Afûk-Fryske Akademy

Publisher

Related Publications
 1. Menno! : 3 útstallings oer mennisten = Menno! : 3 tentoonstellingen over doopsgezinden

  Krol, J., 2012, Afûk-Fryske Akademy. 48 p.

  Research output: Book/ReportBookPopular

 2. Hoe stom is de stomme /r/?

  Visser, W., 18-Jun-2014, Philologia Frisica anno 2012.: Lêzings fan it njoggentjinde Frysk Filologekongres fan de Fryske Akademy op 13, 14 en 15 juny 2012.. Boersma, P., Brand, H. & Spoelstra, J. (eds.). Leeuwarden/Ljouwert: Afûk-Fryske Akademy, Vol. Philologia Frisica anno 2012. Lêzings fan it njoggentjinde Frysk Filologekongres fan de Fryske Akademy op 13, 14 en 15 juny 2012. p. 243-268 26 p. (Philologia Frisica anno ...).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

 3. Philologia Frisica anno 2008. Lêzings fan it achttjinde Frysk Filologekongres fan de Fryske Akademy op 10, 11 en 12 desimber 2008

  Boersma, P., Jensma, G. T. & Salverda, R., 2012, Leeuwarden/Ljouwert: Afûk-Fryske Akademy. 298 p. (Fryske Akademy; no. 132)

  Research output: Book/ReportBookAcademic

 4. Passagieren op een veer. Literatuurgeschiedenis van Friesland anno 2009

  Jensma, G. T., 2012, Philologia Frisica anno 2008. Lêzings fan it achttjinde Frysk Filologekongres fan de Fryske Akademy op 10, 11 en 12 desimber 2008. Boersma, P., Jensma, G. & Salverda, R. (eds.). Leeuwarden/Ljouwert: Afûk-Fryske Akademy, p. 185 - 202

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

 5. It Aldfrysk yn rjochtshistoarysk perspektyf

  Vries, O., 2012, Philologia Frisica Anno 2008. Leeuwarden: Afûk-Fryske Akademy, p. 43 - 56

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

View all (27) »

ID: 2188902