Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. J.R. (Jan) Luth

dr. J.R. Luth

Em. Universitair Docent Liturgiewetenschap (specialisatie Hymnologie)

 • Geschiedenis van de gemeentezang in Nederland
 • Theologisch Bachonderzoek

Activiteiten 

 • Voorzitter Stichting Nederlandse Orgelmonografieen/Rijksdienst voor de Monumentenzorg/Walburgpers Zutfen
 • Voorzitter Liturgisch werkgezelschap
 • Voorzitter Stichting Orgel Oosterpoort Groningen
 • Lid redactie The Hymn (U.S.A.)
 • Hoofdredacteur Bulletin Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie
 • Lid redactie Die Musiekleier (Zuid Afrika)
 • Kerkmuziekredacteur Het Orgel
 • Lid redactie Jaarboek voor Liturgieonderzoek
 • Redacteur Nederland Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie
 • Lid Advisory Board Liturgia condenda (Kok Pharos)
 • Lid Wissenschaftliche Beirat Johannes a Lasco Bibliothek Emden
 • Lid van het Graduirtenkolleg "Kirchenlied inter-disziplinar"Gutenberg Universitaet Mainz
 • Lid Landelijk Overleg Liturgiewetenschap
 • Lid Examencommissie Kerkmuziek Protestntse Kerk Nederland
 • Lid redactie Psalter-Reprint-Reihe/ Groningen-Oldenburg-Emden
 • Lid Forschungsprogramms Kulturwirkungen des reformierten Protestantismus, Stiftung Johannes a Lasco Bibliothek Emden

Publicaties

J.R. Luth, "De musica poetica en de theologie", in: Mededelingen van het Instituut voor Liturgieweten­schap nr. 15, Groningen 1981, 34-39, 36.

 

Een bijzonder psalmbord in de kerk van Leeg­kerk. In: Groninger Kerken, 6e jrg., nr.3, september 1989, 85-87. (2)

Een bron over de gemeentezang uit het begin van de 17e eeuw. In: Jaarboek voor Liturgieonder­zoek 5, 1989, 227-253. (2)

 

Liedtekst en compositie bij J.S. Bach. In: Het Orgel, november 1989, 432-434, december 463-466. (3)

 

De liturgische context van Dietrich Buxtehude's orgelwerken/ The litur­gical surroundings of Dietrich Buxtehude's Organ-works, in: Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 5, 1989, 255-274. (3)

 

De zin van de historische uitvoeringspraktijk, in: Gregoriusblad, jrg. 114, 1990, 23-27.

 

Remarks on the history of congregational sin­ging in the Dutch Re­formed Church, in: C. Caspers, M. Schneiders (Ed.), Omnes circu­madstan­tes. Contributions towards a history of the role of the people in the liturgy. Presented to Herman Wegman, Kampen, 1990, 189 - 196. (2)

 

Literaturbericht Niederlande Liturgik, in: Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 1989, Han­nover 1989, S. 249-250 (Verscheen 1990!)

 

Literaturbericht Hymnologie, in: idem S. 290 - 291.

 

Met P.W. van Reijen, Analytische Bemerkungen zu ei­nigen choralgebun­denen Orgelwerken Buxtehudes und Bachs/ Analytic remarks about some choral­works for Organ from Buxtehude and Bach, in: Jaar­boek voor liturgie-onderzoek nr. 6, 1990, 155 - 174. (3)

 

Liedboeken in vier Gereformeerde Kerken sinds 1930, in: Organist & Eredienst, maart 1991, 55-64. (2)

 

Psalmzingen in het Nederlandse gereformeerde pro­testantisme sinds de zestiende eeuw, in: J. de Bruijn, W. Heijting, (red.), Psalmzingen in de Nederlanden van de zestiende eeuw tot heden, Kok Kampen 1991. 185-199. (2)

 

De melodieën van het Geneefse psalter, in: Psalm­zingen in de Nederlan­den, 215-231. (2)

 

Christelijcke Lof-Sangen ende Geestelijcke Liedekens - 1648, in: Jaarboek voor liturgie-onderzoek 7, Groningen 1991, 197-211. (2)

 

Josua van Iperens betekenis voor de geschiedenis van de kerkzang in het gereformeerde protestan­tisme/Josua van Iperens significance for the history of congregational singing in reformed protestantism, in: A. Wiggers (red), Rond de kerk in Zeeland. Derde verzameling bijdra­gen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkge­schiedenis, Delft 1991, 223-236. (2)

 

 

1992Emmanuel Haein (1896-1968) und seine Bedeutung für die Forschung nach der Herkunft der Genfer Psalmmelodien. In: Bulle­tin Int. Arbeitsgemein­schaft für Hymnologie 20 Groningen 1992, S. 178-184. (2)

 

De toekomst van het kerklied. In: A. Schipper (ed.), Weerklank Dichter en Gemeente. Themanr. Woordwerk, jrg. 10, 1992, 148-154. (3)

 

Concio et cantio. In: F.H. Folkerts, P. Hout­man, P.W. van der Kamp (ed.), Ambt en actuali­teit. Opstellen aangeboden aan Prof.Dr.C. Trimp, Vijlbrief Haarlem 1992, p. 141-151. (3)

 

Some Data concerning Organ-accompaniment and Organ-registration in Germany during the Nine­teenth Century. In: F.Brouwer, R.A. Leaver (eds.), Ars et Musica in Liturgica. Celebratory volume pre­sented to Casper Honders on the oc­casion of his seventieth birthday on 6 June 1993, Uitg. Gooi & Sticht Baarn 1993, 128-144.

