Medische technologie en maatschappij

Dit is een conceptversie. De vakomschrijving kan nog wijzigen, bekijk deze pagina op een later moment nog eens.

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2018/19
Vakcode WLB07054
Vaknaam Medische technologie en maatschappij
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Medische technologie en maatschappij
Leerdoelen Vaardigheden:
De student kan:
1. de verwevenheid van wetenschappelijke, technologische en maatschappelijke veranderingen in verschillende domeinen in de gezondheidszorg in kaart brengen.
2. gewogen bijdrage leveren aan ethische discussies over medische technieken of domeinen in de gezondheidszorg.
3. reflecteren op de verantwoordelijkheid van de eigen beroepsgroep in de omgang met morele en sociale veranderingen in de gezondheidszorg

Kennis:
De student kan:
4. Principes & richtlijnen uit de medische ethiek en uit de onderzoeksethiek onderscheiden, beschrijven, toelichten en toepassen.
5. Op grond van literatuur- en veldonderzoek inzicht krijgen in de sociale & morele implicaties van technologie in een zorgsetting m.b.v. techniekfilosofische kaders en dit kunnen toepassen.
6. Ethische aspecten van de inzet van medische technieken herkennen.
7. Belangrijkste wetenschapsfilosofische theorieën onderscheiden en beschrijven

Gedrag:
8. Zijn/haar overtuigingen inzichtelijk maken in discussies en mondelinge presentatie.
9. Openstaan voor de overtuigingen van anderen en de daarbij horende argumenten kunnen wegen.
Omschrijving In deze cursus maken studenten kennis met de gezondheidszorg als maatschappelijk veld en met de ethische vragen die daar spelen. In de gezondheidszorg wordt veel wetenschap en technologie ingezet. Eerste oogmerk is het verbeteren van de gezondheidstoestand van mensen. Technologie is echter niet neutraal. Voortplantingstechnologie bijvoorbeeld kan onvruchtbare koppels helpen, tegelijk zorgt het voor medicalisering van de kinderwens. Iedere inzet van technologie draagt een moreel script in zich dat door maatschappelijke en culturele omstandigheden wordt versterkt of tegengewerkt. In de cursus wordt voor specifieke gebieden, zoals bijvoorbeeld kindergeneeskunde, levenseinde, genetica, bekeken wat de vooronderstellingen, scenario’s en waarden zijn. Daarnaast wordt aandacht besteed aan wetenschapsfilosofische vragen zoals de vragen, wat is wetenschap, en hoeveel zekerheid kan het ons verschaffen? Verder uitdrukkelijk aandacht voor onderzoek met mensen en regelgeving daaromtrent. Dit alles in de context van wat goede morele argumenten zijn.
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Werkcollege (T)
(hoorcolleges 14 u, (verplicht), werkcolleges 2u (verplicht), presentatie 6 u)
Toetsvorm Meerkeuze toets (MC), Presentatie (P)
(50% meerkeuzetentamen, 50% presentatie. Beide onderdelen moeten hoger dan een 5,5 zijn.)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. E.L.M. Maeckelberghe
Docent(en) Gastdocent(en) ,dr. E.L.M. Maeckelberghe
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Leerboek medische ethiek (Studie)boek, 4e druk. (uitgever Bohn Stafleu van Loghum)
PS korting bij 10 of meer stuks
H.A.M.J. ten Have, R.H.J. ter Meulen, E. van Leeuwen
Entreevoorwaarden Er zijn geen verplichte entreevoorwaarden. Het vak veronderstelt basiskennis uit het eigen vakgebied.
Het vak wordt vaak gevolgd door/bereidt voor op het mastervak Technology and the Ethics of research waar de hier behaalde leerdoelen als voorkennis gevraagd worden.
Opmerkingen Naast de power point presentatie tijdens het werkcollege maakt iedere student een verslag van de bespreking dat meer bevat dan uitsluitend een schriftelijke weergave van het besprokene. De student wordt beoordeeld op de presentatie en op de schriftelijke uitwerking. De student moet zelf geschikte literatuur zoeken voor de presentatie. Daarbij moeten ze gebruik maken van de lijst met aanbevolen tijdschriften op nestor.
Capaciteit: 40 studenten

Alle colleges zijn verplicht. Bij afwezigheid moet een vervangende opdracht worden gemaakt.

Vanwege overlap mag Medische Technologie & Maatschappij niet worden opgenomen in hetzelfde bachelorstudieprogramma als Wetenschap, Techniek, Ethiek & Maatschappij (WLB07023). Studenten die willen overstappen van BMT naar een andere major dienen hierover contact op te nemen met de Examencommissie.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc LS&T: Major Biomedische Technologie (cohort 2016 en 2017) 2 semester II b verplicht