Skip to ContentSkip to Navigation
Research Health Communication Platform Research Publicaties
University Medical Center Groningen

Scripties

Scripties rond onderwerpen in de gezondheidscommunicatie

2018

Petra Buist - Lesgeefstrategieën, supervisorstijl en autonomie tijdens gesimuleerde endoscopische procedures – Een onderzoek naar supervisorgedrag en de mate van geboden autonomie tijdens gesimuleerde endoscopische procedures.

Onderzoek dat is gericht op het in kaart brengen van de leefstrategieën van een supervisor tijdens een endoscopische simulatortraining, waarmee de AIOS wordt begeleid naar autonome taakuitvoering.

Sophie den Bezemer – ‘Gooi het eruit!’ – Hoe instructeurs bij het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum faseringen en strategieën gebruiken voor hun nabespreking van simulatietrainingen

Onderzoek waarin de nabespreking van simulatiestrategieën wordt geanalyseerd bij het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum. De analyses laten zien dat de theoretische inrichting van de nabesprekingen een handig uitgangspunt kan zijn en handvaten biedt naarmate het gesprek vordert, maar in de praktijk ook vanaf een bepaald punt ondergeschikt wordt aan de manier waarop het gesprek gaande is.

Marit Lubbers – Besluitvorming in de operatiekamer – Een conversatieanalytisch onderzoek naar de interactionele vormgeving van gezamenlijke besluiten die variëren in impact

Onderzoek dat inzicht geeft in hoe complexe besluitvorming in de operatiekamer wordt gerealiseerd. Inzicht in deze procedures is waardevol, omdat besluiten maken een belangrijke niet-technische vaardigheid is die chirurgische teams onbewust bij iedere operatie veelvuldig gebruiken, maar waarvan de precieze procedures impliciet blijven. Door deze procedures expliciet te maken, kunnen we ze gebruiken in de trainingen van supervisoren en artsen in opleiding en kan opereren efficiënter en veiliger gemaakt worden.

Cor Boersma – Multimodale communicatie in de operatiekamer – Een exploratief conversatie-analytisch onderzoek naar de onderlinge communicatie en samenwerking van operationele teams rondom sisprojecten

Een sisproject betreft een operationeel project waarbij lekkende bloedvaatjes dichtgeschroeid worden door middel van coagulatie. Om deze taak zo goed mogelijk uit te voeren moeten de verschillende leden van het operatieve team goed met elkaar blijven communiceren zodat hun individuele handelingen goed op elkaar afgestemd worden. In dit onderzoek is gekeken naar de manier waarop leden van de operatieve teams tijdens heupoperaties gezamenlijk vormgeven aan sisprojecten en welke talige middelen daarbij worden gebruikt.

Gideon Zwart – Afstemming in de operatiekamer – Een conversatie-analytisch onderzoek naar de coördinatie van projecten tussen artsen

Onderzoek dat inzicht geeft in de manier waarop artsen navigeren binnen de verschillende niveaus van projecten tijdens de reamfase van een heupoperatie. Tijdens de reamfase worden een aantal raken met betrekking tot het uitfrezen van de heupkom chronologisch uitgevoerd totdat de heupkom de juiste hoek en diepte heeft bereikt.

Susanne Dijk – Aansturen in de operatiekamer – Een onderzoek naar het gebruik van (elliptische) imperatieve uitingen door de assistent om aansturen in de operatiekamer vorm te geven

Onderzoek waarin de imperatieve vorm en de ellips van het imperatief bestudeerd worden door na te gaan welke functies deze uitingen hebben. Hiervoor zijn transcripten bestudeerd van heupoperaties in het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Iris van der Scheer – “De luisteraar aan het woord” – Een conversatieanalytisch onderzoek naar het gebruik van minimale responsen door de inkomende arts in Intensive Care (IC) gesprekken

Deze bachelorscriptie beschrijft een onderzoek naar de totstandkoming van begrip en overeenstemming door artsen binnen Intensive Care (IC) gesprekken. Er is specifiek gekeken naar de manier waarop de inkomende arts minimale responsen gebruikt binnen deze gesprekken.

Herlinde Roke – “Uhh verder afspraken qua code?” – Een conversatieanalytisch onderzoek naar het vraaggedrag in intensive care overdrachten

In dit onderzoek is een conversatieanalyse uitgevoerd over de vragen die worden gesteld in intensive care overdrachten. Het onderzoek geeft inzicht in het vraaggedrag van de inkomende zorgverlener tijdens een dienstoverdracht.

