Professioneel en Academisch Handelen

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2019/20
Vakcode WMFA17003
Vaknaam Professioneel en Academisch Handelen
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 3
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Professioneel en Academisch Handelen
Leerdoelen 1)
Teksten (Nederlands) schrijven op C1-niveau (leerlijn communicatie, schrijfvaardigheid)
2)
Zijn/haar mondelinge taalgebruik afstemmen op de doelgroep en de functie van het gesprek en gebruikt passende
terminologie (leerlijn communicatie, spreek-en presentatievaardigheid)
3)
Is zich bewust van zijn sterke en minder sterke eigenschappen, weet waar zijn interesses liggen en wat de
beroepsmogelijkheden zijn en kan van hieruit een gemotiveerde keuze maken voor de toekomst (leerlijn
beroepsoriëntatie)
4)
De principes van de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening toepassen (leerlijn attitude, ethisch handelen)
5)
Zelfstandig beslissingen nemen, ook als dit op basis van onvolledige of andere onzekere factoren moet gebeuren
(leerlijn attitude, ethisch handelen)
6)
Verantwoordelijkheid nemen voor en is zich bewust van de consequenties van het eigen handelen d.w.z. is in staat tot
zelfreflectie (leerlijn attitude, reflecteren)
7)
Kan klinisch redeneren, d.w.z. waarnemingen en interpretaties koppelen aan farmacotherapeutische kennis en
inzichten om weloverwogen farmacotherapeutische keuzes te maken en te beargumenteren (leerlijn attitude,
integratie wetenschappelijke kennis in de praktijk)
8)
Kan binnen een samenwerkingsverband verschillende rollen accepteren en is in staat om van rol te veranderen als de
situatie daarom vraagt (leerlijn attitude, samenwerken)
9)
Kan op effectieve en efficiënte wijze omgaan met zijn/haar tijd (leerlijn attitude, time-management)
10)
Voor alle leerlijnen zijn de vaardigheden in meer detail uitgewerkt en weergegeven in de stagehandleiding Farmacie
Omschrijving De cursus professioneel en academisch handelen bestaat uit een aantal onderdelen waarin drie leerlijnen centraal staan:
1. Communicatie: schrijfvaardigheid, gespreksvaardigheid en presentatievaardigheid
2. Beroepsoriëntatie
3. Attitude:
- Ethisch handelen
- Reflecteren
- Integratie wetenschappelijke kennis in de praktijk
- Samenwerken
- Time-management
De ontwikkeling van professionele en academische vaardigheden staat niet op zich, maar is geïntegreerd in het complete aanbod van
het academisch onderwijs. De cursus PAH ondersteunt de ontwikkeling van deze vaardigheden.
Professioneel en academisch handelen bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Onderwijsbijeenkomsten tijdens de stageterugkomdagen
  • Gezamenlijk onderwijs met geneeskunde
  • Bijwonen van externe bijeenkomsten (activiteiten die niet worden georganiseerd door de
opleiding maar inhoudelijk wel bijdragen aan de professionalisering en de beroepsoriëntatie van
de studenten)
  • Melden van een bijwerking i.s.m. het Lareb
  • Schrijven van zelfreflecties en leerdoelen
Uren per week
Onderwijsvorm Bijeenkomst (S), Opdracht (ASM)
(Terugkomdagen tijdens de stages: 44 uur (aanwezigheid verplicht); externe activiteiten: 18 uur (aanwezigheid verplicht); opdrachten: 22 uur)
Toetsvorm Schriftelijk tentamen (WE), Verslag (R)
(Schrijfvaardigheidstoets: Student schrijft een betoog op C1-niveau n.a.v. een actueel krantenartikel over een medisch-ethisch onderwerp. De schrijfvaardigheid wordt apart op het diplomasupplement vermeld, het portfolio wordt beoordeeld met een V of een O. Als een student een onvoldoende krijgt, dan kan hij die onderdelen die onder de maat zijn opnieuw schrijven en inleveren.)
Vaksoort master
Coördinator drs. Y. Benjamins
Docent(en) drs. Y. Benjamins ,drs. C.M. Dantuma-Wering ,prof. dr. J.G.W. Kosterink , R. van Eekeren-Buiten ,prof. dr. B. Wilffert
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Handboek farmaceutische patiëntenzorg. Achtergronden en praktijk (1e druk) Bouvy ML, Egberts ACG, De Gier JJ, De Smet PAGM 9789085621263
Stagehandleiding voor de apothekersopleiding
Entreevoorwaarden Alle vakken van het programma van het eerste jaar MSc Farmacie (‘Jaar 4’) en het Masterproject zijn ingangseisen voor dit vak. Daarnaast mag een maand voor aanvang ten hoogste 10 ECTS aan keuzevakken ontbreken.
Opmerkingen De studenten leggen een schrijfvaardigheidstoets af op C1-niveau. Studenten die dit al in de Bachelor gedaan hebben hoeven dat in de Master niet nogmaals te doen.
Verplichte aanwezigheid bij het onderwijs tijdens stageterugkomdagen, 2x bijwonen van FTOW, 1x bijwonen Medfarm-bijeenkomst, 2x deelnemen aan externe activiteiten. Bezoeken Masterdag van de KNMP
Professioneel en Academisch Handelen is de laatste cursus die de masterstudenten afronden voordat ze de arbeidsmarkt op gaan. De cursus bereidt voor op een professionele en academische houding in de beroepspraktijk.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Farmacie 3 hele jaar verplicht