 

Johann Gottlob Werner en de orgelbegeleiding aan het begin van de negentiende eeuw. In: H.A. ten Brink e.a. (eds.), Stem en tegen­stem. Een vriendenboek voor Nico Verrips, Uitg. Boeken­centrum Zoetermeer 1993, 41-43.

 

All that hath breath... Of psalms and instru­ments. In: Lux Mundi, 12, 1993, 12-14.

 

Where do Genevan Psalms come from?. In: Refor­med Music Jour­nal,V/2, 1993, 33-43.

 

 

Genevan Psalms in different Cultures. In: Re­flection, an Internatio­nal Reformed Review of Missiology, Vol. l, no. 4, december 1988, 9-12, is in 1989 verschenen. (2)

 

Drie interviews: voor de radio op 6 en 13-1 en een interview in het Reformatorisch Dagblad, 3-10-1989, 16-17. (2)

 

Literaturbericht Niederlande Liturgik. In: Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 1987/1988. Hannover, 1988, 195-196. (3)

 

Literaturbericht Niederlande Hymnologie. In: Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie. Hannover, 1988, p. 226. (3)

 

Theologisch Bachonderzoek. In: Mens & Melodie 2, 1989, 123-126. (3)

 

Aandacht voor de eredienst. In: Ned. Dagblad, 16-12-1989, p. 9. (3)

 

Nieuwe gegevens betreffende de gemeentezang aan het begin van de 17e eeuw, in: Kerk & Muziek, 39e jrg. nr. 6, 126-132. (2)

 

Twee leereenheden over avondmaal, verschenen bij OTHO. (3)

 

Voorgangers in de liturgie, een evaluatie, in: Orgeldienst 1990, 17e jrg. (3)

 

Muziek in de liturgie, in: Petah-ja, 44e jrg. 1990, 26 - 29. (3)

 

Jéhan Alain en zijn orgelwerken in: De Variant. 22 sept. 1990, 5 pp. (3)

 

Avondmaalsviering na de Reformatie 1 en 2: Moduul Liturgie-wetenschap 3 OTHO, Kampen 1991, 31-37 en 38-47. (3)

 

Church Music, in: Reformed Music Journal Vol. III, no. 1, jan. 1991, 6-16. (3)

 

Het Geneefse psalter in Nederland. In: Conti­nuo. Praktijkschrift voor liturgie en liturgi­sche muziek, 6e jrg. 1992, 585, 609; 7e jrg. 627. (2)

 

Waar komen onze psalmen vandaan?. In: De Refor­matie 67, 1992, 431-436. (2)

 

Gemeentezang. In: Het Orgel 88, 1992, 437-441.

 

Literaturbericht Niederlande/Liturgik. In: Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 1990/1991, Hannover 1991, 239 (verschenen juli 1992)

 

Literaturbericht Niederlande/Hymnologie. In: idem, 260

 

3 (Bibliography. The publica­tions of Casper Honders. In: F.Brouwer, R.A.Leaver (eds.), Ars et Musica in litur­gica. Celebratory volume presented to Cas­per Honders on the occasion of his seven­tieth birthday on 6 June 1993, Uitg. Gooi & Sticht Baarn 1993, 128-144.

 

Liedboek 2000. In: Woordwerk. Christelijk li­terair tijdschrift, 11, 1993, 54-56.

 

Het Geneefse psalter in Nederland. In: Continuo 7/3, 1993, 661; 7/4, 1993, 685-686; 8/1, 1993, 715-716.

 

Apecten van gemeentezang. In: Organist & Ere­dienst 5, 1993, 93-97;6, 1993, 118-122.

 

Josua van Iperens betekenis voor de geschiede­nis van de kerkzang in het gereformeerde pro­testantisme. In: Organist & Eredienst, 2, 1993, 22-28.

 

Liturgie en Kerkmuziek ten tijde van J.S. Bach, Bach-Collegium Japan, Tokyo 1993, 8 bz (in het Japans).

 

Ambt en liturgie. Voorgangers, ouderlingen en diakenen in de vroeg-christelijke kerk. In: De Reformatie 68/14,, 1993, 279-282.

 

Das 19. Jahrhundert im I.A.H. Bulletin. In: Bulletin Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie 21, 1993, 98-99.

 

"Ik kies voor de Roomse mis". In:Kivive, 8/8, 1993, 5-8.

 

 

Literaturbericht Niederlande Liturgik, in: Jahrbuch für Litur­gik und Hymnologie 1990/1991, Hannover 1992, S. 239.

 

Literaturbericht Niederlande Hymnologie, in: idem, S. 260.

