Wiskunde voor Bewegingswetenschappen

Faculteit Medische Wetenschappen / UMCG
Jaar 2021/22
Vakcode BWB123
Vaknaam Wiskunde voor Bewegingswetenschappen
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5

Uitgebreide vaknaam Wiskunde voor Bewegingswetenschappen
Leerdoelen De student leert op academisch niveau te denken over wiskundige vraagstukken en deze toe te passen op bewegingswetenschappelijke vraagstukken.
Omschrijving Samenhang
Wiskundige basiskennis is nodig voor het volgen van andere vakken binnen de beta lijn. Voor inleiding programmeervaardigheden (bwb124) is matrix algebra belangrijk. Meetkunde en calculus zijn komen aan bod bij Biomechanica (bwb101). Tijdens bewegingsanalyse (bwb219) komen differentiaal vergelijkingen terug.
De gekozen structuur leidt studenten op tot het zelfstandig aanpakken van wiskundige opgaven in bewegingswetenschappelijke context. De deeltoetsen en verplichte werkcolleges begeleiden de studenten in deze fase richting het zelfstandig leren omgaan met moeilijke opgaven zoals zij die later mogelijk tegen zullen komen.

Omschrijving
De wiskunde vindt van oudsher zijn belangrijkste toepassingsgebied in de natuurkunde. Van veel recentere tijd is het gebruik van wiskundige modellen en technieken in de Bewegingswetenschappen. Kennis van de wiskundige technieken is voor studenten in deze discipline van groot belang. Hierbij ligt de nadruk op de praktische bruikbaarheid van de wiskunde binnen het eigen vakgebied. In deze cursus worden behandeld:
- inleiding in de wiskunde
- meetkunde
- funkties
- calculus
- matrix algebra
Uren per week
Onderwijsvorm hoor- en werkcolleges
(Aanwezigheid tijdens werkcolleges is verplicht.)
Toetsvorm schriftelijk tentamen
(Schriftelijk tentamen, bestaande uit twee deeltoetsen.)
Vaksoort Bachelor
Coördinator dr. R.J.K. Vegter
Docent(en) dr. R.J.K. Vegter
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Wiskunde in Beweging T. de Haan VU A'dam 978-90-804070-2-2

PDF documenten en toetsen via Nestor
Entreevoorwaarden
Opmerkingen De instaptoets en de werkcolleges zijn voor iedereen verplicht. Één keer afwezigheid wordt toegestaan; bij meerdere absentie volgt uitsluiting van het tentamen.
Er zijn twee deeltoetsen, die samen één eindcijfer geven. De herkansing bestaat uit 1 tentamen.
De resultaten van de afzonderlijke deeltoetsen blijven niet staan voor het volgend jaar.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BCs Bewegingswetenschappen 1 semester I b verplicht