Minorstage 2 Lerarenopleiding

Faculteit Lerarenopleiding
Jaar 2021/22
Vakcode ULOB0310
Vaknaam Minorstage 2 Lerarenopleiding
Niveau(s) facultaire minor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 10
Rooster Drie werkdagen per week, planning in overleg met stageschool. Niet op woensdag (gereserveerd voor instituutsactiviteiten)

Uitgebreide vaknaam Minorstage 2 Lerarenopleiding
Leerdoelen We gaan opnieuw na of de student de leerdoelen van Minorstage 1 beheerst: die vormen de basis.
De student kan daarnaast binnen het onderwijs aan de onderbouw van het havo/vwo, alsmede binnen het vmbo-tl:
• de eigen visie op het schoolvak formuleren en toelichten
• de les efficiënt organiseren
• duidelijke en inhoudelijk correcte uitleg van de leerstof geven
• leerlingen activeren in de les
• werken in samenspreek met collega’s, ouders en andere betrokkenen
• de eigen visie op het docentschap formuleren en toelichten
• de rol en verantwoordelijkheid van docent aanvaarden, afspraken nakomen en initiatief nemen
• planmatig en navolgbaar werken aan de eigen ontwikkeling
Omschrijving Tijdens deze beroepskwalificerende stage wordt de student op de school in staat gesteld te werken aan de doelstellingen zoals hierboven omschreven. Dit betekent onder meer dat de student in staat wordt gesteld om een substantiële hoeveelheid lessen (ook online lessen) zelfstandig voor te bereiden en te verzorgen. Daarnaast krijgt de student de gelegenheid om mee te draaien in de schoolorganisatie.
Minorstage 2 wordt ondersteund door intervisieactiviteiten op de school of op het opleidingsinstituut. Vanuit het instituut wordt de stage daarnaast ondersteund met werkcolleges en opdrachten.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm Intervisie, Opdrachten, Stage
Toetsvorm
(Beoordelingsgesprek op grond van bekwaamheidsdossier)
Vaksoort Educatieve Minor
Coördinator drs. S. Tuenter
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden Toegelaten tot de Educatieve Minor
Opmerkingen Vakcoördinator: drs. Saskia Tuenter (s.tuenter@rug.nl)

Aanmelden? Dat kan tot 1 juni door je in te schrijven voor de 4 vakken van de Eduactieve Minor. Zie ook onze website: https://www.rug.nl/gmw/lerarenopleiding/onderwijs/aanmelding-lerarenopleiding
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Econometrics and Operations Research/EOR  (minor Educatie Wiskunde) 3 semester I b verplicht
Educatieve Minor - semester I b verplicht
Minor Educatie Aardrijkskunde FRW 3 semester I b verplicht