Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. dr. G.T. (Goffe) Jensma

Publications

Stimmen: A Citizen Science App for Languages

Aut bene, aut non: Petrus Camper as a Frisian Regent

Battles and Borders.: Perspectives on Cultural Transmission and Literature in Minor Language Areas

Begrensd grenzeloos of grenzeloos begrensd

Friesland en Rowwen Hèze

Het Oera Linda-boek als middeleeuwse vervalsing

Op paad nei in deynstitúsjonalisearre sône, of: de takomst fan it wittenskiplik ûndersyk nei de Fryske literatuer

Recensie van: P.H. Breuker, Opkomst en bloei van het Friese nationalisme, 1740-1875

Review van: Barbara Elizabeth van der Leeuw. Políticas de la agonía. Regionalismos y nacionalismos en europa 1823-1940, 2015. Proefskift ferdigene oan de universiteit fan Baskelân (Universidad de Pais Vasco)’,

Review van: Hoekstra, Eric. Midfrysk goud: it bêste út ’e 17e iuw yn goed lêsber Frysk. Ljouwert: Elikser, 2015.

Read more