Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsprof. dr. H.L.M. (Hub.) Hermans

prof. dr. H.L.M. Hermans

Hoogleraar Moderne Romaanse letterkunde en cultuurkunde, i.h.b. de Spaanse

 

 

 Hieronder volgen de Studiehandleidingen cq Modulebeschrijvingen  van het collegeprogramma 2008-2009:

a) Cultuurkunde Romaans (propedeuse)

b) Cultuur en film in de Romania (BA3)

c) Minor Mexico-Studies

d) Moderne cultuur en literatuur: la Guerra Civil española (MA)

 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 Ad a)

1.TITEL :CULTUURKUNDE ROMAANS

 

Studiehandleiding 2008-2009

  

CODE :LRX001P05

DOC : Prof.dr. Hub. Hermans

Kamer 1315/85. Spreekuur op maandagen van 9 tot 11 uur

Email : H.L.M.Hermans@rug.nl

OND :Romaanse Cultuurkunde. Leven, liefde endood in de Romaanse landen.

Hoor-werkcollege : 14 x 3uur per week =42 uur (1,5 ECTS)

Bestudering literatuur(Ruim 400 bladz. + Nestormateriaal): 450 : 4,5 = 100 (3,5 ECTS)

 

2.STP  :5 ECTS

3.ING : Geen

 

4.INHOUD : Doel van dit college is het kennismaken met de basisbegrippen van de cultuurkunde in het algemeen, en de verschillende culturen van Frankrijk, Spanje en Italië in het bijzonder. In min of meer chronologische volgorde wordt de ontwikkeling van ‘cultuur’ gevolgd, en wordt de behandeling ervan toegespitst op de manier waarop in de Romaanse landen wordt omgegaan met universele, en op het oog zo alledaagse begrippen alshet leven, de liefde en de dood. Met name zullen de uitingsvormen worden bestudeerd in literatuur, cultuurgeschiedenis, opera en beeldende kunst. Daarmee verwerft de student zich een overzicht van de belangrijkste culturele stromingen in de Romaanse landen, en kennis van een aantal belangrijke politieke, maatschappelijke, culturele, literaire en kunstzinnige ontwikkelingen in Europa.

 

5. PROGRAMMA:

 

College 1 (3/4 sept.)- Inleiding in de Cultuurkunde

- Voorstellingen van de dood in kunst en leven

- Bestuderen: Reader bladz. 9 t/m 39

College 2 (10/11 sept.)- Hemelse liefde en aardse liefde

- Bestuderen Reader bladz. 41 t/m 72

Wegens verblijf docent in Mexico vervallen in week 38 de colleges

College 3 (24/25 sept.)- Aflaten, bedevaarten en kruistochten

- Bestuderen: Reader bladz. 73 t/m 94

College 4(1/2 okt.)- Mens en spiegel

- Bestuderen: Reader bladz. 95 t/m 116

College 5 (8/9 okt.)- Hoofse liefde, Renaissance, humanisme

- Bestuderen: Reader bladz. 117 t/m 149

College 6 (15/16 okt.)- Barok en Rococo: Romeo & Don Juan

- Bestuderen: Reader bladz. 151 t/m 190

20-26 oktober: Breekweek

 

College 7 (29/30 okt.)- Verlichting en Neoclassicisme: Privé contra traditie

- Bestuderen: Reader bladz. 191 t/m 223

College 8 (5/6 nov.)- Romantiek, realisme en opera

- Bestuderen : Reader bladz. 225 t/m 261

College 9 (12/13 nov.) - De dood, het vlees en de duivel

- Bestudeer : Reader, bladz. 263 t/m 291

College 10 (19/20 nov.)- ‘Leve de oorlog’ in Futurisme en Pacifisme

- Bestudeer : Reader, bladz. 293 t/m313

College 11 (26/27 nov.)- Het Surrealisme, dood, erotiek en ‘vrijheid’

- Bestudeer : Reader, bladz 315 t/m 342

College 12 (3/4 dec.)- Existentialisme en engagement

- Bestuderen : Reader, bladz. 343 t/m 371

College 13 (10/11 dec.)- Een gezonde geest in een gezond lichaam

- Bestuderen: Reader, bladz. 373 t/m 398

College 14 (17/18 dec.)- Het postmodernisme en de nieuwe ‘vrijheid’

- Bestuderen : Reader, bladz. 399 t/ 428.

