Fysiologische ecologie research

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2019/20
Vakcode WLB07039A
Vaknaam Fysiologische ecologie research
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Fysiologische Ecologie van planten en microalgen research
Leerdoelen Kennis en begrip:
1. Kunnen beschrijven van de opname- en assimilatieprocessen van de belangrijkste nutriënten in planten.
2. Kunnen beschrijven hoe planten en mariene microalgen zich fysiologisch en morfologisch aanpassen aan veranderingen in de fysische, chemische en biologische omstandigheden waarin ze verkeren.
3. Kunnen interpreteren van fysiologische en morfologische kenmerken van planten en microalgen en uitleggen waaraan dit een aanpassing is.
4. Samenvatten en kritisch evalueren van experimentele data.

Vaardigheden en vorming:
5. Het kritisch kunnen interpreteren van onderzoek en gegevens zoals gepubliceerd in de wetenschappelijke literatuur.
6. Het in redelijke zelfstandigheid m.b.v. gegevens uit de literatuur opstellen van een toetsbare hypothese.
7. Het met geringe hulp opzetten en uitvoeren van experimenten met tot doel geformuleerde hypotheses te toetsen.
8. Het toepassen van geavanceerde plantenfysiologische technieken en de resultaten statistisch verantwoord verwerken.
9. Wetenschappelijk presenteren en rapporteren van fysiologische experimenten.
Omschrijving In deze research cursus wordt speciale aandacht besteed aan de manier waarop planten en mariene microalgen reageren op en zich aanpassen aan hun fysische, chemische en biologische omgeving. Tijdens de cursus worden werkcolleges gehouden over nutriëntenhuishouding, waterhuishouding, fotosynthese, fysiologische en morfologische aanpassingen aan stress en over de fysiologische en morfologische gevolgen van interacties met andere organismen. Tijdens de werkcolleges worden korte individuele opdrachten gegeven en deze worden plenair besproken. Er wordt een overzicht gegeven van het actuele ecofysiologische onderzoek naar planten en microalgen binnen GELIFES. De projecten die vervolgens gedurende ca. 4 weken in tweetallen uitgevoerd gaan worden, zijn gelieerd aan het actuele onderzoek. Er kan worden gekozen uit verschillende onderwerpen die te maken hebben met de aanpassingsmechanismen van planten en mariene microalgen aan veranderende omstandigheden in het terrestrische en mariene milieu. Aan het eind van de cursus worden de resultaten van de projecten zowel mondeling als schriftelijk gepresenteerd.
De cursus sluit aan bij de 1ste jaars cursus Fysiologie van Planten en Micro-organismen en de 2de jaars cursus Systeemecologie. In de cursus komen o.a. aan de orde: de aanpassingen van planten aan stress-volle omstandigheden (droogte, zoute kwelders, luchtkwaliteit, overstromingen en infecties), de fotofysiologische en metabole aanpassingen van mariene microalgen aan omgevingsstress (licht, temperatuur, zout en CO2), de mechanismen waarmee planten hun nutriënten voorziening optimaliseren, de interactie tussen planten en micro-organismen en de rol van microalgen in de regulatie van klimaatgassen.
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Opdracht (ASM), Practisch werk (PRC), Werkcollege (T)
(Hoorcollege 3 uur, werkcollege 12 uur, opdracht 36 uur, practica 189 uur, zelfstudie 40 uur.)
Toetsvorm Opdracht (AST), Practisch werk (PR), Presentatie (P), Verslag (R)
(Eindcijfer = Werkcollege-opdrachten (25%) : onderzoeksvaardigheden (30%): verslaglegging (25%) : presentatie (20%). Alle onderdelen moeten met tenminste 5,0 zijn beoordeeld. Tijdens de werkcolleges worden in totaal 3 opdrachten gegeven die in tweetallen uitgevoerd worden. Bij de beoordeling van onderzoeksvaardigheden, verslaglegging en presentatie worden de criteria van het tentamenbewijs Researchcursus aangehouden. De resultaten hiervan worden met de student besproken.)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. J. Stefels
Docent(en) prof. dr. J.T.M. Elzenga ,dr. J. Stefels
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Diverse wetenschappelijke artikelen passend bij het onderwerp van de werkcolleges.
Studenten worden geacht op internet meer artikelen op te zoeken voor hun werkcollege-opdrachten en ter voorbereiding van hun projectpresentatie en -verslag.
Voor het werkcollege “Nutrienten” worden per 2 studenten geselecteerde hoofdstukken uitgedeeld uit het boek: “Handbook of Plant Nutrition” (CRC Press, Boca Raton, USA) Barker, A.V. & Pilbeam D.J. 0-8247-590-44
Voor ieder projectonderwerp, waaraan 2 studenten samenwerken, worden ten minste twee artikelen aangeleverd.
Entreevoorwaarden Er zijn geen verplichte entreevoorwaarden. Gewenste voorkennis: Fysiologie van Planten & Microorganismen + Systeemecologie.
Opmerkingen The courses within the bachelor programmes Biology and Life Science & Technology are open to students of those degree programmes only. Students from other degree programmes may be unenrolled. Please contact the academic advisors of Biology/LST first.

Capaciteit: Minimaal 6 studenten, maximaal 24 studenten.

Vanwege overlap mag Fysiologische ecologie research niet in hetzelfde bachelorstudieprogramma worden opgenomen als het oude vak Ecofysiologie van Planten research.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Biologie: Major Ecologie & Evolutie (cohort 2016 en 2017)  (Ecologie & Evolutie) 3 semester II a bach. onderz.