Publication

Inwoners van de Veenkoloniën naar de huisarts: Een kwalitatief onderzoek naar de verschillen tussen mensen met een hoge en lage sociaaleconomische status in wat maakt dat zij wel of niet naar de huisarts gaan

Schaafsma, J., Tuinstra, J. & van Tol, D., Sep-2017, Science Shop, University of Groningen. 149 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Samenvatting
Het project Kans voor de Veenkoloniën, opgezet in 2015, heeft als centraal doel het verkleinen van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen in het Veenkoloniaal gebied van Groningen en Drenthe. Met het huidige onderzoek is geprobeerd een bijdrage te leveren aan dit doel door meer inzicht te verschaffen in de sociaaleconomische gezondheidsverschillen in de regio.
Hierbij is gefocust op het gebruik van de huisartsenzorg en achterliggende motieven, redenen en factoren die maken dat inwoners wel of niet een bezoek brengen aan de huisarts. De volgende vraag vormt de rode draad in het onderzoek: Wat maakt dat mensen in de Veenkoloniën wel of niet naar de huisarts gaan en welke verschillen zijn hierbij te vinden tussen mensen met een hoge en lage sociaaleconomische status?
Ter beantwoording van deze vraag is er gebruik gemaakt van een kwalitatieve onderzoeksmethode. De data zijn verzameld door bij tien participanten uit de Veenkoloniën een diepte-interview af te nemen, waarbij de ene helft van de participanten een hoge sociaaleconomische status heeft en andere helft een lage. Tijdens de interviews is er hoofdzakelijk gericht op de vragen (1) wat maakt dat mensen wel naar de huisarts gaan? en (2) wat maakt dat mensen niet naar de huisarts gaan? Er is gesproken over zowel hypothetische voorbeeldsituaties als eigen ervaringen. Na het analyseren van de data zijn er inductief twee extra deelonderwerpen naar voren gekomen, namelijk: (3) welke verwachtingen hebben mensen bij het bezoeken van de huisarts? en (4) welke handelingen voeren mensen uit met betrekking tot de aan- of afwezigheid van een gezondheidsprobleem?
Uit de resultaten blijkt dat participanten met een hoge en lage sociaaleconomische status op bepaalde punten verschillen en op bepaalde punten overeenkomen in wat maakt dat zij naar de huisarts gaan. Zij verschillen in ongerustheid en onbekendheid met een probleem, wat voor participanten met een lage sociaaleconomische status van invloed is en voor participanten met een hoge sociaaleconomische status minder. Voor hen is juist een verslechtering van de situatie en het opmerken van een afwijkende situatie van invloed om naar de huisarts te gaan. In wat maakt dat er geen bezoek aan de huisarts wordt gebracht, verschillen de groepen in de zin dat de perceptie dat het probleem vanzelf overgaat een belangrijke rol speelt bij de hoge sociaaleconomische status-groep, terwijl dit een kleine rol speelt bij de andere groep. Verder komen de twee groepen overeen in dat zij de verwachting hebben dat de huisarts hen kent. Zij verschillen in de zin dat de lage sociaaleconomische status-groep verwacht een oplossing te krijgen van de huisarts en doorgestuurd te worden. De hoge sociaaleconomische status-groep hecht belang aan het zoeken van een oplossing, een oplossing krijgen niet per se. Ook is er bij hen geen sprake van de verwachting doorgestuurd te worden.
Daarnaast komt wat betreft handelingen uit het huidige onderzoek naar voren dat participanten met een lage sociaaleconomische status zowel bij de eigen ervaringen als bij de hypothetische situaties vaker beslissen een bezoek te brengen aan de huisarts dan participanten met een hoge sociaaleconomische status. Tevens zijn hun handelingen, afgaand op het oordeel van een huisarts, vaker medisch-objectief gezien onjuist.
Tot slot worden er naar aanleiding van dit onderzoek de volgende aanbevelingen gedaan: (1) vervolgonderzoek doen naar dit onderwerp, waarbij er data worden geworven bij meer participanten, (2) een toename van kennis en inzichten stimuleren op medisch gebied bij mensen met een lage sociaaleconomische status en (3) bewustzijn bij huisartsen vergroten over de sociaaleconomische positie van de patiënt, zodat er rekening gehouden kan worden met de verschillen in verwachtingen.
Original languageDutch
PublisherScience Shop, University of Groningen
Number of pages149
Publication statusPublished - Sep-2017

Download statistics

No data available

ID: 48410217