2017

Amber Kiewiet – “Heel veel meer kan ik op dit moment niet voor u doen en dat is hartstikke vervelend” – Een kwalitatief explorerend onderzoek naar empathie in medische vervolgconsulten

Onderzoek naar empathie in medische consulten aan de hand van acht arts-patiëntgesprekken afkomstig van de afdeling Orthopedie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Jantien Minderhoud – Reflecteren kun je leren – Een onderzoek naar de wijze waarop reflectie- en feedbackpraktijken tot stand komen binnen het gebruik van het Video Fragment Rating-systeem.

Onderzoek naar de wijze waarop coassistenten op de afdeling Chirurgie van het UMCG gebruik maken van het Video Fragment Rating-systeem of effectief te leren reflecteren op hun eigen handelen. De dialoogconditie bleek het meest effectief de reflectie- en feedbackpraktijken te stimuleren.

Lotte van Burgsteden – Reading bodies: vocally displaying possible understandings of embodied conduct in adjacent positions – A study on embodied assessing in the joint activity of surgery

Research that focuses on situations in which surgical team members seem to vocally display their possible understandings of co-members’ embodied conduct. These situations are special as understandings of embodied conduct usually remain implicit and tacitly implied in social interaction.

2016

Reenske Aalfs – De geestelijk verzorger als duider – Een conversatieanalytisch onderzoek naar gesprekstechnieken die bijdragen aan de gespreksdoelen van geestelijke verzorgers

Onderzoek dat zich richt op de gespreksvoering van geestelijk verzorgers met hun patiënten op de afdeling Geestelijke Verzorging van het Medisch Centrum Leeuwarden. Door middel van duiden, met behulp van de gesprekstechnieken ‘formulations’ en metaforen, geeft de geestelijk verzorger zijn situationele rol vorm: de patiënt accepteert deze duiding of wijst deze af, maar samen met de patiënt wordt er betekenis geconstrueerd, waarin de geestelijk verzorger een leidende rol aanneemt of op z’n minst een ‘voorzetje’ doet om ruimte te creëren, zodat de patiënt zelf een of meer betekenissen in zijn levensverhaal kan verkennen.

Aileen van der Neut - Weerstand en acceptatie als stoplichtpatroon in het medisch consult: hoe zorg je als arts voor groen licht?

Een onderzoek naar de manieren waarop astmapatiënten en hun ouders weerstand en acceptatie vormgeven in het medische consult. Link naar scriptie

2015

Floortje de Vreugt - De ervaring van de patiënt met het UMCG.

In dit onderzoek is de ervaring van de patiënt met het UMCG in kaart gebracht aan de hand van verschillende bestaande bronnen. De belangrijkste bron is spiegelbijeenkomsten (36 berichten) en de hieruit geformuleerde thema’s zijn aangevuld met data uit ‘Vertel het ons (+/- 1600 berichten)’, ‘Bent u tevreden over deze pagina? (1579 berichten)’, klachtopvang (408 berichten) en klachtenfunctionaris (359 berichten). De resultaten uit deze data werden alleen op de desbetreffende afdeling gebruikt, maar in dit onderzoek is de informatie uit deze bronnen geanalyseerd en toegepast op UMCG organisatieniveau. Link naar scriptie

Marijn Heesters - Medische consultfasering: een vergelijkende studie tussen medisch specialisten en artsen in opleiding tot een specialisme in termen van de fasering van het medisch consult

Dit onderzoek richt zich op de verschillen in consulten tussen medisch specialisten en artsen in opleiding tot een specialisme op de polikliniek van de afdeling Orthopedie in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Link naar scriptie

2014

Irene Kelder - De computer in het medische consult: en conversatieanalytisch onderzoek naar de verbale en non-verbale gedragingen tijdens het moment van ‘gezamenlijk kijken’.

Onderzoek naar het ontstaan van een ecolocigal huddle: een wederzijdse betrokkenheid richting elkaar of richting een object, Hoe wordt dit moment geconstrueerd en hoe staat dit in verband met de fasen van een arts/patiënt gesprek. Link naar scriptie

Michèlle Reus - Het gebruik van vragen in de medische interactie: Een vergelijkend conversatieanalytisch onderzoek naar het gebruik van vragen door ervaren specialisten en specialisten in opleiding op de afdeling orthopedie.

Onderzoek naar de verschillende vraag vormen die specialisten op de afdeling orthopedie gebruiken en het verschil in gebruik hiervan tussen ervaren specialisten en specialisten in opleiding. Link naar scriptie

2013

Marit Peters - Twee kapiteins op een schip: een conversatieanalytisch onderzoek naar de interactionele aspecten gedurende het arts/patiënt gesprek die van invloed zijn op de tevredenheid.

