Press/Media items

Theunis Piersma oer de lânbou: It is tiid foar ‘it echte boereferstân’

Press/Media: Public Engagement ActivitiesPopular

02/11/2019

Wêr moat it hinne mei de lânbou yn ús lân? Theunis Piersma, Fryslâns ferneamdste natuerûndersiker, sprekt him út. As wittenskipper, mar fral ek as boarger. ,,Men hat dôf en blyn west.”

Theunis Piersma út Gaast is heechlearaar trekfûgelekology oan de Rijksuniversiteit Groningen en ûndersiker bij it Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Hy is op sneon 9 novimber de haadsprekker fan de Fedde Schurerlêzing yn it Oranje Hotel yn Ljouwert. It tsjinlûd sil komme fan Pieter van der Valk, molkfeehâlder yn Ferwâlde en direksje-adviseur by AB Vakwerk.

De Fedde Schurerlêzing is in ynisjatyf fan de Ried fan de Fryske Beweging, yn gearwurking mei Tresoar, Historisch Centrum Leeuwarden en de Leeuwarder Courant. De kaarten foar de lêzing binne útferkocht.

References

Related Activities
  1. Theunis Piersma over oplossingen voor het Friese platteland

    Theunis Piersma (Speaker)
    9-Nov-2019

    Activity: Talk or presentationPopular

View all (1) »

ID: 102173526