Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive Geoorloofde en Ongeoorloofde Concernstructuren

Symposium Geoorloofde en Ongeoorloofde Concernstructuren

Wanneer:vr 11-10-2019 12:30 - 16:30
Waar:Van Swinderenhuys in Groningen
Logo NOvA 3 punten

De curator wordt steeds vaker geconfronteerd met vennootschapsstructuren die niet alleen een efficiënte afwikkeling van het faillissement van de schuldenaar bemoeilijken, maar die de curator ook voor andere complexe vragen plaatsen. Die vragen hangen samen met de vermogensstructuur waarin de failliete onderneming betrokken is. Dit symposium ging in op deze vragen.

In een aantal bekende faillissementen zoals DA, McGregor en Icon Yachts waren belangrijke vermogensbestanddelen zoals de IE-rechten van de failliete onderneming bij een andere gelieerde vennootschap geplaatst. Dit type concernstructuren heeft niet alleen een drukkend effect op de waarde van de failliete onderneming bij een mogelijke doorverkoop, maar leidt er bovendien toe dat de macht over het lot van de onderneming in handen van de desbetreffende concernvennootschap ligt. Ook gangbaar zijn ondernemingsstructuren waarbij de verliezen bij de ene vennootschap vallen en de winsten aan de andere vennootschap(pen) toevloeien.

tasjes en badges

Het geval Comsys/Van den End q.q. vormt hiervan een goed voorbeeld. Van dit kaliber zijn ook de personeels-bv’s, die dikwijls geen of nauwelijks verhaalsvermogen hebben terwijl ze als werkgever in beginsel exclusief aansprakelijk zijn voor alle verplichtingen die samenhangen met de arbeidsovereenkomsten waarvan ook de andere concernvennootschappen profijt hebben. Het is de vraag of het juridisch instrumentarium voldoende toegerust is om in de geschetste situaties een oplossing te bieden. De hamvraag is waar de grens ligt tussen geoorloofde en ongeoorloofde concernstructuren.

Vragen die raken aan het leerstuk van schuldeisersbenadeling, vereenzelviging, waardemaximalisatie in faillissement, maar ook beroepsethiek zullen tijdens dit symposium aan bod komen. Het vraagstuk zal vanuit verschillende disciplines worden belicht door een rijkgeschakeerd panel van sprekers.

PO-punten

Voor uw deelname aan dit symposium kunt u 3 PO-punten van de NOvA ontvangen.

Deelnemersbijdrage

Voor uw deelname aan dit congres vragen we u een bijdrage van:

  • € 120 zonder PO-punten en
  • € 200 met PO-punten.

Foto- en video-opnamen

Tijdens het congres kunnen foto- of video-opnamen gemaakt worden. U stemt in met deze opnames wanneer u zich inschrijft voor het symposium.