 

 

6.LIT : - Reader Hub. Hermans (red.), Cultuurkunde Romaans: Leven, liefde en dood in de Romaanse landen, Groningen 2008. (Verplicht aan te schaffen, en na intekening verkrijgbaar bij de facultaire repro).

- Aanvullende literatuur is ook op Nestor te vinden, en kun je bereiken via : http://www.nestor.rug.nl . Indien je gewoon via Progress bent ingeschreven voor dit college, dan zie je als je inlogt op Nestor, dit college vermeld staan onder Courses : Hermans : Cultuurkunde Romaans

NB Voor inloggen op Nestor gebruik je hetzelfde password als voor Progress.

 

7.DOELST : - Bestudering, met een kritisch-wetenschappelijke houding, van de cultuurkunde en van de cultuurhistorie in de Romaanse landen aan de hand van primaire en secundaire teksten rond de thematiek van leven, liefde en dood.

 

8TE ONTWIKKELEN COMPETENTIES:

- Het vermogen een omvangrijke materie te bestuderen, daarbij hoofd- en bijzaken onderscheidend, enteksten kritisch te beoordelen.

- Het vermogen goede aantekeningen te maken en om snel en efficiënt aanvullend bibliografisch en beeldmateriaal te verzamelen en te verwerken.

- Het vermogen de kunsthistorische, literaire en filosofische onderdelen die in hun samenhang een beeld geven van de wordingsgeschiedenis van de Romaanse cultuur op waarde te schatten.

- Het vermogen logisch te leren denken en meningen, feiten en gedachten in helder Nederlands te formuleren.

9. TOETS : Schriftelijk tentamen over de gehele stof aan het eind van het semester.

 

10.TEN SLOTTE : Waar informatie in de Studiegids of in de Studiehandleiding afwijkt van de informatie in de Onderwijs- en Examenregeling (OER), is de OER doorslaggevend.

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 Ad b) 

1.Titel:Cultuur en film in de Romania

Uitgebreide vaknaam:

VAKCODE:LRX002B05
Opleiding: RTC

Studiefase: Ba3

Type onderdeel: Major

Docent: Prof.dr. Hub. Hermans

Kamer 1315/85. Spreekuur op maandagen van 9 tot 11 uur

Email : H.L.M.Hermans@rug.nl

 

2.Aantal ECTS-studiepunten: 5

 

3.Ingangseisen:Het tweede studiejaar dient te zijn afgesloten.

 

4.Inhoudsbeschrijving: Dit college beoogt een drieledig doel: een inleiding in het analyseren van films; een beknopt overzicht van de geschiedenis van de film in Frankrijk, Spanje en Italië; en het leggen van relaties tussen film en andere representatievormen (geschiedenis, roman, theater, muziek). In de eerste zeven weken ligt het accent op filmgeschiedenis en de filmanalyse; in de tweede zeven weken ligt het accent op de bestudering van diverse thema’s, steeds gericht op de relatie tussen film en andere representatievormen. Wat betreft het filmanalytisch gedeelte wordt zoveel mogelijk aangehaakt bij de kennis die opgedaan is in het propedeusevak “Methoden in de Letterkunde”. Het thematisch gedeelte dient ook als voorbereiding op het afsluitend werkstuk.

 

 

5.Literatuur:

- Jacques Aumont (et all.),Esthétique du film, Nathan, Paris 2002Of in het Italiaans: Estetica del film, Lindau, Torino 1998. Of in het Spaans:Estética del cine, Paidós, Barcelona 2002.

