Publication

Jurisprudentie internationaal en Europees socialezekerheidsrecht

Vonk, G. J., Ydema-Gutjahr, M. & van Everdingen, M., 2010, In : TRA: Tijdschrift Recht en Arbeid. 8-9, p. 22-28

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Copy link to clipboard

Documents

  • TRA_2010.pdf

    Final publisher's version, 86.4 KB, PDF document

Dit is de eerste keer dat de jaarkroniek ‘Jurisprudentie internationaal en Europees socialezekerheidsrecht’ verschijnt in dit tijdschrift, maar desalniettemin de achtste op rij.Met het oog op het profiel van TRA is de opzet gewijzigd. Na een bespreking van de meest in het oog springende uitspraken van het jaar, is de kroniek ingedeeld langs assen van de sociale risico’s, waarbij, in verband met de raakvlakken met het arbeidsrecht, de nadruk is komen te liggen op werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Met deze benadering konden heel wat interessante uitspraken op de wal worden getrokken. Als eerste van de ‘toppers’ gaan we in op een arrest van Hof van Justitie EG (HvJ EG) waarin wordt bezien of de uitsluiting van werkzoekenden van het recht op bijstand door de beugel kan van het Europese discriminatieverbod (paragraaf 1).Vervolgens besteden we aandacht aan een Poolse zaak waarin het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) de stopzetting van een onterecht toegekende uitkering zeer streng toetst (paragraaf 2). Als derde topper bespreken we de langverwachte uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) waarin deze zijn visie geeft op de verhouding tussen de tewerkstellingsplicht in de bijstand en het verbod op dwangarbeid, een onderwerp dat we inmiddels aanduiden als de “schoffelaarsproblematiek” (paragraaf 3). En ten slotte gaan we kort in op een oordeel van het Europese Comité voor Sociale Rechten over het recht op huisvesting voor illegalen, een uitspraak die ook voor de sociale zekerheid gevolgen heeft (paragraaf 4). Na deze toppers bespreken we uitspraken op het terrein van vijf sociale risico’s. In het kader van de Werkloosheidswet (WW) wordt onder meer aandacht besteed aan de verkorting van de maximale uitkeringsduur (paragraaf 5). Is dit te beschouwen als een ongerechtvaardigde ontneming van een eigendomsrecht? Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid bezien we onder meer of het gewijzigde Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten naar het oordeel van de CRvB een verboden onderscheid naar leeftijd teweegbrengt (paragraaf 6). Bij het ouderdomsrisico komen we twee uitspraken over een wooneis tegen (paragraaf 7). Wat betreft de overige risico’s zijn met name de ziektekosten relevant. Pensionado’s klagen dat zij premies Zorgverzekeringswet (Zvw) moeten betalen voor de zorg die zij in hun woonland ontvangen. De CRvB heeft daarover prejudiciële vragen gesteld (paragraaf 8). Ten slotte hebben we nog aandacht voor enkele perikelen aan het front van de bijstand (paragraaf 9).
Original languageDutch
Pages (from-to)22-28
JournalTRA: Tijdschrift Recht en Arbeid
Volume8-9
Publication statusPublished - 2010

Download statistics

No data available

ID: 2608945