Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidOrganisatieVakgroepenCriminologie

Algemene informatie

Criminaliteit en veiligheid zijn ongetwijfeld prominente kernthema’s binnen onze samenleving. Ze staan niet alleen hoog op de politieke agenda; ze zijn ook onderwerp van tal van maatschappelijke discussies. Een belangrijke ontwikkeling van de laatste decennia is dat criminaliteit en haar bestrijding niet enkel meer het domein lijkt te zijn van de overheid.

De wijze waarop de criminaliteitsbestrijding wordt georganiseerd is drastisch veranderd en ook zijn er tal van nieuwe actoren bij gekomen die op enigerlei manier betrokken zijn geraakt bij de aanpak van criminaliteit en een rol zijn gaan spelen in de justitiële keten. Zo wordt op vele terreinen samengewerkt door verschillende publieke en private partijen om gezamenlijk en integraal criminaliteitsproblemen aan te pakken. Ook hebben maatschappelijke discussies steeds meer invloed op het criminaliteits- en veiligheidsbeleid. Met andere woorden: criminaliteitsbestrijding en het garanderen van veiligheid lijkt niet langer louter onder de verantwoordelijk van de overheid te vallen en is daarmee ook niet langer de exclusieve taak van het strafrecht.

Dergelijke ontwikkelingen rondom het criminaliteits- en veiligheidsbeleid zijn interessant om vanuit een criminologisch perspectief te bestuderen.

Extra-curriculair criminologisch programma ‘Criminaliteit en Veiligheid’

Vanaf studiejaar 2015/16 kunnen masterstudenten die voor de afstudeerrichting Strafrecht kiezen een extra-curriculair criminologisch programma ‘Criminaliteit en Veiligheid’ volgen. Dit houdt in dat er naast het verplichte mastervak ‘Inleiding Criminologie’ binnen de strafrechtelijke afstudeerrichting, een aanvullend pakket van drie vakken wordt aangeboden. Het betreft een inhoudelijk thematische vakkenreeks waarin uiteenlopende vraagstukken aan de orde komen, zoals het actuele criminaliteits- en veiligheidsbeleid, criminologische analyses en verklaringen, kritische reflectie op ontwikkelingen binnen opsporing en beleid en recente (globale) fenomenen en ontwikkelingen, waaronder cybercrime, terrorisme en radicalisering. Het programma is bedoeld voor studenten die graag hun kennis en vaardigheden willen verbreden en belangstelling hebben voor het thema criminaliteit en criminaliteitsbeleid vanuit een criminologisch perspectief.

Het extra-curriculaire criminologische programma heeft een projectmatig karakter; naast het Seminaar wordt in de overige vakken gewerkt aan kleine projecten en worden spreek- en schrijfvaardigheden geoefend. Tentaminering voor deze vakken vindt plaats in de vorm van een schriftelijk werkstuk of een mondelinge discussie aan de hand van stellingen.

De verdeling van de vakken over het studiejaar is als volgt:

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

colleges

ECTS

Inleiding Criminologie

(Video Inleiding

Criminologie)

14

6

Algemene criminologie: Criminaliteits- en veiligheidsbeleid

10

6

Recht en werkelijkheid in de justitiële keten

10

6

Seminaar Criminaliteit en Rechtshandhaving

7

6

Ingangseis voor het vak Algemene Criminologie: de deelname aan het vak Inleiding Criminologie.

Ingangseis voor het seminaar Criminaliteit en Rechtshandhaving: Inleiding Criminologie gehaald.

Studenten die dit extra-curriculaire masterprogramma afronden, krijgen een aantekening op de bul. Hiervoor moeten studenten naast de afstudeerrichting Strafrecht 12 EC extra-curriculair voltooien. Het Seminaar wordt ingevuld met het Seminaar Criminaliteit en Rechtshandhaving.

Het extra-curriculaire programma is aan te raden voor studenten die later een strafrechtelijk togaberoep willen uitoefenen of bijvoorbeeld een functie binnen het Ministerie van Veiligheid en Justitie ambiëren.

Nog vragen? Neem contact op met de coördinator: dr. Martina Althoff (m.althoff@rug.nl) van de Vakgroep strafrecht en criminologie.

Laatst gewijzigd:03 juni 2015 11:39