- Hub. Hermans (red.), Reader Cultuur en film in de Romania.Wordt op eerste college uitgereikt.

 

6. Te ontwikkelen compet enties:

- Het bestuderen van een relatief nieuw onderwerp met als doel snel tot de kern door te dringen

- Het ontwikkelen van een abstraherende, analytische en synthetische instelling ten opzichte van het bestudeerde materiaal

- Het toepassen en uitwerken van die competenties in de vorm van een in heldere en correcte stijl geschreven paper van 5 à 10 bladz.

 

7.Leerdoelen:

- Het ontwikkelen van een academisch denkniveau

- Het vermogen een ingewikkelde materie te bestuderen en daarover eigen gedachten te ontwikkelen

- Het vermogen daarover te discussiëren en te schrijven vanuit een heldere probleemstelling.

 

8. Plaats van het studieonderdeel in het programma: Voorbereiding op een der afsluitende BA-werkgroepen. Zie hiervoor de studiegids.

 

9. Weekprogramma:

Week 1 (15-2): Korte inleiding: bespreking werkvorm en studiemateriaal

 

Week 2 (22-2): De avantgarde van de stomme film: Fernand Léger, Le ballet mécanique (1924); Luis Buñuel en Salvador Dalí, Un chien andalou (1930)

Bestudeer: Aumont: Inleiding en hfdst. 1. Reader: pp. 11-41

 

Week 3 (29-2): Het lyrisch realisme: Jean Renoir, La règle du jeu (1939)

Bestudeer: Aumont: hfdst. 2 en Reader: pp. 42-56

 

Week 4 (8-3):Realisme en engagement: André Malraux, L’Espoir (1939)

Bestudeer: Aumont: hfdst. 3.1. en 3.2. en Reader, pp. 57-74

 

Week 5 (15-3): Het Italiaanse neorealisme: Vittorio de Sica, Umberto D (1951)

Bestudeer: Aumont: hfdst. 3.3 en 4.1en Reader: pp. 75-88

NB Wegens een bezoek aan Mexico worden de colleges van week 6 en 7 waargenomen door dr. Van Noortwijk:

 

Week 6 (22-3): De ‘nouvelle vague’; Alain Resnais, L’année dernière à Marienbad (1961)

Bestudeer: Aumont: hfdst. 4.2. en Reader: pp. 89-103

 

Week 7 (29-3): Het grote geld: Luchino Visconti, Il gattopardo (1963)

Bestudeer: Aumont: hfdst. 5.2 en 5.3. en Reader: pp. 104-114

 

Week 8 (12-4): De Spaanse vrijheid: Pedro Almodóvar, Todo sobre mi madre (1999)

Bestudeer: Reader: pp. 115-132

 

Week 9 (19-4)Film en geschiedenis: Ettore Scola, La nuit de Varennes (1982)

Bestudeer: Reader, pp. 133-167

 

Week 10 (26-4): Film en roman:Raul Ruiz, Le temps retrouvé (1999)

Bestudeer: Reader: pp. 168-181

 

Week 11 (10-5): Film en toneel: Mario Camus, La casa de Bernarda Alba (1987)

Bestudeer: Reader, pp. 182-206

 

Week 12 (17-5): Film en ballet: Carlos Saura, Carmen (1983)

Bestudeer: Reader: pp. 207-222

 

Week 13 (24-5): Film en schilderkunst: Víctor Erice, El sol del membrillo (1992)

 

Week 14 (31-5): Film en verhaal: Gebroeders Taviani: Kaos (1984)

 

 

10. Berekening studielast:

Het bijwonen van de colleges (14 x 2 uur) én het zien van de films (25 uur) =(2 ECTS). De bestudering van het handboek en de Reader, alsmede de actieve participatie tijdens de colleges neemt ongeveer 60 uur in beslag (2 ECTS). Het gelijktijdige redigeren en bijstellen van het afsluitende werkstuk van ongeveer 5 á 10 bladzijden kost nog eens 30 uur extra (1 ECTS).

