Publication

Spatial nutrient heterogeneity and plant species coexistence

MacDonnell-Alexander, M. P., 2006, [S.n.]. 152 p.

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)Academic

  • Michael Pollock MacDonnell-Alexander
Toename in bodemvruchtbaarheid gaat in vele plantengemeenschappen gepaard met een afname in de soortenrijkdom. In Nederland zijn in de eerste helft van de twintigste eeuw de halfnatuurlijke mesotrofe graslanden die behoren tot het Dotterbloem-verbond (Calthion palustris) sterk achteruitgegaan, met name ten gevolge van kunstmestgebruik en drainage. Michael Mc Donnell-Alexander oriënteerde zijn promotieonderzoek vooral op de situatie in het natuurreservaat Stroomdal van de Drentsche Aa, in Drenthe, waar sinds 1965 gedeel­telijk herstel van deze graslanden heeft plaatsgevonden. Het ‘verschralings’beheer van deze graslanden bestaat uit jaarlijks maaien en afvoeren in juli. Onbekend is echter nog steeds in hoeverre ruimtelijke heterogeniteit van nutriënten in de bodem bijdraagt aan het instand­houden van de soortenrijkdom. Daarom voerde Mc Donnell-Alexander experimenten uit met een aantal plantensoorten die samen voorkomen in gemeenschappen van het Calthion palustris. De onderzochte soorten variëren van de ‘dominante’, snelgroeiende grassoort Holcus lanatus (Gestreepte witbol) tot de ‘ondergeschikte’, langzaamgroeiende Lychnis flos-cuculi (Echte koekoeksbloem). Daarmee onderzocht hij de stelling dat - ook binnen een plantengemeenschap - de snelgroeiende dominante grassen vooral een grofkorrelig nutriëntenaanbod benutten, terwijl de langzaamgroeiende plantensoorten baat hebben bij een fijnkorrelig aanbod. Mc Donnell-Alexander toonde onder andere aan dat er binnen een mesotrofe plantengemeenschap, naast de dominante invloed van Holcus lanatus, velerlei subtiele, zwakke interacties tussen de samenlevende soorten kunnen bestaan die van (even) grote betekenis kunnen zijn voor het gezamenlijke voortbestaan van de soorten. Alles overwegende concludeert hij dat een toename van milieuheterogeniteit een toename van de complexiteit met zich meebrengt en dat vooral een fijnschalige bodemheterogeniteit kan bijdragen tot coëxistentie van soorten in plantengemeenschappen.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • van Andel, Jelte, Supervisor
  • Grime, J.P., Supervisor, External person
Publisher
Publication statusPublished - 2006

    Keywords

  • Proefschriften (vorm), Vegetatie, Voedingsstoffen, plantengeografie, plantenecologie

View graph of relations

ID: 14571808