Wolters Kluwer

Publisher

View graph of relations

Related Publications
 1. Commentaar op de eidas-verordening

  Neppelenbroek, E. 2017 Tekst & Commentaar Vermogensrecht. Krans, H. B., Stolker, C. J. J. M., Valk, W. L. & Wissink, M. (eds.). 9 ed. Deventer: Wolters Kluwer, p. 2309-2364 55 p. (Tekst & Commentaar – Burgerlijk recht)

  Research output: ProfessionalChapter

 2. Commentaar op art. 3:15a-3:15f

  Neppelenbroek, E. 2017 Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek. Stolker, C. J. J. M., Valk, W. L. & Krans, H. B. (eds.). 12 ed. Deventer: Wolters Kluwer, p. 2006-2018 13 p. (Tekst & Commentaar – Burgerlijk recht)

  Research output: ProfessionalChapter

 3. Artikelsgewijs commentaar op art. 174b Gemw

  Huls, C. E. & Ruigrok, L. 2017 Openbare Orde en Veiligheid. Brainich, E. T., Brouwer, J. G., Muller, E. R. & Schilder, A. E. (eds.). Deventer: Wolters Kluwer, (Tekst & Commentaar - Bestuursrecht)

  Research output: ProfessionalChapter

 4. Artikelsgewijs commentaar op art. 151c Gemw

  Huls, C. E. & Ruigrok, L. 2017 Openbare Orde en Veiligheid. Brainich, E. T., Brouwer, J. G., Muller, E. R. & Schilder, A. E. (eds.). 5 ed. Deventer: Wolters Kluwer, (Tekst & Commentaar - Bestuursrecht)

  Research output: ProfessionalChapter

 5. Artikelsgewijs commentaar op art. 151b Gemw

  Huls, C. E. & Ruigrok, L. 2017 Openbare Orde en Veiligheid. Brainich, E. T., Brouwer, J. G., Muller, E. R. & Schilder, A. E. (eds.). 5 ed. Deventer: Wolters Kluwer, (Tekst & Commentaar - Bestuursrecht)

  Research output: ProfessionalChapter

View all (178) »

ID: 1650171