 

11. Overzicht beoordelingseisen:

De student wordt beoordeeld op het vermogen actief aan een analyserend gesprek over de te behandelen stof en film deel te nemen. Slechts degenen die daaraan onvoldoende bijdragen worden uitgesloten van het schrijven van het afrondende werkstuk. Dit werkstuk wordt beoordeeld op de wijze waarop de probleemstelling wordt geformuleerd en uitgewerkt, en met name ook op de mate waarin de student een originele visie weet te ontwikkelen op het gekozen onderwerp, daarbij gebruik makend van recente filmtheoretische inzichten en van de beschikbare secundaire literatuur.

 

12. Toetsingsprocedure:

Zie ook onder 11. Het afsluitende werkstuk wordt uiterlijkingeleverd op 8 juni en wordt binnen twee weken gecorrigeerd (uiterlijk 19 juni). Indien een tweede versie moet worden gemaakt wordt het werkstuk ingeleverd en gecorrigeerd gedurende de hertentamenperiode in augustus.

 

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 ad c)

  

1.TITEL :MINOR MEXICO-STUDIES

DEEL III CULTURELE IDENTITEIT

CODE :LMIP03B10

DOC : Prof.dr. Hub. Hermans

Kamer 1315/85. Spreekuur op maandagen van 9 tot 11 uur

Email : H.L.M.Hermans@rug.nl

Dr. R. de Jonge

Kamer 1315/87. Spreekuur op dinsdagen van 11 tot 12 uur

Email: r.de.jonge@rug.nl

 

OND : Hoor- en participatiecollege

A) Weken 1, 7, 9 en 10: Culturele identiteit en taal: 3 ECTS

B) Weken 2 t/m 6 en 11 t/m 16: Culturele identiteitin cultuur enliteratuur: 7 ECTS

14x3 uur college + 3 belastinguren = 84 = 3 ECTS

Readers en nader op te geven literatuur van1200 pp. = 7ECTS

2.STP : 10 ECTS

3.ING : Propedeuse

 

4INHOUD:

 

A) Culturele identiteit en taal: (weken 1,7 en 9-10)

 

Culturele identiteit is in belangrijke mate gerelateerd aan taal en de geschiedenis van taal. In situaties van taalcontact is er vrijwel altijd sprake van een dominante taal (superstraat) en een overheerste taal (substraat), met andere woorden, van een botsing van culturen. Het Spaans van Mexico vormt een interessant voor­beeld hiervan, aangezien het vanuit historisch perspectiefhet aspect biedt van de superstraat, waarbij de vele indianentalen de overheerste talen waren. Specifieke kenmerken van het Spaans van Mexico zijn uitingen van het type contact dat met de verschillende indianentalen was, bijvoorbeeld welke culturele aspecten met de terminologie werden overgenomen. Vanuit contemporaine perspectief biedt de emigratieproblematiek nu juist ook de andere kant: in de Verenigde Staten bevindt het Spaans zich in de rol van substraat met Engels als overheersende taal, met alle talige gevolgen van dien. Tegelijkertijd is het Spaans zich in de Verenigde Staten aan het emanciperen en wordt het gezien als een uiting van cultuur en van (nieuwe) identiteit, die van de tweetaligen, van de Chicano’s.

 

B)Culturele identiteit in cultuur en literatuur (weken 2-6 en 11-16)

 

