Stage Apotheekorganisatie

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2021/22
Vakcode WMFA045-08
Vaknaam Stage Apotheekorganisatie
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
(Dit vak wordt meerdere keren per jaar gegeven; zie 'Rooster'. Studenten die op het punt staan om in te stromen in M3 hebben voorrang als er een wachtlijst is.)
ECTS 8
Rooster rooster.rug.nl Ia, IIa, IIb

Uitgebreide vaknaam Stage Apotheekorganisatie
Leerdoelen Aan het eind van de cursus is de student in staat om:
1. de praktijkvoering in de apotheek te beschrijven op microniveau aan de hand van een procesbeschrijving, organigram, geldstromen en relevante kengetallen, als ook een stakeholderanalyse.
2. de dynamische omgeving waarin de apotheek zich bevindt te kunnen analyseren aan de hand van bedrijfskundige modellen als het 5-krachten model van Porter en het PEST-model.
3. een SWOT-analyse voor de stage-apotheek te kunnen toepassen en hieruit een strategie voor de korte en lange termijn te kunnen formuleren. waarin duidelijk een kritische blik en eigen visie op het vak van apotheker naar voren komt.
4. het patientveiligheidsbeleid in de apotheek te kunnen beschrijven en beoordelen in het licht van geldende richtlijnen.
5. aspecten van leiderschap kunnen herkennen, benoemen en analyseren bij de stage-verlenende apotheker(s).
6. uitgevoerde opdrachten beknopt schriftelijk vast te kunnen leggen middels een verslag op Nederlands taalbeheersing niveau C1.
7. op zijn/haar communicatieve vaardigheden te reflecteren en waar nodig te verbeteren en heeft hij/zij een professionele beroepshouding.
Omschrijving Stage Apotheekorganisatie is een vak waarbij de student gedurende 5 weken, 3 dagen per week stage loopt in een openbare apotheek. Op de maandag en vrijdag worden er 'terugkomdagen' georganiseerd en krijgen studenten diverse (gast)colleges over alle aspecten die met apotheekorganisatie te maken hebben. Er wordt op micro-niveau (organisatie van de apotheek, financien, kengetallen en SWOT), meso-niveau (5-krachten model van Porter: competitieve krachten die van invloed zijn op de apotheek) en macro-niveau (demografische ontwikkelingen, visie en beleid overheden, instituten, budget zorgverzekeraar/VWS) ingezoomd. De student moet verschillende opdrachten uitvoeren in de apotheek en wordt uitgedaagd na te denken over een toekomststrategie voor zijn/haar stageapotheek. Het eindresultaat is een strategiedocument en een portfolio met verschillende uitgewerkte opdrachten.

In het CanMeds model 'farmaceutische deskundigheid' worden zes competentiegebieden onderscheiden. In stage AO komen de volgende aan bod:
- samenwerking
- maatschappelijk handelen
- communicatie
- leiderschap & organisatie.
Uren per week
Onderwijsvorm Bijeenkomst (S), Hoorcollege (LC), Opdracht (ASM), Practisch werk (PRC)
(Stage: 60 uur (aanwezigheid verplicht); terugkomdagen (interactieve bijeenkomsten): 50 uur hoorcollege, 14 uur bijeenkomst(aanwezigheid verplicht); 50 uur portfolio; 50 uur strategiedocument)
Toetsvorm Opdracht (AST), Practisch werk (PR)
(Zie OPMERKINGEN voor de berekening van het eindcijfer.)
Vaksoort master
Coördinator drs. E.C. Weening
Docent(en) drs. Y. Benjamins ,prof. dr. A.J. Groen ,drs. E.C. Weening
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Handboek farmaceutische patiëntenzorg. Achtergronden en praktijk (1e druk) Bouvy ML, Egberts ACG, De Gier JJ, De Smet PAGM 9789085621263
Stagehandleiding Masteropleiding Farmacie (jaarlijkse update) Y. Benjamins
Entreevoorwaarden Farmaceutische Patientenzorg (voorheen Gedrag en Communicatie) is een ingangseis.
Dit vak is een ingangseis voor alle vakken van het programma van het derde jaar MSc Farmacie (”Jaar 6”).
Opmerkingen 30% oordeel stagebegeleider; 35% beoordeling portfolio; 35% beoordeling strategiedocumen. Alle onderdelen moeten hoger dan 5,5 zijn. Er mogen maximaal twee dagdelen aan colleges en/of 1 stagedag gemist worden.
Vakcapaciteit: 30
Voor de gemiste colleges moet altijd een vervangende opdracht gemaakt worden.

Aangepast LW 011221
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Farmacie 1 hele jaar verplicht
Wordt meermaals per jaar gegeven: - semester I a -
Wordt meermaals per jaar gegeven: - semester II a -
Wordt meermaals per jaar gegeven: - semester II b -