 

Het Geneefse psalter in Nederland, in: Continuo 6e jrg. nr. 4, p. 585; 7e jrg. nr. 1, p. 609; nr. 2, p. 637; nr. 3, p. 661; nr. 4, p. 685-686

 

Emmanuel Haein (1896-1968) und seine Bedeutung für die For­schung nach der Herkunft der Genfer Psalmmelodien, in: Bulle­tin Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnolo­gie Nr. 20/1992, S. 178-184.

 

Gemeentezang, in: Het Orgel, dec. 1992, p. 437-441.

 

Ambt en liturgie. Voorgangers, ouderlingen en diakenen in de vroeg-christelijke kerk, in: De Reformatie jrg. 68/14, 2 jan. 1993, p. 279-282.

 

Concio et cantio, in: F.H. Folkerts, P. Houtman, P.W. van der Kamp (red.), Ambt en actualiteit. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. C. Trimp ter gelegenheid van zijn afscheid als hoog­leraar aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Neder­land, Haarlem 1992, p. 141-151.

 

Liturgie. Machthebbers en onderdanen, in: Nederlands Dagblad, 4 dec. 1992, p. 7.

 

De toekomst van het kerklied, in: A. Schipper (red.), Weer­klank. Dichter en gemeente. Themanummer van Woordwerk. Chris­telijk literair tijdschrift, jrg. 10, nr. 40, dec. 1992, p. 148-154.

 

Josua van Iperens betekenis voor de kerkzang in het gerefor­meerde protestantisme, in: Organist & Eredienst, febr. 1993, p. 22-28

 

Aspecten van gemeentezang, in: Organist & Eredienst, mei 1993, p. 93-97; juni, p. 118-122.

 

Goostly Psalms & Spriritual Songs, in: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis, Vol. 72, nr. 2, 1992, p. 229-230.

 

Diverse artikelen in: Bach-Collegium Japan, Tokyo 1992 en 1993

 

Some Data concerning Organ-accompaniment and Organ-registra­tion in Germany during the Nineteenth Century, in: F.Brouwer, R.A. Leaver (red.), Ars et Musica in liturgica. Celebratory volume presented to Casper Honders on the occasion of his seventieth birthday on 6 June 1993, Baarn 1993, p. 128-144.

 

Bibliography. The publications of Casper Honders, in: idem, p. 5-12.

 

Liedboek 2000, in: Woordwerk. Christelijk literair tijd­schrift, jrg. 11, juni 1993, p. 54-56.

 

Where do Genevan Psalms come from?, in: Reformed Music Jour­nal, Vol. V, No. 2, april 1993, p. 33-43.

 

Some Data concerning Organ-accompaniment and Organ-registra­tion in Germany during the Nineteenth Century, in: F.Brouwer, R.A. Leaver (red.), Ars et Musica in liturgica. Celebratory volume presented to Casper Honders on the occasion of his seventieth birthday on 6 June 1993, Uitg. Gooi & Sticht Baarn 1993, p. 128-144.

wetensch. publ.

 

Johann Gottlob Werner en de orgelbegeleiding aan het begin van de negentiende eeuw, in: H.A. ten Brink e.a. (red.), Stem en tegenstem. Een vriendenboek voor Nico Verrips, Uitg. Boeken­centrum Zoetermeer 1993, 41-43.

 

Where do Genevan Psalms come from?, in: Reformed Music Jour­nal, Vol. V, No. 2, april 1993, p. 33-43.

vakpubl.

Het Geneefse psalter in Nederland, in: Continuo, 7e jrg. nr. 3 febr. 1993, 661; nr. 4, mei 1993, 685-686; 8e jrg. nr. 1, sept. 1993, 715-716

vakpubl.

 

Apecten van gemeentezang, in: Organist & Eredienst 1993, nr. 5 (mei), 93-97, nr. 6 (juni), 118-122.

vakpubl.

 

Josua van Iperens betekenis voor de geschiedenis van de kerk­zang in het gereformeerde protestantisme, in: Organist & Ere­dienst, febr. 1993, 22-28

vakpubl.

 

 

 

 

Bibliography. The publications of Casper Honders, in: F.Brou­wer, R.A. Leaver (red.), Ars et Musica in liturgica. Celebra­tory volume presented to Casper Honders on the occasion of his seventieth birthday on 6 June 1993, Uitg. Gooi & Sticht Baarn 1993, p. 128-144.

wetensch. publ. p. 5-12.

wetensch. publ.

 

Liedboek 2000, in: Woordwerk. Christelijk literair tijd­schrift, jrg. 11, juni 1993, p. 54-56.

wetenschap. publ.

 

All that hath breath... Of psalms and instruments, in: Lux Mundi, Vol. 12 nr.4, dec. 1993, 12-14.

wetensch. publ.

 

Vier artikelen in: Bach-Collegium Japan, Tokyo 1993 vakpubl.

 

Ambt en liturgie. Voorgangers, ouderlingen en diakenen in de vroeg-christelijke kerk, in: De Reformatie jrg. 68/14, 2 jan. 1993, p. 279-282.

vakpubl.

 

 

Das 19. Jahrhundert im I.A.H. Bulletin, in: Bulletin Interna­tionale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie, 21, 1993, 98,99.

