Publication

Infrared spectroscopic modeling of molecular processes in biological systems

Liang, C., 2012, Groningen: s.n.. 162 p.

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)Academic

  • Chungwen Liang
In gecondenseerde fasen trillen moleculen op verscbillende manieren, zoals door bet buigen en strekken van hun cbemische bindingcn. De trilfrequenties zijn sterk gecorreleerd met de structum ell dynamica van de molcculen, die gewoonlijk bepaaJd worden door de rnoleculaire interacties en de omgeving. In biologische syst.emen speicH llloleculen in waterige oplossing een belangrijke rol in talrijke processen. Om tc begrijpen hoe deze proccssen correlcren met de llloleculaire structuur en dynamica is een methode met zowel ruimtelijke-als tijdsresolutie nodig. Infraroodspectroscopie is ecn van de mcest nuttige en algemene methodes om deze zaken te bestudcren. Door het waarncmen van de interactic tussen licht en materic kUllncn de microscopische cigenschappen van cen systeem worden onderzocht. In gecondenseerde fa.sen absorberen moleculen licht van specifieke frequenties, die afhankelijk
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
Award date25-May-2012
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789088914218
Publication statusPublished - 2012

    Keywords

  • Proefschriften (vorm), Membranen, Lineair $dichroisme, Proton-transfer, Waterstofbruggen, Respons, Moleculaire $dynamica, Modellen (vorm), Multidimensionale systemen, Infraroodspectrometrie, biochemische methoden

ID: 14681059