Publication

China's Environmental Tax Aggravates Cities’ Affluence Disparities

Wang, J., Lin, J., Feng, K., Liu, Y., Jiao, X., Ni, R., Du, M. & Hubacek, K., 12-Feb-2020, In : SSRN Electronic Journal.

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  • Jingxu Wang
  • Jintai Lin
  • Kuishuang Feng
  • Yu Liu
  • Xiaomiao Jiao
  • Ruijing Ni
  • Mingxi Du
  • Klaus Hubacek
Original languageEnglish
JournalSSRN Electronic Journal
Publication statusPublished - 12-Feb-2020

ID: 125699536