 

"Ik kies voor de Roomse mis", in: Kivive, 8e jrg. nr.8, okt. 1993, 5-8

vakpubl.

 

 

All that hath breath....Of psalms and instruments, in: Lux Mundi, Vol. 12, no.4. 1993 [verschenen 1994], 12-14

 

4 artikelen in: Bach-Colloquium Japan, Tokyo

 

Momenten uit de geschiedenis van de kerkmuziek te Leeuwarden van de 16e t/m/ de 19e eeuw,in: Het Orgel, 90e jrg. juni 1994, 219-223

 

In Memoriam Casper Honders, in: Nieuwsblad van het Noorden, woensdag 12 oktober 1994, p. 3

 

Eschatalogical expectation in the works of J.S. Bach, in: Studies in Church History, Subsidia 10, London 1994, 217-223.

 

 

Aspects of Congregational Singing (II), in:Reformed Music Journal VII/jan. 1995, 5-10

 

De orgelwerken van Dietrich Buxtehude en de liturgie in Lübeck, in: Organist & Ere­dienst nr. 4 (april) 1995, 69-75 en in Orgeldienst 1995/3 (juni), 53-61

 

Een bron over de gemeentezang aan het begin van de zeventiende eeuw, in: Organist & Eredienst 7/8 (juli/augustus) 1995, 145-149

 

Analyserende opmerkingen bij enkele koraalgebonden orgelwerken van Buxtehude en Bach (I), in: Orgeldienst, 22e jrg. augustus 1995, 79-87. II, in: idem, 22e jrg. nr.5/oktober 1995, 103-111.

 

E. Haein, De problematiek van de gemeentezang in de franse gereformeerde kerken en de liturgische rijkdom van het geneef­se psalter/Le Problème..........., Bronuitgave, verzorgd en ingeleid door dr. Jan R. Luth. Nederlandse vertaling door drs.José Lieshout, Ned. Instituut voor Kerkmuziek, Gooi & Sticht, Baarn 1995, ISBN 90 304 0725 5 [Kerkmuziek & Liturgie, Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht 1995[ 131 pp.

 

Gemeentezang en orgelbegeleiding, in: Kerk & Muziek 44e jrg. nr. 5 (sept. okt.), 103-105, 110, nr. 6 nov./dec. 1995, 114-115

 

Gemeentezang en orgelspel door de eeuwen heen, In: Chr. Ingel­se, J.D. van Laar e.a.(red.), Nieuw handboek voor de kerkor­ganist. Zoetermeer 1995, 49-71.

 

De psalmberijmingen, in:idem, 73-77.

 

Calvinistische Musik, in: Die Musik in Geschichte und Gegen­wart. Algemeine Enzyklope­die der Musik, begründet von Frie­drich Blume. Zweite, neubearbeitete Auflage, hersg. von Ludwig Finscher, Sachteil 2, Kassel, Basel, London, New York, Prag, Stuttgart, Weimar, [1995]S. 336-342.

 

Communion in the Churches of the Dutch Reformation to the Present Day, in: Ch. Caspers, G. Lukken, G. Rouwhorst, Bread of Heaven. Customs and Practices Surroun­ding Holy Communion. Essays in the History of Liturgy and Culture [Liturgica con­denda 3], Kok Pharos Publishing House 1995, 99-117.

 

 

Mehrtens, Frederick August, p. 526

 

Feith, Rhijnvis, p. 421

 

Engels. Adriaan, p.413

 

in: The Hymnal 1982 Companion, Vol. II Sevice Music and Bio­grafies, New York 1994

 

Communiegebruiken in het nederlandse protestantisme (I), in: Eredienst, 23e jrg. nr.1, febr. 1996, p. 4-8, II, in: idem 23e jrg. nr. 2, 196, 41-44; III, in: idem 23e jrg. nr. 3 juni 1996, 81-87.

 

Blut und Versöhnung im Orgel-Büchlein, in: A.A. Clement (red.), Das Blut Jesu und die Lehre der Versöhnung im Werk Johann Sebastian Bachs, [Koninklijke Nederlandse Akade­mie van Wetenschappen, Verhandelingen, Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, dl. 164], Amsterdam, Oxford, New York, Tokyo 1995, 253-258.

 

J.R. Luth, Gesangbuch, Notation und Praxis, in: Bulletin Int. Arbeitsgemeinschaft fuer Hymnologie Nr. 24, Groningen 1996, 285-300 Wet. publ.

 

Recensie in O&E, september 1996.

 

Het kerklied in beweging ten tijde van de Verlichting, in: Jaarboek voor Liturgie-onder­zoek deel 12 1996, 239-249.

 

Gemeentezang en orgelbegeleiding, in: F.A. van Lieburg, J.C. Okkema, H. Schmitz (red.), De Laurens in het midden. Uit de geschiedenis van de Grote Kerk van Rotterdam, uitg. Stichting Grote of Sint Laurenskerk te Rotterdam, Backhuys Publishers Leiden 1996, ISBN 90-73348-57-9 [Historische Publicaties Ro­terodanum, dl. 109], 259-276.