In de Mexicaanse cultuurgeschiedenis valt een voortdurende wisselwerking te constateren tussen het uitdragen van de ‘eigen’ identiteit en het assimileren van ‘andere’ culturen. Daarbij wordt ook een spanning voelbaar tussen de diverse nationale, etnische identiteiten en de toenemende buitenlandse invloeden. Het is interessant te achterhalen waarom in bepaalde perioden het accent ligt op een zoektocht naar het Mexicaanse, terwijl in andere perioden het supranationale voorop staat. Deze botsingen tussen regionalisme, nationalisme en globalisering zullen worden toegelicht aan de hand van Mexicaanse opvattingen over mestizaje, interculturalismo en cosmopolitismo. De uitingen hiervan in de literatuur, maar ook in muziek (corridos, bijvoorbeeld) of in de schilderkunst (muralismo) zullen zich vooral toespitsen op de ontwikkeling van een vrouwelijke identiteit via personages als La Malinche, La Virgen de Guadalupe, La Llorona of La Valentina. Dat zijn personages die niet alleen de Mexicaanse identiteit (mede) bepaald hebben, maar die ook onder Spaanstalige groeperingen in de VS bijdragen aan een zoektocht naar de wortels van het ‘anders’ zijn. Maar ook in de film, die momenteel een nieuwe bloeiperiode doormaakt, wordt zichtbaar hoe het benadrukken van de nationale identiteit niet per se strijdig hoeft te zijn met een internationale doorbraak en met bepaalde globaliseringstendensen binnen de filmindustrie.

 

 

5 PROGRAMMA:  

 

Week 1 (De Jonge) Culturele identiteit en taal: De oorsprong

(13 feb)- Lipsky, Latin-American Spanish: Spanish of Mexico

 

Week 2 (Hermans) De precolombiaanse tijd:

(20 feb.)- Van Zantwijk, Azteekse vertelkunst: De zon en de arend 6

- Van Zantwijk, Azteekse gedichten: Zegevierend met de zon 23

- Helman, Azteekse poëzie 35

- H.C. ten Berge, Poëzie van de Azteken 39

 

Week 3 Verovering en kolonisering:

(27 feb) - Cortés, Brieven 43

- Díaz del Castillo, Cortés. De ware geschiedenis… 48

- Sahagún, De Azteken 67

- Las Casas, Kort relaas..72

- Helman, De Wijs, Sor Juana Inés de la Cruz 88

Week 4 Onafhankelijkheid:

(6 maart) - López y Fuentes, El Indio 95

- Meltdown in New Spain:

Viceroy Apodaca’sAccount of the State of the Rebellion.106- Altamirano, ‘De appelsienen’ (Helman) 113

 

Week 5 De revolutie:

(13 maart) - Mariano Azuela, Het ravijn 114

- Guzmán, ‘Het feest van de kogels’ 125

- Mastretta, Mexicaanse tango 134

- Helman, Mexico zingt 144

 

Week 6 Het hedendaagse Mexico:

(20 maart) - Helman, Mexico zingt 150

- Carlos Fuentes, ‘Chac Mool’ 159

- Elena Garro, ‘De veelkleurige week’ 165

- Fernando del Paso, Palinurus van Mexico 173

 

Week 7(De Jonge) Culturele identiteit en taal: De oorsprong

(27 maart)- Lipsky, Latin-American Spanish: Spanish of Mexico

 

 

Week 8 Leesweek

(2 t/m 6 april)

 

Week 9 (De Jonge) Culturele identiteit en taal: De actualiteit

(10 april)- De Jonge & Nieuwenhuijsen, Migratie en tweetaligheid: taalkundige gevolgen

- Silva-Corvalán, Carmen, Bilingualism and Language Change

 

Week 10 Vervolg:

(17 april)- Poplack, Sopmetimes I’ll start a sentence in Spanish y termino en español

 

Week 11 (Hermans) Mexico en de dood:

24 april - Rueda Smithers, ‘Het feest van de dood’ 187

- Heimwee naar de dood (Tablada, Villaurrutia, Paz, Sabines) 223

- Rosario Castellanos 242

- Bonifaz Nuño en Bañuelos 245

 

Week 12 Meivakantie

(30 april t/m 4 mei)

Week 13 Mexico en het ‘malinchismo’:

(8 mei) - Octavio Paz, Het labyrint der eenzaamheid 249

- Rachel Phillips, ‘Marina/Malinche’ 264

- Carlos Fuentes, ‘Malintzin de las maquiladoras’ 274

- Juan Villoro, ‘De slapende kamer’290

 

