwassene is het vierde thema, waarbij het wisselgebit centraal staat mede in de context van craniofaciale groei. Daarbij wordt de kennis van en inzicht in de opbouw van skelet en gewrichten en de algehele lichaamsgroei.

De student:

-               heeft inzicht in de occlusie en articulatie en hoe deze veranderd bij het ouder worden

-               heeft inzicht in histologische en celbiologisch-moleculaire processen die tanden en kiezen vormen, met speciale aandacht voor de vorming van glazuur, dentine en cement.

-               heeft inzicht in zowel het melkgebit als het blijvend gebit (chronologie), gebaseerd op inzicht in de ruimtelijke relaties in het wisselgebit en aangezicht.

-               heeft kennis van psychologische en sociale processen met betrekking tot de mondzorg en cognitieve veranderingen bij het ouder worden en kan de voornaamste theorieën over de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen en adolescenten beschrijven.

-               heeft inzicht in de embryonale ontwikkeling van het menselijk embryo, en specifiek die van het hoofd en aangezicht, op macro- en microscopisch anatomisch niveau met als speciaal aandachtspunt schisis.

-               heeft kennis van de anatomie van het menselijk lichaam, specifieke structurele en functionele eigenschappen van verschillende typen gewrichten, met name van het synoviale gewricht.      

OWE Het Orale Milieu

In deze onderwijseenheid staan de gezonde mond en de medisch gecompromitteerde patiënt centraal. Het eerste thema betreft de gezonde mond en de voedselopname. Hierbij komen naast de anatomie, de functionele histologie en de functie van de tractus digestivus ook cellulaire transport mechanismen met betrekking tot voedselopname aan de orde. Aan dit thema worden de onderwerpen voeding in algemene zin, voedingsgewoonten en voedingsgedrag gekoppeld. In het tweede thema maakt de student kennis met de harde en zachte orale weefsels in de gezonde mond. Daarnaast wordt ingegaan op de bouw van het kaakgewricht en de vascularisatie en innervatie van het hoofd-halsgebied. Ook zullen enkele aspecten van de orale fysiologie aan bod komen zoals kauwfunctie, smaak en reuk. Het derde en vierde thema van deze onderwijseenheid staan in het licht van de medisch gecompromitteerde patiënt waarbij respectievelijk homeostase en circulatie op de voorgrond staan. Bij homeostase wordt ingegaan op de regelmechanismen van de endocriene organen, het autonome zenuwstelsel, lichaamstemperatuur, ademhaling en lichaamsvloeistoffen. Bij de circulatie worden de eigenschappen van het bloed behandeld en de anatomie en het (dys)functioneren van hart- en vaatstelsel. Tenslotte zal aan de hand van een concrete casus de betekenis en relevantie van de morele principes ‘niet schaden’ en ‘goed doen’’ voor de mondzorg worden onderzocht in relatie met de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

De student heeft inzicht verkregen in                                                                                                                        

-      de opbouw en functie van de mondholte en tractus digestivus                            

-      voeding, voedselopname en voedingsproblematiek                                                                

-      de wijze waarop voedingsstoffen de celmembraan passeren

-     de opbouw en functie van het zenuwweefsel            

-     de opbouw en functie van de harde, zachte orale weefsels en speekselklieren

-     de functionele anatomie van het hoofd- en halsgebied          

-     de functie van de motoriek en sensoriek van het kaakapparaat            

-     locatie, structuur en functioneren van smaak- en reukreceptoren

-     betekenis van de eed van Hypocrates en relevantie van enkele morele principes

         

OWE Bedreiging en bescherming

In deze onderwijseenheid wordt ingegaan op het evenwicht tussen bedreiging en bescherming en hoe het lichaam reageert op verstoringen van dit evenwicht door exogene en endogene factoren. Ingegaan zal worden op mechanismen die het lichaam ten dienste staan om het oorspronkelijke evenwicht te herstellen dan wel om een nieuw evenwicht te bereiken. Het eerste thema omvat het onderwerp plaque en de hieraan gerelateerde microbiële aspecten. Daarnaast wordt inzicht geboden in sociale factoren die van invloed zijn op de mondgezondheid.

Het tweede thema betreft het bloedend tandvlees. Etiologie en pathogenese van aandoeningen van het parodontium worden behandeld alsmede de klinische diagnose en specifieke microbiologie. Als medische basis wordt de niet-specifieke afweer, acute en chronische ontstekingen en de basale componenten van het immuunsysteem behandeld. De beeldvorming met behulp van röntgen technieken alsmede de interpretatie ervan is een eerste kennismaking met diagnostiek. Cariës staat centraal in het derde thema. Behandeld zullen worden de etiologie, pathogenese en specifieke microbiologie van het cariësproces. Bij de specifieke microbiologie zal ook het metabolisme van bacteriën aan de orde komen. In het kader van klinisch ethisch redeneren wordt aan de principes goed doen, niet schaden en autonomie het principe rechtvaardigheid toegevoegd. Het laatste thema omvat preventie. Hierbij wordt de aandacht gevestigd op inzicht verkrijgen in de wijze waarop voeding en gedrag de mondgezondheid beïnvloeden. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan de chemische processen bij de- en remineralisatie van het tandweefsel en de rol die fluoride daarbij speelt.

