Publication

Gold-plating of European environmental law

Squintani, L., 2013, [Groningen]: University of Groningen. 289 p.

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)Academic

Principe ‘nationale koppen’ wel degelijk breed toegepast in milieuwetgeving Milieurecht onder de EU-verdragen is gebaseerd op de veronderstelling dat de lidstaten maatregelen treffen en handhaven die een hoger niveau van bescherming van het milieu bieden dan voorgeschreven door de EU; zogenaamde ‘nationale koppen’. Sinds enkele jaren betogen academici dat dit een onjuiste veronderstelling is. Economische overwegingen zouden ertoe leiden dat de lidstaten zich van nationale koppen onthouden. Lorenzo Squintani toont echter aan dat nationale koppen systematischer en wijder verspreid lijken te zijn dan eerder gedacht. In de door Squintani geanalyseerde gebieden werden nationale koppen gevonden in al hun vormen, zowel in Nederland als in andere lidstaten. De redenen voor nationale koppen zijn meestal gerelateerd aan de milieuproblematiek en de rechtszekerheid. In enkele gevallen komen ze voort uit economische overwegingen. Tot slot kunnen nationale koppen het gevolg van onbedoelde handelingen zijn, vaak gekoppeld aan onduidelijke bepalingen in EU maatregelen. Deze bevindingen wijzen erop dat de heersende leer over de werking van het EU-systeem voor de bescherming van het milieu moet worden heroverwogen, aldus Squintani. Uit zijn onderzoek blijkt dat verschillende aspecten van het systeem moeten worden verbeterd. Om de aandacht voor het niveau van milieubescherming te verhogen, moeten opt-out clausules voorkeur hebben over minimumclausules als instrument voor het bereiken van een compromis tussen de lidstaten en instellingen van de Unie. Opt-out clausules bieden ook meer rechtszekerheid dan minimumclausules. Bovendien moeten EU-instellingen zorgen voor meer bewustzijn voor het bestaan van nationale koppen. De kwaliteit van de nationale en de EU-milieuwetgeving en de werking van de interne markt zullen hiervan profiteren. Tenslotte pleit Squintani voor verder onderzoek naar de vraag of nationale koppen leiden tot economische voordelen en een positieve ontwikkeling van het EU milieurecht.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
Supervisors/Advisors
Award date21-Nov-2013
Place of Publication[Groningen]
Publisher
Publication statusPublished - 2013

    Keywords

  • EU-landen, Proefschriften (vorm), Europees recht, milieurecht

ID: 14580762