 

J.R. Luth, Registratie en applicatuur in de 19de eeuwse Duitse bronnen over orgelbegelei­ding, in: Het Orgel, jan.-febr.1997, 10-17.

 

Het orgelgebruik in de zeventiende en achttiende eeuw, in: Keppelstok, Stichting Alde Fryske Tsjerken, Publikatie 54, juni 1997, p. 85-93.

 

Recensies in Documentatieblad Kampen

 

Das Tempo der Genfer Psalmmelodien, in: IAH-Bulletin 25/ 1997, 41-62.

 

Gemeentezang en orgelbegeleiding na 1800. Duitse invloeden in Nederland (1), Het Orgel juli/aug. 1997, 12-18. (2), jrg. 93 nr. 9/1997, 29-36.

 

Samen op weg: Verlichting en orthodoxie in het kerklied van de 18e en 19e eeuw (1), in: eredienst, jrg. 24, nr.4, 116-120; (2), in: Eredienst, 24e jrg. nr. 5 - oktober 1997, 152-157.

 

Bespreking J. van Rossem e.a. Opstapcursus voor kerkor­ganisten, in: Het Orgel november 1997, 45-46.

 

Inleiding tot de 25, 26 en 11 ander psalmen van Jan Utenhove, Brasschaat G.J. Buitink 1997, 54 blz. Facsimile-editie.

 

Lied en liturgie. Een handreiking voor voorgangers, kerkmusici en gemeenteleden, in: Eredienst 24e jrg. nr.6 - dec. 1997, 176-185.

 

Bespreking S.W.M.A. den Haan/P.M. Kan, Zucht om zich te oefenen in de lieflijke zangkunst. Het zangkoor van het Leidse Weeshuis in de Bataafs-Franse Tijd, Alphen a/d Rijn 1996, in: Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800, 1997, jrg. XX, nr. 47, 55-56.

 

Calvinistische Musik II. Reimpsalter und Gesaenge in den Niederlanden, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2. neubearbeitete Aufl. hg. von Ludwig Finscher, Sachteil Bd.2, Kassel 1995, Sp. 335-344.

 

Literaturbericht zur Hymnologie. Niederlande 1993-1996/, in: Jarhbucht fuer Liturgik und Hymnologie 1996/1997, Goettingen 1997, 270-275

 

Recensie, in: Peter Molenaar, Thema met variaties. Het maken van voorspelen bij koraalzettingen, Amsterdam 1997,in: Het Orgel, jrg. 94, maart 1998, p. 40, 41.

 

"De Matthäus Passion is niet zo maar te begrijpen", in: Friesch Dagblad maandag 16 maart 1998, p. 2.

 

De lijdensvisie in de Matthäus Passion, in: Friesch Dagblad, maandag 23 maart 1998, p. 2.

 

De Matthaus Passion zit vol met opstandingsgeloof, in: Friesch Dagblad maandag 30 maart 1998, p. 2

 

Kirchenlied, Niederlande, in: Die Musik in Geschichte und Gegen­wart. Algemeine Enzyklope­die der Musik, begründet von Frie­drich Blume. Zweite, neubearbeitete Auflage, hersg. von Ludwig Finscher, Sachteil 5, Kassel, Basel, London, New York, Prag, Stuttgart, Weimar,1996, 94, 95.

 

Recensie: Cantus Firmus: smaakvol en praktisch, in: Friesch Dagblad, donderdag 18 juni 1998, 91e jrg. , nr. 141, p. 2

 

Het orgelgebruik in de tijd van Arp Schnitger, in: Het Orgel, jrg. 94 juli 1998, 9-15.

 

25 jaar Liedboek voor de Kerken, in: De Orgelkrant , jrg. 3, nr. 7 juli 1998,, 4

 

 

Redactioneel, Het Orgel 5/1998, 3

 

Signalement, in: Het Orgel, uitg. van de Kon. Ned. Or­ganistenvereniging 6/1998, 36

 

J.G.R. Acqoy, in: Die Religion in Geschichte und Gegenwart I, Morh-Siebeck Tuebingen 1998, 103,104, Red. H.D. Betz, T.S. Browning, B. Janowski, E. Juengel

 

Calvinistische Musik II. Reimpsalter und Gesaenge in den Niederlanden, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2. neubearbeitete Aufl. hg. von Ludwig Finscher, Sachteil Bd.2, Kassel 1995, Sp. 335-344.

 

Literaturbericht zur Hymnologie. Niederlande 1993-1996/, in: Jarhbucht fuer Liturgik und Hymnologie 1996/1997, Goettingen 1997, 270-275

 

Recensie, in: Peter Molenaar, Thema met variaties. Het maken van voorspelen bij koraalzettingen, Amsterdam 1997,in: Het Orgel, jrg. 94, maart 1998, p. 40, 41.

 

"De Matthäus Passion is niet zo maar te begrijpen", in: Friesch Dagblad maandag 16 maart 1998, p. 2.

 

De lijdensvisie in de Matthäus Passion, in: Friesch Dagblad, maandag 23 maart 1998, p. 2.

