Kwalitatieve onderzoeksmethoden

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2020/21
Vakcode SOBA222
Vaknaam Kwalitatieve onderzoeksmethoden
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a (LET OP: Met dit vak ben je zeker ELKE WEEK 1,5 dag in de week bezig. Bedenk dus goed van tevoren of je echt tijd hebt voor dit vak!)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Kwalitatieve onderzoeksmethoden
Leerdoelen Het doel van dit vak is om studenten kennis te laten maken met de grondbeginselen van kwalitatief onderzoek, als ook met specifieke kwalitatieve methoden van dataverzameling en met name de Thematische Analyse. Daarnaast is het doel om studenten te laten oefenen met deze wijze van onderzoek doen en hen te laten reflecteren op de wetenschappelijke kwaliteit van het geleverde werk.
Omschrijving Na afloop van de cursus kunnen succesvolle studenten:

1. kenmerkende verschillen tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek uiteenzetten en vervolgens beredeneren in welke omstandigheden een kwalitatieve onderzoeksstrategie een geschikte aanpak is;

2. de rol van theorie en ethische aspecten in kwalitatief onderzoek beschrijven en toepassen in eigen onderzoek;

3. uiteenzetten op basis van welke gronden participanten voor kwalitatief onderzoek kunnen worden geselecteerd;

4. de kenmerken, voor-en nadelen en praktische consequenties ten aanzien van van kwalitatieve dataverzamelingsmethoden (met name semigestrucureerde interviews) beschrijven;

5. een interviewschema op basis van theorie opstellen en correct toepassen; en een codeerschema voor kwalitatieve data op basis van theorie opstellen en toepassen met behulp van het software programma Atlas.ti, inclusief het vaststellen van de intercodeerbetrouwbaarheid;

6. correct en helder verslag doen van een klein zelf opgezet en uitgevoerd kwalitatief onderzoek waarin een Thematische Analyse wordt uitgevoerd;

7. kwaliteitscriteria ter beoordeling van kwalitatief onderzoek uiteenzetten en deze criteria bediscussiëren ten aanzien van eigen onderzoek.
Uren per week 4
Onderwijsvorm computerpracticum, hoorcollege
(Er zullen twee bijeenkomsten per week zijn. Studenten bereiden vragen of opdrachten voor aan de hand van voor te bereiden stof en bespreken die met elkaar en de docent in het college. Daarnaast zijn er practica Atlas.ti.)
Toetsvorm verslag
(De toetsing bestaat uit een onderzoeksrapport, met daarbij behorend een aantal producten die ingeleverd moeten worden (zoals een interviewschema, codeboek en codeerwerk).)
Vaksoort bachelor
Coördinator M. van Gerner-Haan, PhD.
Docent(en) M. van Gerner-Haan, PhD.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Qualitative Research Methods (2020) Hennink, M., Hutter, I. and Bailey, A. 9781473903913 ca. €  38,50
Entreevoorwaarden Dit vak behoort tot de leerlijn Methoden en Technieken (M&T) in de bacheloropleiding van Sociologie. Tot nu toe hebben sociologiestudenten vooral kwantitatieve methoden en technieken besproken en geleerd in de M&T vakken. Alleen bij Methodologie & Dataverzameling I is kwalitatief onderzoek kort aan de orde geweest. Er is daarom weinig tot geen vereiste voorkennis voor het vak vereist.
Opmerkingen In dit vak wordt gewerkt in groepen. Tussentijds stoppen is niet mogelijk omdat je daarmee je medestudent(en) laat zitten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba sociologie  (Ba2 sociologie) 2 semester II a verplicht
Schakel sociologie 1 semester II b verplicht