Press/Media items

Opknappen natuur blijkt prijzig

Press/Media: Expert CommentPopular

06/09/2008

Het op orde brengen van de natuur in de Ecologische Hoofd-structuur (EHS) kost de gemeenschap 950 miljoen euro per jaar. Maatregelen tegen vermesting en verdroging vormen daarbij het leeuwendeel.

Het prijskaartje is berekend in een studie van het LEI en Alterra naar de kosteneffectiviteit van de terrestrische EHS, die zij voor het Milieu- en Natuurplanbureau hebben uitgevoerd. De onderzoekers schatten de totale uitgaven voor de periode 2005-2018 op ruim 13 miljard euro. De methodiek om de kosten van het natuurbeleid in kaart te brengen, staat in een rapport dat medio augustus verscheen. Het realiseren van de EHS, een samenhangend netwerk van kwalitatief hoogstaande natuurgebieden, staat centraal in het Nederlandse beleid voor natuur en landschap.

Opmerkelijk is dat het in het rapport genoemde bedrag van 13 miljard euro aanzienlijk hoger is dan de geraamde ‘totale kosten’ in 1993. Die werden vlak na de introductie van het EHS-concept in het Natuurbeleidsplan nog becijferd op 2,2 à 2,3 miljard euro. In 2004 liet de minister van LNV weten dat de totale kosten voor verwerving en inrichting van de EHS tot en met 2018 op bijna het dubbele bedrag zouden uitkomen. Dit vooral als gevolg van stijgende grondprijzen en aanvullende inrichtingswensen. ‘Dat het totaalbedrag zo hoog uitvalt, komt omdat we nu voor het eerst ook de kosten voor het duurzaam op orde brengen en in stand houden van de milieucondities hebben meegenomen’, legt projectleider Katrin Oltmer van het LEI uit. Ze benadrukt dat de methodiek vooral een handreiking is aan beleidsmakers om gewogen keuzen te kunnen maken voor natuurbehoud of -herstel. Zij werkt nu aan een rapport waarin ze ook de kostenaspecten van achterliggende oogmerken van de EHS – herstel van natuurkwaliteit en soortenbehoud –meeneemt. Om alle beoogde doelsoorten te behouden, kan het totaalbedrag nog aanzienlijk oplopen, erkent Oltmer. ‘De cijfers kunnen het debat voeden of het werkelijk nodig is dat we een bepaalde vleermuis in Zuid-Limburg hebben, of dat we ook tevreden zijn als er een levensvatbare populatie vlak over de grens in België zit.’

Uit het huidige rapport blijkt dat vooral de kosten voor het op orde brengen van de milieu- en beheercondities aantikken. De onderzoekers komen voor een hectare natuur uit op een gemiddeld bedrag van 1300 euro per jaar. De totale kosten voor het oppimpen van de Nederlandse natuur komen uit op bijna 950 miljoen euro per jaar. De kosten voor het oplossen van milieuproblemen, met name stikstofdepositie en verdroging, bepalen ruim driekwart van de totale kosten. Duinlandschap, multifunctioneel bos en grasland zijn relatief goedkope natuur. Venen, natte heide en hoogveen zijn relatief duur. Maar juist herstel van deze ecologisch kwetsbare gebieden zijn nodig om te voldoen aan bijvoorbeeld de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. De benodigde uitgaven voor het realiseren van de EHS verschillen sterk per provincie. In Groningen en Zeeland bedragen die minder dan 20 miljoen euro per jaar, terwijl in Gelderland en Brabant meer dan 150 miljoen euro per jaar nodig is.

De Groninger hoogleraar plantenecologie Han Olff schrikt niet van de hoge kosten van de EHS. Het is volgens hem geen reden om het concept ter discussie te stellen. ‘Het is vooral een boekhoudkundige operatie. We betalen de prijs voor de problemen die we zelf veroorzaakt hebben door het milieu te laten versloffen. Ik ben juist blij dat rond de EHS tot nu toe een redelijk consistent beleid is gevoerd. Natuurherstel gaat langzaam. Je moet denken in termijnen van vijftig tot honderd jaar. Ik geloof sterk in een grotere gebieden voor echte natuur. We moeten vooral hectares blijven aankopen. De trein gaat misschien langzaam, maar boemelt wel door.’

References

ID: 20031436