Skip to ContentSkip to Navigation
ResearchUrban and Regional Studies InstituteResearch projects

Market involvement throughout the planning lifecycle

Principal researcher

Sander Lenferink

Type of research

PhD-project

Supervisor(s)

Prof. E.J.M.M. Arts

Dr.Ir. T. Tillema

Summary

Mijn onderzoek richtte zich op de betrokkenheid van marktpartijen gedurende de plancyclus van Nederlandse snelwegen. Daarbij heb ik gekeken naar deze betrokkenheid in verschillende fasen (verkenning, planuitwerking en aanbesteding, aanleg, en beheer en onderhoud) en de mogelijkheid voor Rijkswaterstaat om door middel van interactie met de marktpartijen de fasen beter te koppelen. In de praktijk heb ik 4 initiatieven voor versterkte interactie met marktpartijen nader onderzocht door ervaringen uit de praktijk te inventariseren: vroege marktbetrokkenheid, vervlechting, concurrentiegerichte dialoog en DBFM contracten. De meerwaarde van het onderzoek zat hem, naast de inventarisatie van de ervaringen met de snel ontwikkelende marktbetrokkenheid, in het analyseren van verschillen en overeenkomsten tussen de 4 initiatieven voor versterkte interactie en het onderzoeken van de mogelijkheden voor koppeling van de initiatieven.

Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat door versterkte interactie met marktpartijen waar praktijkkennis en ervaring wordt uitgewisseld, Rijkswaterstaat in staat is om tot beter onderbouwde planprocessen te komen, en uiteindelijk, meer waar voor haar geld kan krijgen. De interactie met de markt zorgt wel voor een versterkte noodzaak om te komen tot publiek-publieke samenwerking om de publieke wensen en ambities in een vroeg stadium duidelijk te maken, het opstellen van betere, duurzame prestatie-indicatoren op een netwerk-niveau, en, bovenal is het belangrijk om de publieke en private betrokkenen ervan te overtuigen dat open interactie meer oplevert dan wanneer Rijkswaterstaat door een beheersreflex een verkapte gedetailleerde uitvraag doet en de private partijen hun denkprocessen afschermen en zich beperken tot het zoeken van financiële en juridische zekerheden.
Last modified:03 June 2014 10.34 a.m.