Minor Misdaad en Straf

Naam Minor Misdaad en Straf
Code MIRGMISD
Faculteit Rechtsgeleerdheid
ECTS 30
Omschrijving Doelstelling: De minor beoogt een brede vorming te bieden door inzicht te verschaffen in oorzaken en achtergronden van criminaliteit en door disciplineoverstijgende kennis van middelen en mogelijkheden tot criminaliteitsbeheersing. Centraal staat daarbij inzicht in de strafrechtspleging, de tenuitvoerlegging van straffen en strafrechtelijk beleid. Studenten leren inzichten uit verschillende disciplines toe te passen op concrete maatschappelijke vraagstukken. Zij ontwikkelen een creatieve en kritische houding en de vaardigheid om op mondeling en schriftelijk heldere wijze problemen en probleemoplossingen te formuleren.

Inhoud: In deze minor Misdaad en Straf krijgen de studenten kennis van en inzicht in hoe en waarom strafwetten worden gemaakt en overtreden. Zij leren hoe door de samenleving op misdrijven en overtredingen wordt gereageerd: door politie en justitie, de bevolking, de media en de politiek. In het eerste deel van deze minor wordt in het vak Criminologie voor niet-juristen ingegaan op de vragen wat criminaliteit is, hoe het wordt verklaard en hoe het wordt voorkomen en bestreden. In het vak Inleiding Strafrecht voor Niet-juristen komen de voornaamste strafrechtelijke begrippen en regels aan de orde en in het vak Penologie voor niet-juristen wordt ingegaan op de straftoemeting, de tenuitvoerlegging en de werking van straf. Kennis van en inzicht in misdaad en straf wordt in deze minor voorts toegepast op een actueel maatschappelijk thema. In deze cyclus is dat: terrorisme en terrorismebestrijding. Dit thema wordt multidisciplinair behandeld vanuit juridisch (strafrechtelijk) en sociaal-wetenschappelijk (criminologisch) perspectief.

Eigen accenten.
Verder biedt deze minor studenten de ruimte om eigen accenten aan te brengen. Dit kan door enkele vakken naar eigen keuze te volgen. Op deze wijze kunnen studenten hun kennis van de oorzaken van criminaliteit en crimineel gedrag verdiepen door bijvoorbeeld een keuze voor het vak Recht en Psychologie of het vak Inleiding Psychiatrie voor juristen. Ook is het mogelijk om een meer algemene invalshoek te kiezen via het vak Inleiding Recht voor Niet-juristen.

15 EC minor Misdaad en Straf
Het is ook mogelijk om de minor Misdaad en Straf in een omvang van 15 EC te volgen. In dit geval dient u de volgende drie vakken uit blok 1 te behalen:
  • Criminologie voor niet-juristen (5 EC)
  • Inleiding Psychiatrie voor juristen (5 EC)
  • Inleiding Strafrecht voor niet-juristen (5 EC)

Het is niet mogelijk om een aparte 15 EC minor in blok 2 te volgen. De vakken die in blok 2 worden aangeboden zijn uitsluitend voor de studenten die hun minorruimte in een omvang van 30 EC willen invullen met vakken van de minor Misdaad en Straf.

Ingangseisen:
  • minor algemeen: geen.
  • de minor staat niet open voor uitwisselingsstudenten en rechtenstudenten.

Coördinator:Dr. M. Althoff (criminologie), telefoon: 050-3638294, e-mail: M.Althoff@rug.nl

Voor toegang tot (actuele) roosters, inschrijfregels en -instructies, jaarindeling van Rechten en meer op Vraag en Antwoord .
De hierboven weergegeven korte beschrijving van de vakken is onder voorbehoud. Raadpleeg altijd Ocasys begin augustus voor definitieve en volledige informatie.
Duur (in jaren)
Niveau(s) universitaire minor
Voertaal Nederlands

Bekijk studieprogramma (vakken)