Publication

Managementkwaliteit en microdata: een dataverkenning

Van den Berg, M., Boutorat, A., Garretsen, H., Mounir, A. & Stoker, J. I., 8-May-2019, Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek. 41 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Het World Management Survey (WMS) is een internationaal geharmoniseerd onderzoek, dat al een aantal jaar in meerdere landen op vergelijkbare wijze de kwaliteit van het management in kaart brengt voor zowel private als publieke organisaties in, het Nederlandse onderzoek meegerekend, 36 landen.
Uit eerder onderzoek aan de respons op deze survey blijkt daarbij een sterke positieve samenhang tussen de managementkwaliteit van een bedrijf en de bedrijfsprestaties. Bij de bedrijfsprestaties wordt dan gekeken naar (arbeids)productiviteit, maar ook naar internationale ontplooiing, zoals exportstatus, en innovatief vermogen.
Het voorliggende onderzoek is uitgevoerd in het kader van dit WMS-project. Recent is voor het eerst van ruim 400 in Nederland gevestigde industriële bedrijven de managementkwaliteit volgens de WMS-methodiek gemeten. Tevens is voor een aanzienlijk deel van deze steekproef een aantal leiderschapsstijlen van de CEO gemeten.
In dit rapport worden deze gegevens over de managementkwaliteit en leiderschap gekoppeld aan CBS-data over bedrijfskenmerken en kenmerken van de CEO. Deze koppeling levert een voor de Nederlandse industriële sector representatieve steekproef op van 433 bedrijven. In het rapport wordt uitgebreid beschreven hoe deze koppeling is uitgevoerd.
De resultaten laten ook voor Nederland zien dat er een duidelijke en significant positieve samenhang is tussen de overall managementkwaliteit enerzijds en productiviteit, internationale ontplooiing en innovatief vermogen anderzijds. Er blijkt geen significante samenhang tussen managementkwaliteit en de gehanteerde maatstaven voor winstgevendheid.
Managementkwaliteit is daarbij opgebouwd uit vier dimensies: werkprocessen, doelstellingen, monitoring en personeelsmanagement. De samenhang tussen managementkwaliteit en productiviteit, internationale ontplooiing en innovatief vermogen wordt ook gevonden als naar de vier onderscheiden dimensies van managementkwaliteit wordt gekeken.
Indien nader onderscheid wordt gemaakt naar structuurkenmerken als bedrijfsgrootte, industrieclassificatie of eigendomsverhoudingen dan blijkt de samenhang tussen managementkwaliteit en bedrijfsprestaties in veel gevallen overeind te blijven.
De gevonden samenhangen tussen bedrijfsprestaties en managementkwaliteit voor de steekproef van in Nederland gevestigde industriële bedrijven laten zich goed vergelijken met de resultaten in andere WMS-landen.
Evenals in het reeds voor andere landen uitgevoerde WMS-onderzoek, laten de scores voor managementkwaliteit in Nederland ook een aanzienlijke spreiding zien. Deze spreiding motiveert om nader te kijken naar de kenmerken van de (top)manager, de CEO. Hiertoe is voor een deelsteekproef van uiteindelijk 138 bedrijven via een survey een aantal leiderschapsstijlen van de CEO gemeten.
Deze data over leiderschapsstijlen en de via CBS-bronnen bekende data over diverse kenmerken van de CEO, zoals leeftijd, gender, en werkervaring, zijn afgezet tegen zowel de managementkwaliteit als de bedrijfsprestaties. Door de bank genomen is er een duidelijke en significant positieve samenhang zichtbaar tussen een aantal leiderschapsstijlen en kenmerken van de CEO enerzijds, en de bedrijfsprestaties anderzijds.
Met nadruk zij erop gewezen dat de beschrijvende analyse in het rapport weliswaar laat zien dat management, leiderschap en bedrijfsprestaties samenhangen, maar hoe robuust deze relaties zijn en wat de mogelijke causaliteit tussen de gevonden verbanden is, kan alleen door nader onderzoek worden vastgesteld.
Original languageDutch
Place of PublicationHeerlen
PublisherCentraal Bureau voor de Statistiek
Number of pages41
Publication statusPublished - 8-May-2019

Download statistics

No data available

ID: 82500885