 

De Matthaus Passion zit vol met opstandingsgeloof, in: Friesch Dagblad maandag 30 maart 1998, p. 2

 

Kirchenlied, Niederlande, in: Die Musik in Geschichte und Gegen­wart. Algemeine Enzyklope­die der Musik, begründet von Frie­drich Blume. Zweite, neubearbeitete Auflage, hersg. von Ludwig Finscher, Sachteil 5, Kassel, Basel, London, New York, Prag, Stuttgart, Weimar,1996, 94, 95.

 

Recensie: Cantus Firmus: smaakvol en praktisch, in: Friesch Dagblad, donderdag 18 juni 1998, 91e jrg. , nr. 141, p. 2

 

Het orgelgebruik in de tijd van Arp Schnitger, in: Het Orgel,uitg. van de Kon. Ned. Or­ganistenvereniging jrg. 94 nr. 4 1998, 9-15.

 

25 jaar Liedboek voor de Kerken, in: De Orgelkrant , jrg. 3, nr. 7 juli 1998, 4

 

Melodierna i Genève-psaltaren, in: Mixturen 3/ 98, Älvsjö, Sweden, 23-25.

 

Redactioneel, Het Orgel uitg. van de Kon. Ned. Or­ganistenvereniging jrg. 94 nr.5/1998, 3

 

Signalement, in: Het Orgel, uitg. van de Kon. Ned. Or­ganistenvereniging jrg. 94 nr. 6/1998, 36

Artikelen J.G.R. Acquoy en O. Douen, in: Die Religion in Geschichte und Gegenwart 4. Aufl. Bd. !, 103, 104: Acquoy [Van Ruiten heeft het in ieder geval]

 

Bespreking voorspelen in Het Orgel, maart 1999, 42-44.

 

De weg van de liturgie. Kanttekeningen bij een nieuw handboek, in: Eredienst. 26 e jrg. nr.2-april 1999, 46-50

 

Het orgelgebruik in de zeventiende eeuw, in: Het Orgel, jrg. 95, nr.3, mei 1999 5-8.

 

Buxtehudes Magnificat primi toni: een liturgisch raadsel?, in: Het Orgel jrg.95, nr 6, november 1999, 15-19

 

Redactioneel, Het Orgel jrg. 95 nr. 5 1999, 3

 

Johann Sebastian Bach: Jesus Christus unser Heiland, der von uns den Gotteszorn wand, BWV 688, in: Eredienst, 26e jrg. nr. 6 dec. 1999, 185-188.

 

 

Het orgel een statussymbool? in: Het Orgel jrg.96, nr. 1, 2000, 43

 

Recensie Begeleidingsbundel bij het dienstboek, een prove, in: Het Orgel, jrg. 96, nr. 2/20, 42

 

Recensie themanummer Liter over Jan Wit, in: Eredienst, 27e jrg. Nr. 1 febr. 2000, 17, 18

 

Orentin Douen, in: RGG 4.Aufl., Bd. 2, 1327

 

Recensie Liturgie voor kinderen uitgelegd, in: Eredienst, 27e jrg., nr.3, juni 2000, 76, 77

 

Recensie A. Clement, Der dritte teil der Clavieruebung von Johann Sebastian Bach. Musik-Text-Theologie, Middelburg 1999, in Het Orgel jrg. 96 nr. 4, 2000, 47

 

Evangelia Dominicalia en Historia Passionis. Leesroosters in het Nederlandse gereformeerde protestantisme, in: Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 16/ 2000, 107-134

 

Redactioneel, Het Orgel 6/2000, 3

 

Bespreking Konrad Kuester (Hrsg. Bach-Handbuch, Kassel, in: Het Orgel 6/2000, 41-42.

 

Bespreking Chr. Wolff, Johann Sebastian bach, Frankfurt 2000, in: Het Orgel, jrg. 97, nr. 3,2001, p. 44

 

 

 

Jan Utenhoves Reimpsalter im gottesdienst, in: Chr. Strohm (Hrsg.), Bibliothek und Reformation. Miszellen aus der Johannes a Lasco Bibliothek Emden, Veröffentlichungen der Johannes a Lasc Bibliothek 4, 2001, 151-175

 

Jan Wit, in: C. Houtman (red.), Biografisch Lexikon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantsme 5, Kampen 2001, 573-575.

 

Das Tempo der Genfer Psalmmelodien, in: Musica ecclesia reformatae semper reformandae 5, Tokio 2001, 26-55.

 

Der Genfer Psalter und niederländische Reimpsalter im 16. Jahrhundert, in: P.E. Bernouilli, F. Furler (Hrsg.), Der Genfer Psalter. Eine Entdeckngseise, Z┼▒rich 2001, 57-62

 

 

Recensie D. Duyzer (red.), D. Profundis, in Eredienst 29e jrg. Nr. 2-april 2002, 18,19

 

Recensie A.C. Schuurman, Psalmen-cyclus, in: Het Orgel 3-2002, 40

 

The Music of the Dutch Reformed Church in Sweelinck´s Time, in: P. Dirksen (ed.), Kerkdiensten op Hemelvaart en Pinksteren, in: Eredienst 29e jrg. Nr.2-april 2002, 4-6.

