Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidOrganisatieVakgroepenStrafrecht en Criminologie

Bezoekgroep P.I. Leeuwarden

Mededeling voor het studiejaar 2018-2019

Er zullen dit jaar weer 10 bezoeken plaatsvinden op een vrijdagmiddag. Er kunnen maximaal 15 studenten meedoen.

De inschrijving vindt plaats via Progress (op de normale datum) en de selectie vindt plaats aan de hand van de motivatiebrief. Deze moet vóór 1 september 2018 worden gestuurd naar de student-stagiair Paul Andela, p.s.andela@student.rug.nl. In deze motivatiebrief moeten ook alvast de volgende gegevens worden vermeld : achternaam, voorvoegsel, volledige voornamen, geboortedatum/plaats/land, woonplaats, emailadres, telefoonnummer en studentnummer. Dit in verband met de aanvraag van de Verklaring omtrent het gedrag (VOG) en de aanmelding bij de penitentiaire inrichting. Aanvraag van de VOG verloopt centraal na definitieve toelating door ons. De kosten voor de aanvraag VOG bedragen circa 30 euro en komen voor rekening van de student evenals de kosten van vervoer naar de P.I. Leeuwarden. Lees voorts onderstaande info goed door. Nadere info komt op Nestor.

Gevangenis P.I. Leeuwarden
Gevangenis P.I. Leeuwarden

Inhoud en organisatie

Doel van de Bezoekgroep:
De Bezoekgroep wil studenten de mogelijkheid bieden een kijkje te nemen in de gevangenis, niet eenmaal, maar gedurende het hele jaar. De bedoeling hiervan is dat de studenten inzicht verwerven in het instituut ‘gevangenis’ en in de problematiek van ‘het gevangen zijn’. Dit gebeurt door de kennismaking met gedetineerden en evaluaties met stafmedewerkers. De ervaring leert dat deze bezoeken helpen om een uiteindelijk beroepskeuze te maken en geschikt zijn om gesprekservaring op te doen.

Verplichtingen:
Iedere deelnemer is verplicht om gedurende het hele jaar aan de bezoeken deel te nemen, dat wil zeggen: alle bezoeken, tenzij er sprake is van overmacht. Hierbij geldt dat tentamendruk geen geldige reden is voor verhindering. Verhindering moet tijdig worden doorgegeven aan de docent.

Maandelijkse bezoeken:
De bezoeken vinden eenmaal per maand plaats,​ in beginsel​ steeds op de eerste vrijdag van de maand, tot en met de eerste vrijdag van juni (in totaal tien maal). Het bezoek duurt telkens circa anderhalf uur. De studenten geven zelf inhoud aan de gesprekken

Richtlijnen:
Bij de bezoeken moet de 'Richtlijnen p.i. Leeuwarden' in acht worden genomen. Hierin staan onder meer wenken en aanwijzingen voor de gespreksvoering, het omgaan met eigen privacy en die van de gedetineerde, het (niet) meenemen en meebrengen van goederen en het (niet) aannemen van cadeaus. Het in acht nemen van deze richtlijnen is noodzakelijk voor zowel eigen veiligheid en welbevinden als voor de orde en veiligheid in de inrichting.

VOG en Veiligheidsinstructie:
De p.i. Leeuwarden kent een verhoogd beveiligingsniveau. Daarom moet iedere deelnemer een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen, en de veiligheidsinstructie ​bijwonen (het zogenaamde 'deurendichtbeleid'). Tevens dient een geheimhoudingsverklaring te worden ondertekend.

Gastcollege:
Er vindt een gastcollege plaats door de docent ‘Psychiatrie en recht’. Dit college behandelt vragen met betrekking tot gespreksvoering met delinquenten. Ook dit college is verplicht. De datum wordt in overleg met de docent vastgesteld, in beginsel na het tweede bezoek.

Bezoekadres
Holstmeerweg 7
8936 AS LEEUWARDEN

De inrichting is met het OV te bereiken. Zo mogelijk wordt voor het vervoer gebruikt gemaakt van particuliere auto’s van de deelnemers.

Aanmelding:
Aanmelding via Progress, tegelijk met de inschrijving voor werkgroepen in augustus, én tevens met een gemotiveerde mail naar de student-stagiair. Maximum aantal deelnemers: 15. Selectie op basis van inschrijving en motivatie. Zie voor aanvullende informatie Ocasys.

Info via Nestor:
Alle verplichte literatuur en informatie voor deelname aan de Bezoekgroep komt op Nestor te staan. Deze informatie is verdeeld in ‘verplicht’ en ‘facultatief’ . Lees de verplichte info goed door voordat u met het eerste bezoek meegaat.

De gevangenisstraf van de toekomst:
Voor meer achtergrondinformatie over de traditie van de Bezoekgroep en over de gevangenis Norgerhaven wordt aanbevolen het verslag van het symposium ‘De gevangenisstraf van de toekomst’, dd 8 oktober 2010, uitgegeven ter ere van het veertigjarig bestaan van de Bezoekgroep.

Studiepunten:
De Bezoekgroep is een vak ‘Recht in de Praktijk’. Deelname levert 3 EC’s op.

Leiding en organisatie:
De groep staat onder leiding van mr. dr. Michiel van der Wolf, vakgroep strafrecht en criminologie. De organisatie verloopt via Nestor.

Laatst gewijzigd:18 maart 2019 12:13