Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Onderwijs Post-graduate education in law

Aandeelhoudersgeschillen

Deze cursus wordt verplaast naar het najaar
nova logo 3 punten

Bij kleinere BV’s – lees: BV’s met enkele aandeelhouders – doen zich met grote regelmatig aandeelhoudergeschillen voor. In het bijzonder kan worden gedacht aan BV’s met twee 50%-aandeelhouders die tevens het bestuur vormen. Voor de geschillen kunnen verschillende oorzaken bestaan, zoals:

  • zakelijke verschillen van inzicht;
  • problemen in de privésfeer (veel BV’s zijn familievennootschappen);
  • een minderheidsaandeelhouder wordt ‘uitgerookt’ door een meerderheidsaandeelhouder;
  • een bestuurder/meerderheidsaandeelhouder laat zijn eigen belangen prevaleren boven die van de BV; enzovoort.

De verhoudingen kunnen zo ernstig verstoord raken, dat verdere samenwerking niet meer mogelijk is. Dit kan er toe leiden dat de BV grote schade wordt berokkend en dat zij in haar voortbestaan wordt bedreigd.

De belangrijkste procedures om aandeelhoudersgeschillen te beslechten, zijn de geschillenprocedure (art. 2:335 e.v. BW) en de enquêteprocedure (art. 2:344 e.v. BW). In deze cursus worden de kenmerken en voor- en nadelen van beide procedures besproken. Tevens wordt getracht een antwoord te formuleren op de onvermijdelijke vraag welke procedure het meest geschikt is om aandeelhoudersgeschillen te beslechten.

In de cursus wordt eveneens aandacht besteed aan het Voorontwerp ‘Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure’ uit augustus 2019. Dit Voorontwerp heeft tot doel zowel de geschillenprocedure als de enquêteprocedure beter toe te rusten voor de beslechting van aandeelhoudersgeschillen.

Datum Deze cursus wordt verplaatst naar het najaar
Ontvangst nader te bepalen
Tijd nader te bepalen
Plaats nader te bepalen
Cursusprijs

€ 325,- vrijgesteld van BTW, inclusief digitaal cursusmateriaal

Studiepunten

3 NOvA-punten. KNB- en MfN-punten op aanvraag.

Doelgroep

advocaten

Didactiek

Hoorcollege met gelegenheid tot het stellen van vragen.

Docenten

mr. dr. F. Veenstra

Type cursus Verdiepingscursus

Laatst gewijzigd:19 maart 2020 12:38