Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us K.E. (Els) Evenboer
University Medical Center Groningen

K.E. Evenboer

Coördinator Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid & Senior onderzoeker
K.E. Evenboer
E-mail:
k.e.evenboer umcg.nl

Coördinator Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid - UMCG

De Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid van het UMCG behandelt vragen van klanten die niet of moeilijk toegang hebben tot onderzoeksinstellingen. Dat betreft vooral organisaties die niet draagkrachtig genoeg zijn om betaald onderzoek te laten verrichten. In overleg met de klant wordt de vraag waarmee hij komt vertaald in een wetenschappelijk te beantwoorden onderzoeksvraag. Vervolgens wordt geprobeerd gevorderde studenten of een wetenschappelijke onderzoeker te vinden om die vraag te beantwoorden.

Samen de handen ineen voor multiprobleem (2019-2021)

Professionals geven aan het moeilijk te vinden om multiprobleemgezinnen (MPG) de juiste hulp te bieden. Daarom wordt er steeds meer kennis verzameld over werkzame elementen van interventies voor MPG. Doelstelling van het project is om actuele kennis over het bevorderen van de psychosociale ontwikkeling van kinderen en jongeren uit MPG toepasbaar te maken voor opleidingen. In dit project worden blended learning modules ontwikkeld die bijdragen aan het opleiden van reflectieve professionals en optimale hulpverlening aan MPG. In dit project werken de Hogeschool Windesheim, Hogeschool NHL-Stenden, Fontys Hogeschool, Hogeschool Arnhem Nijmegen, het Universitair Medisch Centrum Groningen, het Nederlands Jeugdinstituut en Stichting Alexander samen. De samenwerking tussen onderzoek, onderwijs, praktijk, ouders en jongeren zal de uitvoering van het project en de bestendiging van de nieuwe vormen van onderwijs ten goede komen.

Academische Werkplaats Transformatie Jeugd C4Youth - Versterken basisondersteuning (2016 - 2019)

C4Youth is een Academische Werkplaats Transformatie zorg voor Jeugd (AWTJ). Algemene doelstelling van C4Youth 2.0 is het ondersteunen van de transitie en transformatie van de jeugdhulp met kennis. Gemeenten, kennis- en onderzoeksinstituten, zorgaanbieders, ouders en jeugd werken op een gelijkwaardige manier samen. Er wordt gebruik gemaakt van elkaars kennis en expertise: samenwerken in leren en verbeteren. Naast het project 'Basisondersteuning' worden er binnen C4Youth nog twee andere projecten uitgevoerd omtrent de monitoring van de transformatie en participatie van ouders en jongeren. 

Wat werkt voor gezinnen met zware opvoedproblemen en multiprobleemgezinnen? (2016 - 2020)

Om gezinnen met zware opvoedproblemen en multiprobleemgezinnen te helpen zijn veel interventies beschikbaar. Dit project onderzoekt welke van deze interventies of elementen daarvan het meest effectief zijn. Dat maakt het kiezen voor optimale zorg veel makkelijker. Startpunt zijn de gemeenschappelijke elementen van de acht meest veelbelovende interventies in Nederland voor deze doelgroep, in de DEI database. In bestaande gegevensbestanden over verleende zorg wordt nagegaan of deze elementen daadwerkelijk samenhangen met een groter effect van de zorg. Ook worden nieuwe gegevens verzameld over de uitkomsten van deze acht interventies. Tot slot wordt een kosteneffectiviteitsonderzoek uitgevoerd. Op basis van de bevindingen worden een of meer ‘ideale’ interventies geconstrueerd. De DEI omvat nog 22 andere interventies voor deze doelgroep. Deze worden gescreend op de mate waarin deze de ideale interventie benaderen. Dit resulteert in een overzichtelijker aanbod van effectieve interventies. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw. 

Een mixed-method onderzoek naar de zorg voor gezinnen met meervoudige problematiek (2014 - 2019)

Binnen dit onderzoek wordt kwantitatieve data gecombineerd met kwalitatieve data. Door gezinnen met meervoudige problematiek over een langere tijd te volgen proberen we beter zicht te krijgen op de problemen waar ze tegenaan lopen en welke manier van behandelen daar goed bij aansluit. Meer zicht op wat werkt voor wie en waarom. Het onderzoek wordt gefinancierd door Instituut Gak. 

Academische Werkplaats C4Youth - Implementatieproject C4Youth (2014-2015)

In samenwerking met de praktijk, het beleid en het onderwijs op zoek gaan naar manieren om de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek binnen C4Youth te vertalen naar concrete producten. Op deze manier proberen we de resultaten dichterbij de professionals in de praktijk, het beleid en het onderwijs te krijgen zodat ook zij er hun voordeel mee kunnen doen. Het onderzoek werd gefinancierd door ZonMw. 

C4Youth - Taxonomie van Zorg voor Jeugd - TAZJE (2010-2014)

De zorg voor jeugd wordt wel eens omschreven als een 'black box'. Daarmee wordt bedoeld dat niet voldoende bekend is uit welke bestanddelen een zorgaanbod of een zorgtraject bestaat waaraan jeugdigen en hun ouders deelnemen. De vraag hierbij is welke zorg jeugdigen en gezinnen met emotionele en gedragsmatige problemen feitelijk ontvangen. Om deze feitelijk ontvangen zorg in kaart te brengen is een zorgtaxonomie ontwikkeld, genaamd Taxonomie van Zorg voor Jeugd (TAZJE). Met dit classificatiesysteem willen we de inhoud en diversiteit van het zorgaanbod op een valide en betrouwbare manier in kaart brengen (ZonMw). Het onderzoek werd gefinancierd door ZonMw. 

Laatst gewijzigd:05 december 2019 10:04

Contact information

Antonius Deusinglaan 1
9713 AV Groningen
The Netherlands