Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research School boards & educational policy

Strategisch personeelsbeleid in het primair onderwijs

Strategisch personeelsbeleid, ofwel personeelsbeleid dat als middel wordt ingezet om de onderwijsinhoudelijke doelen van besturen en scholen te bereiken, kan een essentiële schakel zijn ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Er is weinig bekend over strategisch personeelsbeleid in de praktijk van het primair onderwijs. Daarom doet het GION hier onderzoek naar in opdracht van het ministerie van OCW en de PO-Raad. De onderzoeksvragen zijn:

1.     Hoe ziet de huidige praktijk van het strategisch personeelsbeleid van bestuurders en schoolleiders eruit?

2.     Wat zijn kritische succesfactoren en belemmeringen voor het opzetten of versterken van strategisch personeelsbeleid?

3.     Wat zijn mogelijke indicatoren om strategisch personeelsbeleid in kaart te brengen?

In het eerste deelonderzoek voeren we een surveyonderzoek uit bij 160 bestuurders, 280 schoolleiders binnen die besturen en 560 leraren binnen die scholen om een representatief en actueel beeld te krijgen van het gevoerde personeelsbeleid. We inventariseren de feitelijke vormgeving van het personeelsbeleid, het strategisch personeelsbeleid, het doorlopen van een formatieve evaluatiecyclus, de professionele dialoog met relevante betrokkenen, de ingeschatte kwaliteit van het personeelsbeleid en de mening over succesvolle en belemmerende factoren voor strategisch personeelsbeleid. Bij leraren gaan we vervolgens na wat zij vinden van het personeelsbeleid van hun bestuur. Via latente klassen-analyse gaan we op zoek naar profielen van personeelsbeleid om vervolgens te onderzoeken of deze profielen samenhangen met regio, bestuurlijke grootte en schoolgrootte.

In het tweede deelonderzoek gaan we ter verdieping van het surveyonderzoek acht case studies uitvoeren. We nemen korte vragenlijsten af, voeren gesprekken met bestuurders, stafmedewerkers personeelszaken, schoolleiders en leraren en gaan relevante documenten analyseren.

Voor het derde deelonderzoek organiseren we een expertmeeting waarin we de mening vragen van experts uit de praktijk, wetenschap en beleid over een set van indicatoren voor strategisch personeelsbeleid die deelonderzoeken een en twee hebben voortgebracht. Het doel is om indicatoren van strategisch personeelsbeleid te ontwikkelen die als benchmark voor de sector gebruikt kunnen worden en die ook geschikt zijn om te rapporteren naar de Tweede Kamer.

Het onderzoek loopt tot van 1 oktober 2018 tot en met 30 juni 2019.

Medewerkers

Gerry Reezigt
Lyset Rekers-Mombarg

Laatst gewijzigd:12 juli 2021 13:37