Activity

PAO Onderwijs VU Rechten Amsterdam

Activity: Visiting an external institutionVisiting an external academic institutionAcademic

Jan Brouwer - Visiting researcher

    Aanpak woonoverlast
    10-Jun-2010

    External organisation (Academic Institute)

    NamePAO Onderwijs VU Rechten Amsterdam

    ID: 43705095