Xianggang zhongwen daxue renjian fojiao yanjiu zhongxin

Publisher

Related Publications
  1. “Renjian Fojiao from Taiwan to South East Asia: Yinshun, Yanpei, and a ‘renjian fojiao network’?”

    Travagnin, S., Jun-2020, Deep into Dependent Origination, Gather all Dharma-treasure: The Practice of Humanistic Buddhism in East and Southeast Asia: 深入緣起.集眾法寶﹕人間佛教在東亞與東南亞的實踐. 陳劍鍠 (ed.). Hong Kong: Xianggang zhongwen daxue renjian fojiao yanjiu zhongxin, p. 467-500

    Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

View all (1) »

ID: 130205750