Publication

Een ideaal stoffeninformatiesysteem?

Abma, A-J., 2002.

Research output: Working paperAcademic

Copy link to clipboard

Documents

  • rapport

    Final publisher's version, 615 KB, PDF document

Doel van het project is een indicatie te geven of, en zo ja hoe, aan de wensen van verschillende doelgroepen met betrekking tot informatie over stoffen en producten kan worden voldaan door middel van een website. Deze indicatie wordt verkregen via een inventarisatie van bestaande informatiesystemen en operationalisering en toetsing van een aantal randvoorwaarden voor een 'ideaal' stoffeninformatiesysteem. • De inventarisatie van bestaande websites laat zien dat er op het internet verschillende gegevensbestanden beschik-baar zijn met stoffeninformatie over gezondheid en milieu. Er is relatief veel informatie beschikbaar over fysisch-chemische eigenschappen van stoffen en korte termijn gevolgen voor de gezondheid. De omvang van de gegevensbestanden varieert sterk, net als het type informatie. Er is weinig informatie beschikbaar over het milieugedrag van stoffen, producten (manier van produceren, gebruik grondstoffen, milieuprofiel) en productieprocessen. • Stoffen die reeds lange tijd onderwerp van discussie zijn, komen in meer gegevensbestanden voor. Wanneer een stof sinds kort onderwerp is van maatschappelijke discussie is de kans klein dat hier uitgebreide stoffen-informatie over beschikbaar is op het internet. • De toegankelijkheid van de websites verschilt sterk. Opvallend is dat bijna elk gegevensbestand is opgezet voor deskundigen. Websites zijn in meer dan de helft van de gevallen niet overzichtelijk. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in het ontbreken van een toelichting op de status van informatie en een toelichting op het type informatie. Ook kan een overdosis aan irrelevante informatie het overzicht van de website vertroebelen. De inventarisatie van de websites laat zien dat er goede mogelijkheden zijn om burgers via het internet relevante informatie te verstrekken over stoffen. Er ontbreken in de onderzochte websites veel gegevens over de effecten voor milieu, product en productie-processen. De informatie is beperkt toegankelijk voor een breder publiek. Een 'ideaal' stoffeninformatiesysteem heeft als doel om mensen te ondersteunen bij het zoeken naar de gewenste informatie over stoffen. Het is zo opgezet dat iedereen de informatie kan vinden die nodig is om zijn concrete vraag te beantwoorden. Het systeem is een intermediair tussen de informatiebehoefte van concrete doelgroepen en de instituten die stofgegevens genereren. • Een stoffeninformatiesysteem kan concrete invulling krijgen via een website of een helpdesk. Een website heeft als voordeel dat burgers zelfstandig naar informatie kunnen zoeken en dat zij snel over de gewenste informatie kunnen beschikken. Een helpdesk heeft als voordeel dat burgers geen deskundigheid hoeven te ontwikkelen om een concrete vraag beantwoord te krijgen en dat er geen gegevensbestanden niet systematisch hoeven worden vertaald naar informatie die voor doelgroepen begrijpelijk is. • In de beleidsontwikkelingen rond het SOMS-programma bestaat bij VROM een voorkeur voor een helpdesk boven een website. VROM is van mening dat burgers de hulp van een expert nodig hebben om stofgegevens te interpreteren. Bepaalde informatie kan via het internet openbaar worden gemaakt. Ook kennisinstituten als RIVM en RIZA zijn voorstander van een combinatie van een helpdesk en een website. • De verantwoordelijkheid voor het beheer van het stoffeninformatiesysteem is onderwerp van discussie. De overheid lijkt haar verantwoordelijkheid te willen beperken tot het stellen van randvoorwaarden voor het genereren van informatie en het garanderen van openbaarheid van gegevens. De verspreiding van informatie lijkt niet tot de publieke verantwoordelijk te worden gerekend. Uit de huidige beleidsdiscussie blijkt dat de overheid in beperkte mate stoffeninformatie toegankelijk wil maken voor een breed product. De overheid geeft primair de voorkeur aan een helpdesk en beschouwt een website als een mogelijke aanvulling.
Original languageDutch
Number of pages0
Publication statusPublished - 2002

Download statistics

No data available

ID: 14483387