Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive Symposium Naar een verbeterde vastgoedketen

Programma

Naar een verbeterde vastgoedketen
Datum: Dinsdag 18 november 2014
Tijd: Van 12:15 uur tot 17:00 uur
Plaats: 7AM, Buitenhof 47, 2513 AH Den Haag

Programma

12.15 – 13.00 Ontvangst met broodjeslunch

13.00 – 13.10   Opening door prof. mr. dr. L.C.A. Verstappen

13.10 – 13.45   Bijdrage van prof. dr. ir. A.J. van der Vlist
Financiële en economische aspecten van executieveilingen van onroerend goed
Deze bijdrage richt zich op de financiële en economische consequenties van executieveilingen, oftewel de gedwongen openbare verkoop van woningen om openstaande vorderingen van de hypotheekhouders te voldoen. Enerzijds is een executieveiling een persoonlijke tragedie waarbij het huishouden gedwongen dient te verhuizen, daarbij veelal achterblijvend met een hoge restschuld. De executieveiling is daarmee naast een persoonlijke tragedie ook een financiële strop. Onderzoek voor de VS wijst uit dat huishoudens die in een executieveiling geraken in een eerder stadium voor meer geld de woning gekocht hebben. Uit onderzoek blijkt voorts dat deze huishoudens de professionele handelaren overbieden. Naast een financiële consequentie voor het individuele huishouden, heeft een executieveiling vanwege de prijsschok economische consequenties voor de lokale woningmarkt. In deze bijdrage wordt een samenvatting gegeven van recent onderzoek naar executieveilingen.

13.45 – 14.20   Bijdrage van mr. dr. F.J. Vonck
Ondoorzichtige en onredelijke vastgoedconstructies en de reactie van het recht
Het tweede onderdeel zoomt in op een aantal elementen in hedendaagse vastgoedconstructies ten aanzien waarvan veelal wordt gevonden dat deze ondoorzichtig en/of onredelijk zijn. Een voorbeeld is de soms in erfpachtvoorwaarden voorkomende bepaling, die de erfverpachter de gelegenheid biedt om van tijd tot tijd eenzijdig de canon te wijzigen. Dergelijke bepalingen hebben tot gevolg dat de gerechtigden tot deze erfpachtrechten niet goed in staat zijn hun positie over te dragen aan een derde; de vrijheid van de erfverpachter leidt tot een onzekere rechtspositie voor de aspirant-rechtsopvolgers en hun financiers. Het is de vraag in hoeverre ons rechtssysteem de redelijkheid van aan onroerend goed verbonden voorwaarden borgt en zou moeten borgen. Is het bijvoorbeeld gewenst om het bereik van titel 6.5.3 BW (algemene voorwaarden) uit te breiden; biedt de corrigerende werking van de redelijkheid en billijkheid voldoende bescherming? Etcetera.

14.20 – 14.55 Bijdrage van prof. mr. dr. W. Burgerhart
Belastingheffing in de vastgoedketen
In het derde onderdeel staat de belastingheffing centraal. Het rechtsverkeer in onroerende zaken kan verschillende belastbare feiten oproepen. De aanknopingspunten voor de verschillende heffingswetten zijn doorgaans vanuit historisch perspectief goed te verklaren, maar verdienen wellicht heroverweging en in ieder geval een kritisch onderzoek. Verweven met deze invalshoek is de vraag naar het nut en de noodzaak van belastingheffing in de vastgoedketen. Hoe ziet de verhouding tussen omzet en kostprijs er voor deze heffingen uit, en – zeker in de afgelopen jaren van groot belang – in hoeverre belemmert de belastingheffing in de vastgoedketen het economische verkeer in onroerende zaken.

14.55 – 15.15   Pauze

15.15 – 15.50   Bijdrage van prof. mr. dr. ir. J.A. Zevenbergen
Informatiestromen rond vastgoed
Dit vierde onderdeel zoomt in op de informatie die beschikbaar is met betrekking tot vastgoed en de wijze waarop die beschikbaar wordt gesteld aan het publiek. Centraal staat de vraag in hoeverre het mogelijk is deze informatieverstrekking te verbeteren, met het oog op een efficiënter rechtsverkeer in registergoederen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de wenselijkheid van een ‘elektronisch woningdossier’. En wat is in zo’n geval het vertrouwen dat mag worden ontleend aan dit dossier? Wie kan worden aangesproken wanneer informatie onjuist of onvolledig is weergegeven?

15.50 – 16.25   Bijdrage van prof. mr. dr. L.C.A. Verstappen
Het proces van overdracht en hypotheekverlening
Het vijfde onderdeel handelt over de verschillende functies en de verschillende actoren in het proces van een reguliere overdracht van een woning en de veelal daarbij behorende hypotheekvestiging. Op welke wijze worden de belangen van de consument op adequate wijze behartigd in deze vastgoedketen? Wie is waarvoor verantwoordelijk en hoe kan de consument zijn verhaal halen als er iets verkeerd is gegaan? De rol van de makelaar, de hypotheekbank, de financiële adviseur, de notaris en het Kadaster komen daarbij aan de orde. Kan dit proces niet eenvoudiger, efficiënter en goedkoper?

16.25 – 16.50   Plenaire discussie

16.50 – 17.00   Afsluiting door prof. mr. dr. L.C.A. Verstappen

Laatst gewijzigd:28 mei 2019 16:36