Statistiek 2

Faculteit Medische Wetenschappen / UMCG
Jaar 2021/22
Vakcode BWB221
Vaknaam Statistiek 2
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5

Uitgebreide vaknaam Statistiek 2
Leerdoelen Hoorcolleges (24), practica (20) en tentamen (3)
coördinator dr. H.J. de Poel
docent(en) dr. H.J. de Poel
doelstelling De student verwerft kennis en begrip met betrekking tot een aantal in de Bewegingswetenschappen veel voorkomende statistische
(basis-) methoden en technieken, weet deze toe te passen met behulp van een aantal veelgebruikte softwarepakketten (bijv. SPSS, R) en weet resultaten van dergelijke methoden te interpreteren alsmede overzichtelijk en adequaat te rapporteren in een wetenschappelijk verslag.
Omschrijving Samenhang:
Deze cursus bouwt voort op de kennis en vaardigheden opgedaan in de cursussen ‘inleiding methodologie en statistiek’ (bwb116), installatie/microfoon/computer (bwb112) en ‘wiskunde’ (bwb123).

Omschrijving:
In de cursus maakt de student voor het eerst kennis met multivariate statistische methoden: Voortbouwende op reeds bestaande kennis vanuit installatie/microfoon/computer (m.n. m.b.t. correlatie), wordt enkelvoudige regressie behandeld en vervolgens meervoudige regressie; logistische regressie; schaalanalyse; en exploratieve en confirmerende factoranalyse. De leerstof in de literatuur biedt de theoretische alsmede toepassingsgerichte achtergronden bij deze technieken, welke worden toegepast en geoefend in practicumopdrachten. De hoorcolleges geven verdere toelichting op leerstof en theorie a.d.h.v. interpretatie m.b.t. de in de practicumopdracht toegepaste analyses. Het tentamen beslaat een toetsing van de gehele leerstof (dus ook leerstof uit de literatuur die niet direct is behandeld in de colleges). Daarnaast wordt in een praktische opdracht (survey) data geanalyseerd aan de hand van de geleerde statistische technieken, en worden deze onderzoeksresultaten gerapporteerd in een wetenschappelijk verslag. Dit verslag wordt in tweetallen gemaakt.
Uren per week
Onderwijsvorm hoor- en werkcolleges en practica
Toetsvorm schriftelijk tentamen en opdracht
(De 5 Ec worden slechts toegekend indien èn opdracht voldoende is èn het tentamencijfer ≥ 5.5)
Vaksoort Bachelor
Coördinator dr. H.J. de Poel
Docent(en) dr. H.J. de Poel
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Discovering statistics using IBM SPSS Statistics. Sage Publications Ltd. 5th edition. Field A. (2017)
Klapper, beschikbaar vanaf begin cursus en verkrijgbaar via www.uorder.nl
Entreevoorwaarden Voorwaarde voor deelname aan dit vak is een voldoende beheersing van de stof die is behandeld in de vakken Inleiding methodologie en statistiek 1 (bwb126) en Statistiek 1 (bwb112)
Opmerkingen Het boek van Field wordt ook gebruikt bij Statistiek 1 en Statistiek 3
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BCs Bewegingswetenschappen 2 semester II b verplicht