Onderzoek naar de vaststaande faseringen in het arts/patiënt gesprek met de daaraan verbonden gespreksdoelen en de manier waarop er in deze gesprekken omgegaan wordt met het stellen van vragen. Link naar scriptie

Melle Bouwhuis - “Mag ik deze dans van jullie?”: een conversatie analytisch onderzoek naar de participatie en karakteristieke aspecten van het arts-ouder-kind gesprek.

Onderzoek naar de structuur van het controlegesprek, de participatie van de gespreksdeelnemers en het gebruik van illustratietechnieken in arts-ouder-kind gesprekken. Link naar scriptie

Paulien Smidt - Informatiebehoefte van pubers tijdens een diagnostisch traject, waarin een vermoeden van kanker wordt onderzocht.

Uit eerder onderzoek blijken twaalf- tot achttienjarigen een speciale doelgroep met eigen behoeften en wensen rondom het verkrijgen van informatie te zijn. Pubers die mogelijk kanker hebben dienen duidelijk en begrijpelijk geïnformeerd te worden door het ziekenhuis. De vraag is op welke wijze dit het beste gedaan kan worden. Link naar scriptie

Petra Berghuis - Een applicatie als leidraad voor de patiëntencommunicatie: interactieve 3D-visualisatie van aangeboren hartafwijkingen.

Het doel van het onderzoek is: komen tot aanbevelingen voor het ontwerp van een applicatie die de communicatie van medische specialisten met patiënten en hun ouders van kinderen met aangeboren hartafwijkingen kan ondersteunen. Daarbij is het de bedoeling dat deze applicatie de begrijpelijkheid, consistentie en juiste omgang met de emotionele impact van een behandelproces gaat bevorderen. Link naar scriptie

Sanne Mulder - Het onderzoekstraject : Communiceren met jongeren.

In dit adviesrapport wordt er gekeken naar een antwoord op de volgende vraag: Hoe kunnen jongeren van twaalf tot achttien jaar, met vermoedelijk een sarcoom, door middel van communicatie goed voorbereid worden op het onderzoekstraject? Link naar scriptie

2011

Rian Prinsen - Wie geeft kinderen de beste medische voorlichting: ik, jij of Tommie? Een onderzoek naar de invloed van vertelperspectieven op tekstbegrip bij kinderen.

Via een experiment onder bijna 300 basisschoolkinderen en split-run gesprekken met jonge patiënten in het UMCG werd een antwoord gevonden op de vraag welk vertelperspectief in medische voorlichtingsteksten tot het meeste tekstbegrip leidt bij kinderen uit groep vijf tot en met acht. Link naar scriptie

2010

Lieke Zuidinga - CF, hoe leg ik dat uit? Een kwalitatief onderzoek om de patiëntencommunicatie vanuit het CF-team van het Beatrix Kinderziekenhuis te optimaliseren en de landelijke bekendheid van het CF-centrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen te vergroten.

Patiënten zijn een doelgroep die men tegenwoordig niet meer voorlicht, maar waarmee men communiceert. Bij het CF-centrum van het Beatrix Kinderziekenhuis bestaat daardoor de behoefte om de patiëntencommunicatie te optimaliseren en de landelijke bekendheid van het centrum te vergroten. Om hiermee een start te kunnen maken wilde men eerst onderzoek doen naar het huidige patiëntencommunicatiebeleid in het CF-centrum en de mogelijke verbeterpunten Link naar scriptie

Marit Janssen - Patiëntenvoorlichting via internet: In hoeverre zijn cliënten van de Verloskundige Stadspraktijk overtuigd van de online aangeboden voedingsvoorlichting door deze praktijk?

Rond teksten over voeding tijdens de zwangerschap is in dit onderzoek gekeken naar het effect van de aanwezigheid en uitgebreidheid van argumentatie. Verder werd de invloed op waardering en overtuiging van de voedingsvoorlichting onderzocht van sociaaleconomische status (hoogopgeleiden hebben vermoedelijk een grotere informatiebehoefte dan laagopgeleiden) en eerdere zwangerschappen (er bestaat een sterk verhoogde informatiebehoefte bij een eerste zwangerschap). Link naar scriptie

Margot Jager - De interactionele werking van verbaliseringen in het medisch consult : Vergelijkende conversatieanalytische studie naar interactionele adaptiviteit van ervaren huisarts en huisartsen in opleiding.

