Publication

Effecten van de pulskor op haaien en roggen

Mulder, P. & Bos, A., 2006, 40 p.

Research output: Working paperAcademic

Copy link to clipboard

Documents

  • pulskor

    Final publisher's version, 586 KB, PDF document

  • Peter Mulder
  • Attie Bos
Sinds 1960 wordt door de Nederlandse kottervloot gevist met de conventionele boomkor op platvissen en garnalen. Er kleeft echter een aantal grote nadelen aan vissen met de boomkor. Daarom wordt gezocht naar alternatieve vormen van visserij. Een van deze vormen is de pulskor. De pulskor biedt aanzienlijke voordelen ten opzichte van de huidige boomkorvisserij, omdat de pulskor selectief vist, geen wekkerkettingen gebruikt maar elektrodendragers waarmee vissen uit de zeebodem worden opgeschrikt. Hierdoor is het contact met de bodem minder, wat een lager brandstofgebruik, minder slijtage aan het tuig, maar ook minder bodemberoering en bijvangst veroorzaakt. De vraag is of er ook negatieve effecten zijn. Daarom heeft Peter Mulder op verzoek van het ministerie van LNV onderzoek gedaan naar de effecten van elektrische signalen op electrosensitieve dieren zoals haaien en roggen. Hij concludeert dat elektrische velden van een pulskor effect hebben op haaien en roggen, dus ook die van de pulskor. De relatie tussen gedragsveranderingen en schade door elektrische velden in het algemeen en van een pulskor in het bijzonder is niet bekend en moet worden onderzocht. Het veelvuldig voorkomen van gedragsveranderingen door externe factoren zou stress bij haaien en roggen tot gevolg kunnen hebben. Door ontwijkgedrag zou de kans om als bijvangst van een pulskorkotter gevangen te worden kleiner kunnen zijn dan bij een boomkorkotter. Veel is hier niet over bekend. Daarom moeten de vangstgegevens van haaien en roggen zowel bij de boomkor als bij de pulskor worden geïnventariseerd. Ook is meer onderzoek nodig naar de populatiedynamica van haaien en roggen en naar de fysiologische respons van deze zeedieren op elektrische velden. Effecten van de pulskor op haaien en roggen. Een literatuurstudie naar de effecten van elektrische signalen van pulskorren op elektrosensitieve dieren zoals haaien en roggen. Peter Mulder & Attie F. Bos, maart 2006, 40 pp. Haren. ISBN 90 367 2523 2. Prijs € 15,-.
Original languageDutch
Number of pages40
Publication statusPublished - 2006

Download statistics

No data available

ID: 14692981