Minorstage 1 Lerarenopleiding

Faculteit Lerarenopleiding
Jaar 2021/22
Vakcode ULOB0210
Vaknaam Minorstage 1 Lerarenopleiding
Niveau(s) facultaire minor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 10
Rooster Drie werkdagen per week, planning in overleg met stageschool. Niet op woensdag (gereserveerd voor instituutsactiviteiten)

Uitgebreide vaknaam Minorstage 1 Lerarenopleiding
Leerdoelen De student kan binnen het onderwijs aan de onderbouw van het havo/vwo, alsmede binnen het vmbo-tl:
• een duidelijke instructie geven
• duidelijk communiceren met leerlingen
• zorgen voor een veilig en stimulerend pedagogisch klimaat
Omschrijving De student maakt kennis met het onderwijs en het beroep door, drie dagen per week stage te lopen op een school voor voortgezet onderwijs. De student wordt daarbij begeleid door een vakcoach; een ervaren docent van de school die meestal hetzelfde schoolvak geeft. Tijdens de stage observeert de student lessen, interviewt leerlingen en docenten, bereidt zelf lessen (ook online lessen) voor en staat (aanvankelijk onder begeleiding) voor de klas en/of voert online onderwijs uit. Daarnaast neemt de student deel aan intervisie met medestudenten op de school of op het opleidingsinstituut. De stageactiviteiten worden op het instituut ondersteund met praktische trainingen, werkcolleges en opdrachten. De resultaten van alle activiteiten slaat de student op in een elektronisch bekwaamheidsdossier. Op grond van dit dossier vindt voor half november een beoordelingsgesprek plaats. Dit gesprek mondt uit in een advies voor de vervolgfase.
De student heeft na afloop van de schoolstage en ondersteunende instituutsactiviteiten een gefundeerd antwoord op de vragen: is het onderwijs en het beroep van leraar iets voor mij? Vinden mijn beoordelaars (op school en instituut) dat ik in potentie geschikt ben voor het leraarsberoep? Verwachten mijn beoordelaars dat ik in staat ben om de beroepskwalificerende stage (Minorstage 2) positief af te ronden?
Uren per week variabel
Onderwijsvorm Intervisie, Opdrachten, Stage, Werkcollege, Workshops, Zelfstudie
Toetsvorm
(Beoordelingsgesprek op grond van bekwaamheidsdossier)
Vaksoort Educatieve Minor
Coördinator drs. S. Tuenter
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden Algemene voorwaarden voor toelating tot de Educatieve Minor:
- je staat ingeschreven voor een bacheloropleidingen (zie tabel op de website: https://www.rug.nl/gmw/lerarenopleiding/onderwijs/educatieveminor/aanmelding/
- je hebt van deze opleiding op 15 september (naar verwachting) ten minste 90 EC behaald*
- je hebt van deze opleiding op 15 september (naar verwachting) je propedeuse behaald
*Doe je een opleiding bij de Faculteit der Letteren, dan is 80 EC vakinhoud voldoende.
Als je vragen hebt over de toelatingsprocedure tot de Educatieve Minor van je keuze, neem dan contact op met je studieadviseur.
Opmerkingen Vakcoördinator: drs. Saskia Tuenter (s.tuenter@rug.nl)

Aanmelden? Dat kan tot 1 juni door je in te schrijven voor de 4 vakken van de Eduactieve Minor. Zie ook onze website: https://www.rug.nl/gmw/lerarenopleiding/onderwijs/aanmelding-lerarenopleiding
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Econometrics and Operations Research/EOR  (minor Educatie Wiskunde) 3 semester I a verplicht
Educatieve Minor - semester I a verplicht
Minor Educatie Aardrijkskunde FRW 3 semester I a verplicht