 

Sweelinck Studies. Proceedings of the Sweelinck Symposium Utrecht 1999, Utrecht 2002, STIMU (Foundation for Historical Performance Practice); 27-38.

 

Leesroosters in het Nederlandse gereformeerde protestantisme (1), in: Eredienst, 29e jrg. Nr.3, juni 2002, 1-8.

 

Idem, (II) nr.4. augustus 2002, 1-5

 

Idem (III), nr. 5 oktober 2002, 1-6.

 

 

Redactioneel Het Orgel, jrg. 98, 2002, nr. 4, p. 3

 

Het orgel als iconografisch en allegorisch fenomeen, in: Justin E.A. Kroesen, Jan R. Luth, Arie L. Molendijk, Religieuze ruimte. Kerkbouw. Kerkinrichting. Religieuze kunst, Boekencentrum Zoetermeer 2002, 146-157.

 

 

Nieuwe kerkmuziekopleiding Bevoegdheidsverklaring III, in: Het Orgel jrg. 99, 2003 nr. 1, p. 37-40.

 

“Hosanna de Zoon van David” – een nieuwe CD van de VGK, in: De Reformatie, jrg. 78, nr. 15, 18 januari 2003, p. 265, 266.

 

Retorica in de orgelmuziek van J.S. Bach, Eredienstvaardigjrg. 19, nr. 2, april 2003, 68-71

 

De orgelmuziek van J.S. Bach II, Eredienstvaardig, jrg. 19, nr. 3, juni 2003, 108-112.

 

Redactioneel “Klassiek? Romantisch?, in: Het Orgel jrg. 99, nr. 4, 2003, 3

 

Duitse koraalboeken uit de 19de eeuw, in: Het Orgel jrg. 99., nr 4, 2003, 16-21.

 

Bespreking> Joachim Roller, die Ausführung des Orgelcontinuo vornehmlich in den Rezitativen der geistlichen Kantaten und Passionen von Johann Sebastian Bach, in Het Orgel jrg. 99 nr. 6, 39.

 

Avlcvns pseaulmes et cantiques mys en chant , Strasburg 1539,Einfuehrung,introduction Jan R. Luth, pp 3– 33. Faksimile Brasschaat 2003, totaal 94 pp ISBN 90-80792-11-3.

 

 

Bespreking Dick Sanderman, 150 Psalmen & Enige Gezangen, z.pl., Lindenberg Boeken & Muziek 2001, Het Orgel 100 (2004), nr. 2 40, 41.

 

Bespreking R. Weeda, Le Psautier de Calvin, L´histoire d`un livre populaire au XVLe siècle (1551-1598),Turnhout : Brepols 2002, 229 S. In : Theologische Literaturzeitung 129 (2004) 3, 310, 311.

 

Redactioneel, Het Orgel 100 (2004), nr.3,3.

 

Bespreking Jean Ferrard (ed.), XVIIe, XIXe, XX1e siècles : Bruxelles, carrefour européen de l´ orgue, Actes du colloque international organisé à Bruxelles du 12 au 15 octobre 2000, Sic, asbl, Bruxelles 2003, ISBN 2-9600366-0-3, 294 pp., Het Orgel 100 (2004) nr.3, 41.

 

Der Dekalog im Gottesdienst, in E. Noort (Hrsg.), Religion und Normativität. Interdisziplinäre Überlegungen zum Dekalog damals und jetzt. Vorträge der dritten Konferenz Mittelsüdosteuropäischen und niederländischen theologischen Fakultäten in Groningen, Bd. 3, Groningen 2004, 117-127.

 

Gemeentezang in Duitsland in de negentiende eeuw, in: Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 20, 2004, 165-182

 

E.Grunewald, H.P. Jürgens, J.R. Luth (Hrsg.), Der Genfer Psaler und seine Rezeption in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden, Niemeyer Tübingen 2004, 498 S. [Frühe Neuzeit. Studien und Dokumente zur deutschen Literatur und Kultur im europäischen Kontext. In Verbindung mit der Forschungsstelle “Literatur der Frühen Neuzeit” an der Universität Osnabrück, Bd. 97.] ISBN 3-484-36598-6

 

J.R. Luth, Aulcuns psealmes et cantiques mys en chant A Strasburg 1539, in: E.Grunewald, H.P. Jürgens, J.R. Luth (Hrsg.), Der Genfer Psaler und seine Rezeption in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden, Niemeyer Tübingen 2004, 9-19.

 

Gemeindegesang in den Niederlanden im 16. Jahrhundert, in: idem, 421-434.

 

Gemeindegesang und Orgelbegleitung in den Niederlanden im 18. Jahrhundert, 481-498.

 

Een eigen repertoire. Over de invloed van gezangen uit de lutherse traditie in Groningen, in P. van Dijk (red), Een pronkjuweel op het Hogeland. Het Arp Schnitger-orgel te Uithuizen, [Nederlandse Orgelmonografieën dl.6], Walburg Pers Zutphen 2004, 129-149. ISBN 90.5730.310.8

 

Heden en toekomst -Visies op de orgelcultuur. Verslag van het symposium van het Instituut voor Liturgiewetenschap op 13 november 2004, in: Nieuwsbrief Faculteit der Godgelee rdheid en Godsdienstwetenschap jrg. 15, dec. 2004, , p. 5.