Week 14 Mexico en het ‘guadalupanismo’:

( 15 mei) - Luis Leal, ‘Female archetypes in Mexican Literature 297

- George Hartley,‘Hegemony and Identity’ 306

- Lucha Corpi, Palabras de mediodía 319

- Sandra Benítez, Het gewicht van alle dingen 326

- Benjamín Alire Sáenz, Draag mij als het water 331

Week 15 Mexico en de ‘corrido’- muziek:

(22 mei)- Helman, Mexico zingt 338

- María Herrera-Sobek, ‘The corrido as hypertext’ 345

- Hub. Hermans, ‘The Hero of the Mexican corrido’ 361

- Hom ero Aridjis, Aan wie denk je als je vrijt? 383

 

Wee k 16 Mexico en de ‘telenovela’:

(29 mei) - Adriana Estill, ‘The mexican telenovela’s Tidy Nation’ 394

- Colors, Amarte es mi pecado 421

- Pacheco, ‘Hier heeft u iets om uit te spellen’ 433

- Laura Esquivel, Rode rozen en tortilla’s 438

- Sandra Cisneros, Beek van de brullende vrouw 447

- Markanthony Alvidrez, ‘Op zoek naar Frida Kahlo’ 456

6. LIT : -a) Reader Bob de Jonge

           -b) Reader Hub. Hermans (red.), Culturele identiteit in cultuur en literatuur.            Minor   Mexico Studies, deel III b. Groningen 2007. (Verplicht aan te schaffen: mededelingen volgen op eerste collegedag).

7.  DOELST : - Bestudering, met een kritisch-wetenschappelijke houding, van de taal , cultuur en literatuur van Mexico en van het begrip ‘culturele identiteit.

8. TOETS : Schriftelijk tentamen over de gehele stof aan het eind van het semester

 

 

  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 Ad d)

 

Studiehandleiding RTC (Hermans)

 

1.Titel: Moderne cultuur en literatuur Spaans:

La Guerra Civil española

 

Vakcode:LRS022M10
Opleiding: RTC

Studiefase:MA

Docent:Prof.dr. Hub. Hermans

 

Kamer 1315/85. Spreekuur op maandagen van 9 tot 11 uur

Email : H.L.M.Hermans@rug.nl

2.Aantal ECTS-studiepunten:10

3.Ingangseisen: Een afgesloten Ba RTC

4.Inhoudsbeschrijving:

 

In de Spaanse literatuur wordt in de loop van de jaren negentig de roep om een morele en ethische genoegdoening voor de verliezers van de Spaanse Burgeroorlog steeds duidelijker hoorbaar. In die literatuur speelt de Burgeroorlog de hoofdrol en stemt de verwerking ervan, ondanks of misschien dank zij een postmodernistisch aandoende vermenging van fictie en werkelijkheid, tot nadenken. Dit nadenken betreft niet alleen het samengaan van de historisch-politieke betekenis van de Burgeroorlog en de esthetisch-narratieve uitwerking daarvan, maar vooral de morele en ethische verantwoordelijkheid van elk mens tegenover het verleden. In Nederland speelt de herinnering aan die oorlog nauwelijks nog een rol, terwijl in de jaren dertig van de vorige eeuw die oorlog ook bij ons een belangrijke rol vervulde. Niet alleen trokken ongeveer 700 Nederlandse interbrigadisten naar Spanje, ook veel kunstenaars en intellectuelen voelden zich nauw betrokken bij wat zich daar afspeelde. Velen van hen zijn echter in vergetelheid geraakt. Opzet van dit college is te onderzoeken waarom die kunstenaars en intellectuelen nauwelijks nog tot de verbeelding spreken, terwijl zij toentertijd als belangrijke representanten van de typisch Nederlandse zuilen werden gezien. Zo zullen vanuit een diachronisch perspectief leven en werk onderzocht worden van katholieken als Johan Brouwer, socialisten als Ed. de Nève, anarchisten als Arthur Lehning en Albert Helman, communisten als Joris Ivens en Jef last en neutralen als F.C. Terborgh.

