Publication

Stofwisselingen: Nederlandse uitgevers en de heruitvinding van het natuurwetenschappelijke tijdschrift, 1945-1970

Daling, W. D., 2011, [S.l.]: [S.n.]. 400 p.

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)Academic

Er zijn vele mogelijke manieren om de (naoorlogse) geschiedenis van het STM-uitgeven te bestuderen. Men beschrijft de ontwikkeling van dit fenomeen door de tijd heen of geeft een dwarsdoorsnede van een bepaalde periode, men richt zich op science (al dan niet inclusief technology en medicine) als geheel of op een enkel vakgebied, men bestudeert aile activiteiten van de wetenschappelijke uitgeverij of slechts een type publicatie en men kijkt naar economische, technologische, sociale, cultureJe., institutionele of wetenschapsinhoudelijke aspecten. Een groot aantal van deze mogdijkheden, of combinaties ervan, is tot op heden in het onderzoek naar de wetenschappelijke uitgeverij in tegenstelling tot de literaire -onbenut gebleven. Deze studie is dan ook in vele opzichten explorerend van aard. War voor nieuws valt over werenschappelijk uitgeven te leren als niet in de eerste plaats wordt gekeken naar de structuur en functie van wetenschappelijke communicatie (wetenschapssociologenj, informatieoverdracht en -opslag (bibliotheekwetenschappers) of het levensverhaal van een specifieke uitgeverij (vaak de oud-ui tgevers zeIf)? Ondanks het feit dat deze studie een tamelijk onontgonnen terrein verkent en mede daarom geen theoretisch standpunt inneemt, zijn er toch duidelijke keuzes gemaakt. Dit boek behandelt een type uitgeverij, de commerciele, en een type publicatie, het research-tijdschrift. De opkomst van de (Nederlandse) commercieIe uitgeverij in het naoorlogse tijdperk, ruwweg van 1945 tot 1970, was nauw verbonden met de hetuitvinding van het research-tijdschrift. Door het tijdschrift te beschouwen als een institutie en niet slechts als een drager van kennis, is gebleken hoezeer een tijdschrift mede vormgeeft aan een vakgebied, zowel inhoudelijk en methodologisch (richting van onderzoek, rubricering van onderwerpen. enzovoort) als sociaaI, institutioneel en cultured (sociaJe cohesie, internationalisering, vorming ofbescherming van disciplines, conventies van wetenschappelijk publiceren, etcetera). Vooral de tijdschriften van commerciele uitgeverijen konden zo'n actieve bijdrage leveren, omdat zij niet afhankelijk waren van wetenschappelijke verenigingen, die vanwege hun narionale karakter en orientatie op 'klassieke' disciplines per definitie een conservatief element in zich droegen
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
Supervisors/Advisors
Award date1-Dec-2011
Place of Publication[S.l.]
Publisher
Print ISBNs90-5730-731-6
Publication statusPublished - 2011

ID: 2277616