 

 

Titel: Bespreking Jean Ferrard (ed.), XVIIe, XIXe, XX1e siècles : Bruxelles, carrefour européen de l´ orgue, Actes du colloque international organisé à Bruxelles du 12 au 15 octobre 2000, Sic, asbl, Bruxelles 2003, ISBN 2-9600366-0-3, 294 pp.,

Tijdschrift: Het Orgel

Jaargang: 100 (2004) nr.3, p. 41.

 

 

Gemeentezang en orgelbegeleiding in de 19de eeuw. Een overzicht van de Duitse bronnen die de Nederlandse cultuur beïnvloedden, Het Orgel 101 (2005) nr. 5, 24-31.

 

Idem (II), Het Orgel 101 (2005) nr. 6 22-39.

 

R. van Dijk&H. Fidom (red.), Honderd jaar Flentrop Orgelbouw 1903-2003, Zaandam z.j. (2004), in Het Orgel 101 (2005) nr. 5, 38-40. Bespreking

 

Komm, du suesse Todesstunde. Eschatologie in de door Johann Sebastian Bach gebruikte teksten, in:M Hoondert, I de Loos, P. Post, L. van tongeren (red.), Door mensen gezongen. Liturgische muziek in portretten, Kampen 2005, 127-142.

Wet. Publ.

Luth, J.R. (2005). Gemeentezang en orgelbegeleiding in de 19de eeuw. Een overzicht van de Duitse bronnen die de Nederlandse cultuur beïnvloedden. Het Orgel, 101(6), 22-39.

 

Luth, J.R. (2005). Gemeentezang en orgelbegeleiding in de 19de eeuw. Een overzicht van de Duitse bronnen die de Nederlandse cultuur beïnvloedden. Het Orgel, 101(5), 24-31.

 

Luth, J.R. (2005). Komm, du süsse Todesstunde. Eschatologie in de door Johann Sebastian Bach gebruikte teksten. In M. Hoondert, I. de Loos, & L. van Tongeren (Eds.), Door mensen gezongen. Liturgische muziek in portretten (Meander, 7) (pp. 127-142). Kampen: Gooi&Sticht.

 

Luth, J.R. (2005). R. van Dijk&H. Fidom (red.), Honderd jaar Flentrop Orgelbouw 1903-2003, Zaandam z.j. Het Orgel, 101(5), 38-40.

 

 

 

Die orrel in die liturgie van die protestantse kerke in Nederland, in: Vir die Musiekleier 32, Jrg. 25, december 2005, 23-29. Verschenen in 2006.

 

Siegbert Rampe (Hsg.) J.P. Sweelinck, Saemtliche Orgel- und Clavierwerke. Toccaten (Urtext), Baerenreiter BA 8473 (2003), BA 8474 (2004), Het Orgel 102 (2006), nr.3, 36, 37.

 

De hemel op aarde. Over de betekenis van de musicerende engelen op de orgelkast van Krewerd, in: Groninger Kerken 23e jrg. Nr. 4/oktober 2006, 114,115.

 

Sweelinck’s Toccatas and Fantasias, Genevan Psalms in Sweelinck’s time -The hymn-book, Use of the Organs, : tekstboekje CD Masaaki Suzuki, BIS Records AB, BIS-CD-1614 2006, pp.3-9. (pp. 10-30 dezelfde tekst in het Japans, Duits en Frans)

 

De muziek van Hugo Distler, in: M.J. Frölich (red.), Hugo Distler. Een roepende stem, Lunteren Noaber Foudation 2006, 75-85.

 

 

Het orgel waar Mozart op speelde. Het orgel van de Grote of St. Bavokerk te Haarlem, in: Centraal Weekblad 22 juni 2007, 11 (elk artikel ca. 1000 woorden)

 

Barok instrument dat weerga niet kent. Het grote orgel van de St. Laurenskerk te Alkmaar, in: idem 29 juni 2007, 11.

 

Een meerduidig instrument. Het grote orgel in de bovenkerk te Kampen, in: idem, 6 juli 2007, 11

 

Voornaam en fijnzinnig instrument. Het Van Hagerbeerorel in de Pieterskerk te Leiden, in idem 20 juli 2007, 11.

 

Schnitger voortreffelijk orgelbouwer. Het orgel in de Grote of St. Michaelskerk te Zwolle, in idem, 3 augustus 2007, 11

 

Een lust voor oog en oor. Het grote orgel van de Nieuwe Kerk te Amsterdam, in: idem24 augustus 2007, 11.

 

J.R. Luth,Rhetorica in Bachs orgelmuziek, in: P. van Dijk (red.), Bach-orgel Grote Kerk Dordrecht, Stichting Bach-orgel Grote Kerk Dorerecht 2007, ISBN 978-90-90222-10-3, 111-121.

Laatst gewijzigd:01 mei 2019 07:37

Contact information

Oude Boteringestraat 38
9712 GK Groningen
The Netherlands