Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of LawActueelNewsNews Archive

RUG-Gaswinningscongres: Versterken en vergoeden binnen het aardbevingsgebied

18 april 2017

Op woensdag 19 april a.s. vindt het RUG-Gaswinningscongres ‘Versterken en vergoeden in het aardbevingsgebied’ plaats. Het doel van dit congres is om lokale, provinciale en landelijke bestuurders, technici, aannemers, ingenieurs, woningbouwcorporaties en juristen samen te brengen. De problematiek rondom versterking en vergoeding binnen het aardbevingsgebied wordt zowel vanuit natuurwetenschappelijk, technisch als juridisch perspectief benaderd en besproken middels onder andere de volgende vraagpunten:

Totstandkoming en rol Contourenkaart

Voor het bepalen van wel of geen schade ten gevolge van bodembeweging speelt de Contourenkaart uit de NPR 9998 (zie hieronder) een belangrijke rol. Welke instanties hebben aan de hand van welke criteria die kaart samengesteld? Zal de Contourenkaart een rol spelen bij het vaststellen van het effectgebied door de rechter?

De 0,1 en 0,2 g-lijn

De Nationaal Coördinator Groningen kent bijzondere betekenis toe aan de zgn. 0,2 g-lijn van de Contourenkaart (0,1 g wil zeggen: kans op krachten die vergelijkbaar kunnen zijn met 10 x windkracht 12). Gebouwen binnen deze lijn krijgen prioriteit bij het versterken. De nieuwbouwregeling van de NAM is gekoppeld aan de 0,1 g-lijn. Deze loopt dwars door de stad Groningen. Wie heeft aan de hand van welke criteria de positionering van deze lijnen bepaald? En waarom wordt pas bij 0,2 g belasting prioriteit gegeven aan het versterken van gebouwen? Waarom valt nieuwbouw onder 0,1 g belasting buiten de nieuwbouwregeling?

De meerkosten van bouwen volgens strengere norm

In aardbevingsgebieden zal de strengere bouwnorm NPR 9998 gaan gelden. Dit betekent dat bouwen boven het Groningenveld voortaan duurder is dan elders in het land. Wie is juridisch gehouden die meerkosten betalen? Het Burgerlijk Wetboek verplicht de mijnbouwexploitant kosten ter voorkoming van schade aan bestaande gebouwen te vergoeden. Blijft die regel onverminderd van kracht als de NPR 9998 geldend recht is in het Bouwbesluit?

Een onafhankelijk Schade- en Versterkingsfonds

De regie van de vergoedings- en versterkingsoperatie is op dit moment niet in handen van een instantie die volledig los staat van de mijnbouwexploitanten Energie Beheer Nederland (lees: de staat) en NAM . Hierdoor is het draagvlak en het vertrouwen onder justitiabelen in Groningen gering zo niet afwezig . Kan een Onafhankelijk Schade- en Versterkingsfonds hierin verandering brengen?

De Rijksuniversiteit Groningen hecht veel waarde aan het ondersteunen en helpen ontwikkelen van de regio waarin zij is gevestigd. De aardbevingsproblematiek is een van de actuele uitdagingen waar de regio voor staat. Als juridische faculteit dragen wij op onafhankelijke manier bij aan het publieke debat. De organisatie van dit congres is daar een concreet voorbeeld van. Vanuit de Faculteit Rechtsgeleerdheid is de organisatie in handen van Prof. Mr. Jan Brouwer, Prof. Mr. Herman Bröring en Prof. Mr. Fokko Oldenhuis.

Contourenkaart NPR 9998
Contourenkaart NPR 9998

NPR 9998

In het MeerJarenProgramma (2017-2021) van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) wordt de beleidskeuze gemaakt dat de NederlandsePraktijkRichtlijn (NPR)9998, zoals die geldt op het moment van de start van het inspectieprogramma in een gebied of sector, het kader is voor het inspecteren, beoordelen en vaststellen van de versterkingsmaatregelen. In de nieuwbouwregeling van de NAM wordt evenwel als grens voor een financiële bijdrage 0,1 g van de contourkaart aangehouden.

Voor het onderdeel constructieve veiligheid van gebouwen zijn inmiddels diverse stappen gezet om het aardbevingsrisico te kunnen beheersen. Zo heeft het kabinet een aantal uitgangspunten bepaald voor persoonlijke veiligheid in en rond gebouwen. Om te beginnen de norm voor een individueel risico van 10-5 voor het gecombineerde risico als gevolg van instorting en vallende objecten. Deze norm is technisch uitgewerkt in de NPR. Voor bestaande woningen is de norm van 10-4 acceptabel mits deze binnen maximaal vijf jaar versterkt worden tot 10-5, en woningen met een groter risico dan 10-4 moeten met voorrang worden versterkt. Daarnaast is er een berekeningsmethodiek voor het maatschappelijk veiligheidsrisico, waarmee kan worden ingezoomd op gebouwen en locaties in het aardbevingsgebied waar veel mensen tegelijk samenkomen.

Contourenkaart rondom stad Groningen
Contourenkaart rondom stad Groningen

Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:08 januari 2019 08:04

Meer nieuws