prof. dr. G.T. (Goffe) Jensma

Hoogleraar Friese taal- en letterkunde; director of studies MA Multilingualism en BA Minorities & Multilingualism

Research

Publications
 1. Stimmen: A Citizen Science App for Languages

  Hilton, N., Loerts, H., Visser, W., Jensma, G., Gooskens, C., Wanitsch, D. & Leemann, A. 20-Sep-2017

  Research output: PopularDigital or Visual Products

 2. Universiteiten van Friesland en Groningen, 1585-1811: een dubbelportret

  Smit, F. R. H. & Jensma, G. T. 1985 Academisch onderwijs in Franeker en Groningen, 1585-1843: ijver en wedijver. Groningen: Universiteitsmuseum Groningen, p. 13-32 20 p.

  Research output: ScientificChapter

 3. Universiteit te Franeker, 1585-1811: bijdragen tot de geschiedenis van de Friese hogeschool

  Jensma, . G. T. (ed.), Smit, F. (ed.) & Westra, F. (ed.) 1985 Leeuwarden: Fryske Akademy / Walburg Pers. 523 p. (Fryske Akademy; vol. nr. 648)

  Research output: ScientificBook

 4. Wjerklank fan skiednis: Oer Abe de Vries syn Brek dyn klank

  Jensma, G. 18-May-2015 In : Skanoskrift.

  Research output: ProfessionalArticle

View all (89) »

View graph of relations

ID: 323555