Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekKenniscentrum LandschapOnderzoek

Opdrachtonderzoek

Kennis voor de praktijk

Met ingang van 1 september 2010 voert het Kenniscentrum Landschap van de RUG betaalde onderzoeksopdrachten uit voor overheden en maatschappelijke organisaties. Deze opdrachten hebben tot doel om opdrachtgevers betrouwbare wetenschappelijke kennis aan te bieden die zij kunnen inzetten in hun beleid, planvorming, ontwerp, inrichting, beheer, voorlichting en educatie op het gebied van landschap, cultuurhistorie en erfgoed. Mogelijke opdrachtgevers zijn: gemeenten, provincies, ministeries, planbureaus, Europese Unie, Raad van Europa, waterschappen, recreatieschappen, Nationale Landschappen en Nationale Parken, landinrichtingscommissies, de Dienst Landelijk Gebied, natuurbeschermingsorganisaties, particuliere grootgrondbezitters, erfgoedinstellingen, ingenieursbureaus, adviesbureaus en (landschaps)architectenbureaus.

Betrouwbare kennis tegen concurrerende tarieven

De onderzoeksopdrachten worden uitgevoerd door projectmedewerkers in dienst van de RUG. Het streven is daarbij om hoofdzakelijk jonge onderzoekers (recent afgestudeerden) in te zetten, om op die manier nieuwe werkgelegenheid voor jongeren te creëren en hen een goede start op de arbeidsmarkt te geven. Het Kenniscentrum Landschap kan door deze aanpak betrouwbare wetenschappelijke kennis aanbieden tegen concurrerende tarieven. De wetenschappelijke begeleiding en kwaliteitsbewaking van de uitgevoerde projecten is in handen van prof. dr. ir Theo Spek. De zakelijke coördinatie van de projecten wordt verzorgd door drs. ing. Jeroen Zomer. De financiële administratie van de projecten en de personeelsadministratie zal worden uitgevoerd door de Faculteit der Letteren van de RUG. Het Kenniscentrum Landschap heeft geen winstoogmerk. Behaalde financiële resultaten worden geïnvesteerd in de verdere opbouw van het centrum, de wetenschappelijke opleiding van studenten, cursussen en fundamenteel-wetenschappelijke onderzoeksprojecten.

Producten

Voorbeelden van producten die het Kenniscentrum Landschap kan leveren zijn:

 • Cultuurhistorische en landschappelijke inventarisaties van terreinen, microregio’s, regio’s of plangebieden, uitgewerkt in een digitale culturele atlas (GIS) en een bijbehorende rapportage;
 • Landschapsbiografieën: de vervaardiging van een toegankelijk geschreven en rijk geïllustreerd overzicht van de opbouw, ontstaansgeschiedenis en cultuurhistorische waarden van terreinen, microregio’s, regio’s of plangebieden; aangevuld met een digitale culturele atlas (GIS);
 • Cultuurhistorische waardestellingen van landschappen en het daarin aanwezige erfgoed;
 • Adviezen voor inrichting en beheer van landschappen en het daarin aanwezige erfgoed;
 • De ontwikkeling van databases en websites op het terrein van cultuurhistorie en landschap, al dan niet gekoppeld aan digitale GIS-geörienteerde inventarisaties;
 • Presentaties, cursussen of workshops op het terrein van landschap en erfgoed.

Omwille van de wetenschappelijke onafhankelijkheid van het Kenniscentrum Landschap zal met opdrachtverzoeken op het terrein van beleidsvorming en beleidsadvisering terughoudend worden omgegaan. Wel is het Kenniscentrum Landschap bereid om in planvormingsprocedures bestaande of nieuw vergaarde wetenschappelijke kennis in te brengen en te delen met anderen.

.

Recente en lopende projecten

Voorbeelden van recent uitgevoerde en/of lopende onderzoeksprojecten zijn:

 1. Cultuurhistorische atlas van de Vecht (Overijssel)
 2. Landschapsbiografie Ballooërveld (Drenthe) (Klik voor meer informatie)
 3. Landschapsgeschiedenis Huis Ter Hansouwe (Drenthe)
 4. Landschapsbiografie Leenderbos (Noord-Brabant)
 5. Cultuurhistorische Inventarisatie bovenloop Koningsdiep (Friesland) (Klik om rapport te downloaden)
 6. Cultuurhistorische Inventarisatie middenloop Koningsdiep (Friesland) (Klik om rapport te downloaden)
 7. Website Noord-Nederlandse cultuurlandschappen (Klik om de website te bezoeken)
 8. Digitale dorpsatlas Drentsche Aa i.s.m. de BOKD (Klik om de website te bezoeken)
 9. De tuinen van Gerrit Vlaskamp (Groningen) (Klik om rapport te downloaden)
 10. Biografie Landgoed Oostbroek (Utrecht) (Klik voor meer informatie)
 11. Cultuurhistorie en ecologie in Nederland en Vlaanderen
 12. Digitale cultuurhistorische atlas Nationaal park Hoge Veluwe (Gelderland)
 13. Toolboek Rondje Rand,Instrumenten en inspiratie voor waardering en aanpak van stads- en dorpsranden i.s.m. Sandra van Assen Stedenbouw (Klik om rapport te downloaden)
 14. Cultuurhistorische inventarisatie t.b.v. Cultuurhistorische Waardenkaart Overijssel (Klik om de website te bezoeken)
 15. Website Leestekens in het Landschap i.s.m. Landschapsbeheer Nederland
 16. Landschapsbiografie Drentsche Aa (Zie onderstaande paragraaf)
 17. Landschapsbiografie Terheyl
 18. Vooronderzoek naar jonge heideontginningen en ruilverkavelingen in Drenthe(1880 – 1980)
 19. Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling’ i.s.m. Landschapsbeheer Groningen en Friesland, het Terpencentrum (RUG) en museum Wierdenland

Landschapsbiografie Drentsche Aa

Op 2 juli 2015 verschijnt een bijzonder boek dat laat zien hoe het stroomdal van de Drentsche Aa door de tijd heen veranderde in het prachtige esdorpenlandschap van nu. Het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit werkte - samen met een groep auteurs uit verschillende vakgebieden - sinds 2013 aan deze biografie. Het is uitzonderlijk dat de kennis van de aardwetenschappen, archeologie, historische geografie, architectuurgeschiedenis en ecologie in samenhang met elkaar belanden in één overzichtswerk. Deze combinatie geeft een scherper inzicht in de wisselwerking tussen mens, natuur en landschap van de Drentsche Aa. Wetenschappelijke bevindingen zijn vertaald in aansprekende kaarten, reconstructies, foto’s en beelden die het verleden tot leven brengen. Een toegankelijk, rijk geïllustreerd kijk- en leesboek voor iedereen die houdt van de Drentsche Aa. Het boek is aan te schaffen bij Van Gorcum en natuurlijk bij uw gespecialiseerde boekhandel.

http://www.drentscheaa.nl/documents/50-jaar-drentsche-aa-1965-2015.xml?lang=nl

Ineke Noordhoff schreef in aanloop naar de presentatie een wekelijkse column over de productie in huis-aan-huis bladen in het gebied. Ze zijn hier te lezen.

Contactpersonen

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak voor een persoonlijk oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met:

prof.dr.ir. Theo Spek  050 363 8951 / 06 20136689

x
Laatst gewijzigd:15 januari 2017 21:16
printOok beschikbaar in het: English