Onderzoek naar interactionele aanpassingsvormen van ervaren huisartsen enerzijds en huisartsen in opleiding anderzijds. in hoeverre ge-bruiken ervaren huisartsen enerzijds en huisartsen in opleiding anderzijds (bepaalde typen) verbaliseringen om interactioneleadaptiviteit ten opzichte van de patiënt te construeren? Link naar scriptie

Marjon Leever - Hoe gaan artsen en verpleegkundigen om met wrijvingen in hun samenwerking?

Vanuit deze achtergrond is onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen op een afdeling in het Universitair Medisch Centrum Groningen.Het doel van het onderzoek is om de samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen op deze afdeling in kaart te brengen en de vraag te beantwoorden hoe zij omgaan met wrijvingen en conflicten die in de samenwerking ontstaan. Link naar scriptie

Marloes Hoiting - Samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen : Invloed van variabelen uit het MIP-G Model, Psychological Safety en Status.

Goede samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen is van groot belang voor de kwaliteit van de zorg. Communicatie, of informatie-uitwisseling, is hierin erg belangrijk. Dit onderzoek brengt een aantal factoren in kaart die relevant zijn voor de informatie-uitwisseling in een team van artsen en verpleegkundigen. Link naar scriptie

Robert Stelling - Werk maken van social network recruitment : Een verkennend onderzoek naar geloofwaardigheid bij het communiceren van organisatie informatie via sociale netwerksites.

De aanwezigheid van miljoenen Nederlanders in sociale netwerksites biedt organisaties een mogelijkheid om in een online sociale omgeving in een ongedwongen setting te communiceren met potentiële kandidaten over een organisatie als werkgever of specifieke banen (organisatie informatie). Het doel van dit onderzoek is antwoord te geven op de vraag wat de onderlinge relatie is tussen geloofwaardigheid bij het communiceren van organisatie informatie via sociale netwerksites en de interesse van een potentiële kandidaat in de organisatie. Link naar scriptie

2009

Isabella Feenema - ADHD polikliniek in beeld. (2009)

Jaarlijks komen ongeveer 210 volwassenen naar de ADHD-polikliniek van Universitair Centrum Psychiatrie (UCP), omdat ze problemen ondervinden op het gebied van concentratie, hyperactiviteit en impulsiviteit. Gemiddeld 19 % hiervan komt niet op hun eerste afspraak. In dit onderzoek is onderzocht: “Aan welke waarneembare technische kenmerken van film moet de film over de ADHD-polikliniek voldoen, om de drempel voor de intake bij volwassenen met ADHD te verlagen?” Link naar scriptie

2008

Janneke Drok & Rian Marsman – De verpleegkundige in gesprek: Een etnografische benadering van een medische setting.

Communicatie speelt een essentiële rol bij patiënttevredenheid. Om communicatie te kunnen verbeteren, moet duidelijk zijn welke communicatieve situaties er zijn en wat de kenmerken daarvan zijn. Dit onderzoek heeft als doel om een beschrijving te geven van de communicatieve situaties binnen de afdeling Oncologie/Cardiologie van de Beatrix Kinderkliniek. De centrale vraag is: Hoe kunnen communicatieve situaties van regie- en seniorverpleegkundigen van de Beatrix Kinderkliniek van het UMCG worden beschreven? Link naar scriptie

Nanke Luursema - Schriftelijke communicatie tussen specialist en huisarts: een survey study bij de afdeling Dermatologie.

In dit onderzoek staat de specialistenbrief van de afdeling Dermatologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen centraal. De afdeling paste haar specialistenbrief in oktober 2006 aan en maakte twee versies, een korte en een lange. De tevredenheid onder huisartsen over de aanpassingen is nog niet systematisch onderzocht. Daarom is antwoord gezocht op de vraag: “Op welke manier kan de specialistenbrief wat betreft vorm en inhoud worden geoptimaliseerd naar de behoefte van de huisarts?” Link naar scriptie

2007

Lara Faber - Communicatieonderwijs in heterogene of homogene groepen AIOS?

Het is belangrijk dat artsassistenten in opleiding tot specialist (AIOS) goede communicatieve en sociale vaardigheden ontwikkelen tijdens hun opleidingsperiode. In deze studie staan de volgende vragen centraal: (1) welke theoretische verschillen bestaan er tussen interdisciplinair en monodisciplinair onderwijs en (2) hoe komen deze verschillen tot uiting in de Nijmeegse en Groningse praktijk? Link naar scriptie

Laatst gewijzigd:07 augustus 2020 08:01