 

5.Literatuur:

 

Hugh Thomas La Guerra Civil española.Madrid, 2006.

Hub. Hermans e.a. Una mirada holandesa sobre la Guerra Civil española, Instituto Cervantes, Utrecht 2006.

Pierre Bourdieu, De regels van de kunst. Wording en structuur van het literaire veld, Van Gennep, Amsterdam 1996.

 

6. Te ontwikkelen competenties:

 

- Het bestuderen van een relatief nieuw onderwerp met als doel snel tot de kern door te dringen

- Het ontwikkelen van een abstraherende, analytische en synthetische instelling ten opzichte van het bestudeerde materiaal

- Het toepassen en uitwerken van die competenties in de vorm van een in heldere en correcte stijl geschreven paper

 

5. Leerdoelen:

 

- Het ontwikkelen van een academisch denkniveau

- Het vermogen een ingewikkelde materie te bestuderen en daarover eigen gedachten te ontwikkelen

- Het vermogen daarover te discussiëren en te schrijven vanuit een heldere probleemstelling.

8. Plaats van het studieonderdeel in het programma: MA-werkgroep. Zie de studiegids.

 

9. Weekprogramma: Woensdag (13-16 uur) werkgroep (verplichte aanwezigheid). Studenten lezen de romans van de lijst, en daarnaast studiemateriaal over‘la memoria histórica’ en over de impact van de Spaanse Burgeroorlog op de Nederlandse literatuur. In week 9 dient het werkstukonderwerp definitief vastgesteld te zijn en wordt daarover gereflecteerd en gediscussieerd.

- Week 1Inleiding (kennismaking, werkwijze).

Documentaire La Guerra Civil española 1 y 2

- Week 2Documentaire La Guerra Civil española 3 y 4

- Week 3Documentaire La Guerra Civil española 5 y 6

- Week 4Bespreking Boudieu en ‘la memoria histórica’

- Week 5 Nederlanders en de Spaanse Burgeroorlog; Documentaires

- Week 6Vervolg

- Week 7Vervolg

- Week 8Breekweek,

- Week 9-14Start werkstukken en bespreking daarvan

 

10. Berekening studielast:

 

Participatie college (gemiddeld 2 uur per week) = 1 ECTS. Bestudering literatuur (ongeveer 500 pagina’s = 3 ECTS). Het schrijven van een paper van ongeveer 15 pagina’s en het raadplegen van benodigde literatuur vraagt circa 170 uur = 6 ECTS

 

11. Overzicht beoordelingseisen:

 

De student wordt beoordeeld op het vermogen actief aan een analyserend gesprek over de te behandelen stof deel te nemen. Zijn specifieke bijdrage zal moeten liggen op het door hem gekozen deelonderwerp. Slechts degenen die daaraan onvoldoende bijdragen worden uitgesloten van het schrijven van het afrondende werkstuk. Dit werkstuk wordt beoordeeld op de wijze waarop de probleemstelling wordt geformuleerd en uitgewerkt, en met name ook op de mate waarin de student een originele visie weet te ontwikkelen op het gekozen onderwerp, daarbij gebruik makend van recente theoretische inzichten en van de beschikbare secundaire literatuur.

 

12. Toetsingsprocedure:

Zie ook onder 11. Het afsluitende werkstuk wordt ingeleverd in week 15 en wordt binnen twee weken gecorrigeerd. Indien een tweede versie moet worden gemaakt wordt het werkstuk ingeleverd en gecorrigeerd gedurende de hertentamenperiode in juni.

 

13. Ten slotte : Waar informatie in de Studiegids of in de Studiehandleiding afwijkt van de informatie in de Onderwijs- en Examenregeling (OER), is de OER doorslaggevend.

 

Laatst gewijzigd:14 juli 2017 07:33

Contactgegevens