Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidOrganisatieVakgroepenRechtsgeschiedenis

Algemene informatie

Zowel het onderwijs als het onderzoek van de sectie Rechtsgeschiedenis berusten op twee pijlers: de juridische en de historische. Wat het onderwijs betreft blijkt dit duidelijk uit de twee verplichte vakken waarmee de studenten in het eerste en tweede jaar worden geconfronteerd. Bij Rechtsgeschiedenis in het eerste jaar ligt de nadruk op het tot stand komen van de verschillende codificaties; bij Rechtsgeschiedenis 2 (Romeins Recht) komt de juridische component duidelijker aan bod: hier wordt het Romeinse recht inhoudelijk behandeld en wordt een verband gelegd tussen het Romeinse en het huidige recht. Naast deze twee vakken kent de sectie voor geïnteresseerde studenten een breed onderwijsaanbod: er worden doctoraalcolleges gegeven in: de Tweede Wereldoorlog en het recht, Romeins privaatrecht, Europees privaatrecht, Byzantijns recht, Geschiedenis van de Rechtswetenschap en Recht en literatuur.

Het onderzoek van de sectie is al even divers. Ook hier zijn de juridische en historische component duidelijk aanwezig. Binnen de sectie wordt samengewerkt door juristen, classici en historici. Zij doen o.a. onderzoek op het gebied van het gemene recht, dat wil zeggen de invloed van het gerecipieerde Romeinse recht op de moderne Europese privaatrechtstelsels.

Bijzondere aandacht wordt binnen de sectie gegeven aan het Graeco-Romeinse of Byzantijnse recht. De nadruk ligt hier op de bestudering van de Griekstalige rechtsbronnen uit de zesde eeuw, de tijd van Justinianus (keizer van 527-565). Zo verschenen er al studies van het werk van verschillende hoogleraren uit de tijd van Justinianus (Dorotheus, Anatolius en Stephanus) en verscheen onlangs nog een tekstkritische uitgave van de Institutenparaphrase van Theophilus. Veel van deze publicaties bouwen voort op de uitgave van de Basilica cum scholiis, een onschatbare kenbron voor de tekst en uitleg van de Justiniaanse wetgeving, waaraan in Groningen vanaf 1945 is gewerkt en die ca. 20 jaar geleden werd voltooid. De Basilica zelf blijven voorwerp van verder onderzoek. Bij al dit onderzoek wordt nauw samengewerkt met de universiteiten van Athene en Frankfurt. Aandacht krijgt ook het Byzantijnse canonieke recht; een tekstkritische uitgave van de Nomocanon in Veertien Titels is in voorbereiding. Zie verder de Engelstalige pagina "The Groningen School of Byzantine Law".

Ook de geschiedenis van ons eigen land en speciaal van de eigen regio heeft de aandacht. Zo zijn er studies verschenen over de Groninger Stadsweeskamer en over de eigendom van het eiland Schiermonnikoog. In voorbereiding is een studie over de oppervoogdij, het toezicht op instellingen van weldadigheid, met als voorbeeld de gasthuizen in de stad Groningen.

Waar mogelijk sluit het onderzoek aan bij de actualiteit. Zo werkten medewerkers van de sectie mee aan twee van de publicaties die in 1999 verschenen ter herdenking van het feit dat 500 jaar daarvoor het Hof van Friesland werd opgericht. Andere voorbeelden zijn de artikelen geschreven over de eigendom van het Huis Doorn, waar de Duitse keizer Wilhelm II zijn toevlucht zocht toen de (museale) bestemming van Huis Doorn in de publiciteit stond, en een bijdrage aan de herdenking van het feit dat het in 2009 twee eeuwen geleden was dat Nederland zijn eerste burgerlijk wetboek kreeg. In 2011 nam de sectie actief deel aan festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van van het oudste juridische genootschap van Nederland:  het Groningse Pro Excolendo Iure Patrio.

Van het werk van de sectie kan men op verschillende manieren kennis nemen. Zo geeft de sectie in samenwerking met de Stichting 'Het Groningsch Rechtshistorisch Fonds' twee tijdschriften uit, te weten:

  • Groninger Opmerkingen en Mededelingen, Magazijn voor Leerstellige Rechtsvergelijking op Historische Grondslag.
  • Subseciva Groningana, Studies in Roman and Byzantine Law.

Ook worden er regelmatig lezingen gehouden door gastsprekers uit binnen- en buitenland. Hierbij zijn studenten van harte welkom.

Laatst gewijzigd:01 december 2017 09:47