Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsThe Faculty Graduate SchoolsGraduate School of Medical SciencesJunior Scientific MasterclassMD/PhD-trajectUitgebreide informatie
University Medical Center Groningen

Aanvraag, beoordeling en toekenning

Proefschriften MD/PhD-studenten
Proefschriften MD/PhD-studenten

Aanvraag indienen
1. De student en de promotor(/onderzoeksbegeleider) vullen samen het aanvraagformulier (ook op te vragen via j.s.masterclass@med.umcg.nl) in. Aangezien het om een persoonsgebonden aanvraag gaat, spreekt het vanzelf dat de student de hoofdmoot van de aanvraag zelf schrijft. Nadat het aanvraagformulier is ingevuld, word de complete aanvraag ongebonden, enkelzijdig afgedrukt en in tweevoud (origineel en copie) ingeleverd bij het secretariaat van de JSM.

2. Elke aanvraag heeft tenminste één promotor en een tweede promotor of copromotor. Beiden dienen de aanvraag te ondertekenen. Per eerste promotor kunnen twee kandidaten per ronde een aanvraag indienen.

3. Begeleidend met het aanvraagformulier schrijft de student een sollicitatiebrief met curriculum vitae gericht aan de voorzitter van de JSM, prof.dr. R.J. Porte.

4. In de aanvraag wordt gedetailleerd aangegeven hoe het werkplan van de student er uit zal zien en wanneer de startdatum van de co-assistentschappen gepland is (goedkeuring van de stagemanager van het Onderwijsinsituut, dr. J.M. van der Mark, is een vereiste).

5. Het UMCG moedigt studenten aan een deel van hun studie (stage Wetenschap of co-schappen) in het buitenland uit te voeren. Ook kandidaten voor een MD/PhD-traject wordt aangemoedigd een deel van hun studie/onderzoeksperiode in het buitenland door te brengen.

Indien, naar inzicht van de aanvragers, een verblijf in het buitenland een sterke kwalitatieve impuls geeft aan een MD/PhD-traject, kunnen aanvragers een buitenlandstage in de projectaanvraag/het werkplan opnemen. Indien deze periode niet te realiseren is binnen de daarvoor gestelde, 4-jarige MD/PhD-periode, bestaat de mogelijkheid dat voor dit gedeelte van het project 3 maanden extra financiering (en 6 maanden extra tijd) beschikbaar wordt gesteld. Voorwaarde hiervoor is dat de verlenging voor een buitenlandstage uiterlijk voor aanvang van het tweede onderzoeksjaar wordt aangevraagd.

6. Uit de aanvraag moet duidelijk blijken dat het onderzoek zal kunnen resulteren in een proefschrift binnen de gestelde termijn. Een globale hoofdstukindeling draagt hiertoe bij.

7. Risicovolle onderdelen van het plan moeten van een back-upplan voorzien zijn (‘contingency-plan’).

8. Geadviseerd wordt om in een vroeg stadium de vereiste toestemmingen van commissies zoals de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METc) of Dierexperimentencommissie (DEC) geregeld te hebben, alsmede de vereiste bevoegdheden voor de student (Cursus Proefdierkunde (ex art. 9 van de Wet op de Dierproeven))

9. Duidelijk dient aangegeven worden wie de dagelijkse begeleider van de promovendus is.

10. In aanvulling op de MD/PhD-aanstelling stelt het bestuur van het UMCG ook een 'bench fee' ter beschikking. Deze bedraagt 4 maal het bedrag dat door het onderzoeksinstuut is vastgesteld (bedragen per april 2017: GUIDE, CRCG, BCN en Kolff: €5.500,=; SHARE:€3.000,=) voor de gehele projectperiode. Mocht de projectbegroting dit bedrag overschrijden, dan wordt ervan uit gegaan dat de ontbrekende financiële middelen zelf worden aangevuld. Een begroting dient in de aanvraag opgenomen te worden.

11. Het UMCG streeft naar een maximaal aantal van 50 nieuwe MD/PhD studenten per jaar.

Deadlines voor het indienen van aanvragen voor MD/PhD-trajecten zijn 1 juni en 1 oktober van elk jaar.

Beoordeling en toekenning
De Junior Scientific Masterclass controleert allereerst de aanvragen op volledigheid (zie voor details: aanvraagformulier en procedure). Incomplete aanvragen (zie checklist op het aanvraagformulier; bv. geen "proof of submission", geen eerste auteurschap, geen handtekeningen, etc.) worden direct afgewezen. Vervolgens beoordeelt de MD/PhD-beoordelingscommissie de aanvragen. Kandidaten dienen als onderdeel van de sollicitatieprocedure een korte presentatie te houden in combinatie met een kort interview door enkele leden van de commissie.

Van belang is te realiseren dat een aanvraag voor een MD/PhD-traject een persoonsgebonden aanvraag is. Het MD/PhD-traject is namelijk bedoeld om de carrièremogelijkheden van een toekomstig arts/onderzoeker te verbeteren. Dit betekent dat de kandidaat zelf minstens zo belangrijk is als het onderzoeksplan. De commissie zal de aanvragen boordelen op aspecten als curriculum vitae van de kandidaat, de resultaten in het voortraject (publicaties), de presentatie van het onderzoeksvoorstel, het sollicitatiegesprek, de kwaliteit van de onderzoeksgroep, én vanzelfsprekend op de kwaliteit en haalbaarheid van het onderzoeksvoorstel.

De beoordelingscommissie brengt advies uit aan de pro-decaan Onderzoek, de wetenschappelijk directeuren (van de vijf onderzoeksinstituten GUIDE, BCN, SHARE, CRCG en Kolff Institute binnen de Graduate School Medical Sciences) van het UMCG en de voorzitter van de JSM. Zij zullen een definitief besluit nemen over de honorering van de aanvragen.

De volgende besluiten zijn mogelijk:
- Het project wordt gehonoreerd.

- Het project wordt voorwaardelijk gehonoreerd/aangehouden, met het verzoek onderdelen te verbeteren of te verduidelijken. Veel voorkomende punten van onduidelijkheid zijn bijvoorbeeld twijfels of de kandidaat goed genoeg begeleid wordt, twijfels aan de haalbaarheid van het voorstel (b.v. ontbreken van het ‘contingency-plan’), het ontbreken van een voltooid artikel van de hand van de kandidaat. Wanneer de vereiste informatie aangeleverd wordt zal het project in tweede instantie alsnog gehonoreerd worden.

- Het project wordt afgewezen; de kandidaat kan pas weer een aanvraag indienen bij de eerstvolgende aanvraagronde.

In de eerste of tweede week van juli/november krijgen de onderzoeksbegeleider en de student bericht per post over de toekenning van het MD/PhD-project.

Laatst gewijzigd:12 december 2018 10:33
printView this page in: English