Journal of speech, language, and hearing research, 1092-4388

Journal

 1. 2020
 2. 2019
 3. Terband, H., Namasivayam, A., Maas, E., van Brenk, F., Mailend, M-L., Diepeveen, S., ... Maassen, B. (2019). Assessment of Childhood Apraxia of Speech: A Review/Tutorial of Objective Measurement Techniques. Journal of Speech Language and Hearing Research, 62(8S), 2999-3032. https://doi.org/10.1044/2019_JSLHR-S-CSMC7-19-0214
 4. 2018
 5. 2017
 6. van Viersen, S., de Bree, E. H., Verdam, M., Maassen, B., Krikhaar, E., van der Leij, A., & de Jong, P. F. (2017). Delayed Early Vocabulary Development in Children at Family Risk of Dyslexia. Journal of speech, language, and hearing research, 60(4), 937-949. https://doi.org/10.1044/2016_JSLHR-L-16-0031
 7. 2016
 8. 2015
 9. 2013
 10. 2012
 11. 2009
 12. 2006
 13. 2005
 14. 1999
 15. 1996
 16. 1994

ID: 20886490