De student verkrijgt inzicht in:

-             microbiële groei en biofilmvorming

-             microbiële groei en -kolonisatie in een orale habitat

-             enkele typen orale micro-organismen

-             vestigingsprincipes van een orale microbiële gemeenschap

-             de ontwikkeling en samenstelling van tandplaque

-             de relatie tussen tandplaque en cariës

-             de relatie tussen mondhygiëne en bepaalde mondziekten                                    

-             de verschillende mondreinigingsmethodieken

-             de relatie tussen sociale factoren, het gezondheidszorgstelsel en de mondgezondheid

-             de anatomie, functie en pathologie van het parodontium

-             de beeldvorming en –interpretatie met behulp van röntgen technieken

-             samenstelling en functie van het speeksel

-             het cariës proces en het ziektebeeld van cariës

-             factoren die cariës veroorzaken

-             in het morele principe rechtvaardigheid en de toepassing ervan          

-             de wijze waarop voeding en gedrag de mondgezondheid beïnvloeden

-             deTandheelkundige GezondheidsVoorlichting en –Opvoeding            

-             de chemische processen bij de- en remineralisatie glazuur    

-             de rol primaire preventie en fluoride in de mondgezondheid

Boekenlijst Tandheelkunde jaar 1 zoals voorgeschreven voor reguliere studenten:

Maatwerkpakket: Human Anatomy and Physiology bestaande uit: 1) het boek Marieb/Human Anatomy & Physiology: Pearson New International Edition 9e ISBN: 9781292026497

2) een toegangscode voor 48 maanden toegang tot MasteringA&P

Marieb E e.a.

Pearson Education

9e/2013/ ISBN Maatwerkpakket: 9781783991303

Prometheus Anatomische atlas, hoofd, hals en neuroanatomie

Schünke M e.a.

Bohn Stafleu Van Loghum

2e/2010/9789031384617

Oral Anatomy, Histology and Embryology

Berkovitz B, Holland G and Moxham, B.

Mosby

4e/2009/9780723435938

Essential Microbiology for Dentistry

Samaranayake L

Churchill Livingstone

4th revised ed/2011 9780702034848

Phillips' Science of Dental Materials

Kenneth J. Anusavice, Chiayi Shen, H. Ralph Rawls

Saunders

12e/2012/9781437724189

Preventieve Tandheelkunde

Loveren van C en Weijden van der GA

Bohn Stafleu Van Loghum

2e/2000/9789031329427

Dental Caries: the disease and its clinical management

Fejerskov O and Kidd E

Blackwell

3e/2015/9781118935828

Psychology

Bernstein e.a.  

Houghton Mifflin Co.

9e/2011/9781111344061

Gebitsontwikkeling bij de mens

Linden van der F

Bohn Stafleu Van Loghum

1e/2010/9789031375318

Immunologie

Rijkers GT, Kroese FGM e.a.

Bohn Stafleu Van Loghum

1e/2009/9789031342631

Onderzoek in de gezondheidszorg

Bakker E en Buuren van H

Noordhoff Uitgevers

2e/2009/9789001834500

Parodontologie

Beertsen W

Bohn Stafleu Van Loghum

1e/2009/9789031368860

Mondzorg in sociaal perspectief

Dekker den J

Bohn Stafleu Van Loghum

2e/2012/9789031392049

Leerboek Medische Ethiek

Have ten H en Meulen ter R      

Bohn Stafleu Van Loghum

4e/2013/ 9789031399192

Gezondheidsrecht

Engberts DP en Kalkman-Bogerd LE

Bohn Stafleu Van Loghum

3e/2013/9789031399628

Algemene Ziekteleer voor Tandartsen

Brand HS e.a.

Bohn Stafleu Van Loghum

3e/2012/9789031387281

Evidence-based tandheelkunde

Hackshaw E e.o.

Bohn Stafleu Van Loghum

1e/2009/ 978 90 313 5227 2

Effectief zoeken en beoordelen van medische literatuur

Kleefstra N, Mijnhout GS

Langerhans School of Diabetes BV

3e/ 2012/9789078380122

Toets 3: Non-cognitieve toets

Hiervoor wordt geen leerstof opgegeven.

Na het toelatingsexamen.

Ons streven is de uitslag van het schriftelijk toets en overige onderdelen van de toetsing binnen een maand te publiceren. Garanties kunnen we echter niet geven.

De personen die uiteindelijk de hoogste score hebben op alle onderdelen van de toetsen, worden uitgenodigd om kennis te maken met het Skillslab en hebben een gesprek met VB-T coordinator

Dagindeling voor toetsen en de duur van de afzonderlijke toetsen wordt nog nader bekend gemaakt.

Neem geldige legitimatie mee.

Studeertip algemeen

Het boek Textbook of Medical Physiology van Arthur C. Guyton (dertiende druk) is zeer geschikt voor kandidaten die hun medisch-biologische basiskennis nu alvast willen bijspijkeren. Een ander boek dat we in dit kader willen aanraden is 'Medische Basiskennis', van Frans Verstappen. Kijk ook op http://medischebasiskennis.boom.nl/

Dit is niet per se ook stof die getoetst wordt.

Locatie schriftelijke toetsen: Aletta Jacobs tentamenhal (Zernike terrein)

Laatst gewijzigd:30 november 2017 14:42